Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

02.06.2012, 11:00 - Maryja Panna: Ujawniłam te zbrodnie małym dzieciom Melanii i Maksyminowi w La Salette

Moje dziecko, ważne jest, aby wszyscy, którzy kochają mojego Syna modlili się w tym czasie o łaski siły i wytrwałości.
Wiedza, która jest wam ujawniana, dzieci, przez te orędzia ma wam pomóc w przygotowaniach.
Nie powinniście myśleć, że wy, jako Boża armia nie będziecie w stanie przeciwstawić się reżimowi zła, który już wkrótce zamierza przedstawić się światu.
Zawsze pamiętajcie o mocy mojego Świętego Różańca.
Zawsze pamiętajcie, że moc mojego Ojca jest największą mocą ze wszystkich.
Żadna moc nie jest tak silna, żeby mogła pokonać najbardziej Chwalebną Moc Boga.
Kiedy jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym, kiedy przychodzisz do Ojca przez mojego Syna, będziesz chroniony.
Można odczuwać strach przed nieznanym, ale można też bać się wtedy, kiedy objawia się Prawda.
Pozwólcie, aby łaski, jakie otrzymujecie przez Modlitwy Krucjaty dały wam pokój umysłu i siłę duszy w marszu dla ratowania dusz.
Im więcej dusz zostanie nawróconych na miłość mojego Syna, tym silniejsza będzie wasza Krucjata.
Miłujcie się wzajemnie i włączcie się w modlitwę, aby pomóc uratować dzieci Boże od antychrysta.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby każda dusza była na tyle odważna, aby odrzucić jego trujący znak.
Ujawniłam te okrucieństwa małym dzieciom Melanii i Maksyminowi w La Salette tak dawno temu. Czas na spełnienie się tych proroctw wkrótce nadjedzie.
Dzieci dowiedziały się o złych planach i przyjęły to, co im powiedziałam. Teraz wy, dzieci, musicie zaakceptować, że te wydarzenia muszą mieć miejsce.
Musicie mocno się modlić, aby osłabić i złagodzić wiele z tego bólu, który będzie musiał być znoszony przez ludzkość.
Bądźcie dzielne, dzieci.
Ufajcie mojemu Synowi i pozwólcie Mu swobodnie poprowadzić was tak, jak musi, aby dusze mogły zostać uratowane ze szponów bestii.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


2nd June 2012, 11:00 - Virgin Mary I revealed these atrocities to the little children Melanie and Maximin at La Salette

My child it is important that all those who love my Son pray for the graces of strength and perseverance at this time.
The knowledge being revealed to you children through these messages is to help you prepare.
Never feel you, as God's army, will not be able to withstand the evil regime about to show itself in the world shortly. Always remember the power of My Holy Rosary.
Always remember the power of My Father is the greatest power of all.
No power is so strong that it can defeat the most Glorious Power of God.
When you are a true child of God, when you come to the Father through my Son, you will be protected.
Fear is caused by the unknown but it can also be caused when the Truth is revealed.
Allow the graces which are being given to you through the Crusade Prayers to give you the peace of mind and strength of soul to march for the salvation of souls.
The more souls who are converted to the love of my Son, the stronger will your Crusade be. Love one another and join in prayer to help save God's children from the antichrist. Pray, pray, pray that every soul will be brave enough to reject his poisonous mark.
I have revealed these atrocities to the little children Melanie and Maximin at La Salette so long ago. The time for these prophecies to unfold is soon.
These children were told of the evil plans and accepted what I told them. Now you, children, must accept that these events must take place.
You must pray hard to dilute and mitigate much of the pain which will have to be endured by humanity.
Be brave children.
Trust in my Son and allow Him the freedom to guide you as He must so that souls can be saved from the clutches of the beast. Your beloved Mother
Mother of Salvation