Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.06.2012, 21:00 - Jezus: Nigdy się nie załamujcie. Nigdy nie wątpcie w Moją opiekuńczą Dłoń

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi wyznawcy pozwolą Mi wlewać w ich dusze Moją bezwarunkową miłość, wzniecę w nich moc, która ich zaskoczy.
Przyjdźcie do Mnie, jak ufające dzieci, z sercem prostym i otwartym, bez oczekiwań, a ja przywrócę wam pokój, którego nigdzie indziej nie znajdziecie.
Podczas, gdy płaczę nad tym, w jaki sposób zło i chciwość opanowały świat, jestem także pełen radości z powodu czystej miłości, którą Moi uczniowie okazują Mi, swojemu Jezusowi.
Jaką oni Mi przynoszą ulgę, pocieszenie i jak chciałabym objąć ich Moimi ramionami.
Oby mogli Mnie usłyszeć, gdy mówię im, jak bardzo ich kocham.
Jak bardzo tęsknię do tego dnia, w którym wyciągnę Moją Dłoń, by uchwycić ich dłoń i pociągnąć ich do Mojego Nowego Królestwa, kiedy wreszcie powrócą do domu, do Mnie.
Ten dzień jest blisko.
Wszyscy Moi wyznawcy, musicie Mnie słuchać w tym czasie.
Bądźcie mocni i wytrwali podczas zbliżających się prób i nigdy nie traćcie ducha.
Podążanie ścieżką wykutą dla was do Mojego Królestwa, będzie bolesne. Wielu z was będzie potykać się i upadać.
Niektórzy z was zawrócą z drogi i pobiegną z powrotem tam skąd przyszli.
Inni usiądą, zrezygnują i utkną między początkiem wędrówki a bramą do Życia Wiecznego. Tak słaba stanie się ich wiara z powodu przeszkód, które napotkają.
Silniejsi będą nieustraszeni. Będą pragnęli kroczyć naprzód do nowej Ery Pokoju i wykorzystywać każdą odrobinę energii.
Nic nie stanie na ich drodze. Będą wiedzieli jak znieść przyszłe cierpienia. Będą wiedzieli jak walczyć z wrogiem. Niemal bez lęku w sercach będą słuchać wszystkich pouczeń dawanych im przeze Mnie.
Muszą zawsze starać się powracać i nieść słabszych. Tych, którzy się boją. Muszą nosić na swoich barkach tych, którym zabraknie woli i odwagi, aby powstać w Moje Imię.
Ci, którzy odrzucą waszą pomoc, zostaną w tyle i staną się częścią Królestwa Bestii, z którego nie ma ucieczki.
Nigdy się nie załamujcie. Nigdy nie wątpcie w Moją opiekuńczą Dłoń.
Jeśli podporządkujecie wszystko Mojej Świętej Woli, wówczas Ja zadbam o wszystko.
Ufajcie mi. Idźcie za Mną.
Czas jest krótki, choć jest go pod dostatkiem, by się przygotować do bitwy, która jest przed nami.
Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o mocy Mojej Miłości.
Wasz ukochany Zbawiciel
Król Zbawienia
Jezus Chrystus


2nd June 2012, 21:00 - Jesus: Never falter. Never doubt My Hand of Protection.

My dearly beloved daughter when My followers allow Me to flood their souls with My unconditional love I will ignite within them a strength that will startle them.
Come to Me like trusting children with a simple and open heart, with no expectations, and I will bring you a peace which you will not find anywhere else.
While I weep at the way in which evil and greed have gripped the world I am also full of joy because of the pure love My followers show to Me, their Jesus.
How they bring Me solace, comfort and how I wish I could wrap them in My Arms. How I wish they could hear Me tell them how much I love them.
How I long for the day when I reach out My hand, grasp their hand in Mine and draw them into My New Kingdom when they will come home to Me at last.
That day is not far away.
To all My followers you must listen to Me at this time.
You must be strong and persevere during the trials ahead and never lose heart.
Walking along the path, carved out for you towards My Kingdom, will hurt you. Many of you will trip and stumble. Some of you will run back the way you came.
Others will sit down, give up and remain stuck between the beginning of their journey and the gates to Eternal Life. So weak will their faith become because of the obstacles they will face.
The stronger ones will be fearless. They will want to forge ahead and charge with every ounce of energy into the New Era of Peace.
Nothing will stand in their way. They will know how to withstand the sufferings ahead. They will know how to fight the enemy. With little fear in their hearts they will listen to every instruction given to them by Me.
They must always strive to go back and carry those who are weaker. Those who are fearful. They must carry on their shoulders those who lack the will and the courage to stand up in My Name.
Those who refuse your help will be left behind and will become part of the Kingdom of the Beast from which there is no escape.
Never falter, Never doubt My Hand of Protection.
If you submit everything to My Holy Will I will look after everything. Trust in Me. Follow Me.
The time is short yet the time is plentiful in which to prepare for the battle which lies ahead.
I love all of you. Never forget the power of My Love. Your beloved Saviour
King of Salvation Jesus Christ