Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.06.2012, 17:05 - Maryja Panna: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, zbliżacie się do mojego Syna

Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, zbliżacie się do mojego Syna.
Cierpienie, choć jest trudne, przynosi łaski, zwłaszcza jeśli jest przyjmowane chętnie dla zbawienia dusz.
Kiedy cierpicie zawsze pamiętajcie, jak mój Syn cierpiał.
Jego fizyczna męka, pamiętajcie, byłaby bardzo trudna do zniesienia przez człowieka. Jednak duchowe cierpienie może spowodować ten sam ból.
Wy, którzy walczycie z cierpieniem musicie prosić mnie, waszą kochaną Matkę Zbawienia, abym pomogła wam sobie z tym poradzić.
Wezmę wasze cierpienie i ofiaruję je mojemu Drogiemu Synowi w waszym imieniu dla zbawienia dusz.
On weźmie jedynie to, czego potrzebuje i was pocieszy. W ten sposób ulży waszemu cierpieniu.
Cierpienie może być formą oczyszczenia duszy.
Odrzucenie go i walka z nim nie przyniesie wam ulgi.
Stanie się znacznie trudniejszym ciężarem do udźwignięcia.
Gdy ofiarujecie je z miłością, zostaniecie uwolnieni od jego ciężaru i staniecie się radośni.
Nigdy nie bójcie się cierpienia, gdyż ono przybliża was do Najświętszego Serca mojego Syna.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


6th June 2012, 17:05 - Virgin Mary:Children when you suffer in this life you become closer to my Son.

Children when you suffer in this life you become closer to my Son.
Suffering, hard as it is, brings graces especially if it is embraced willingly for the salvation of souls. When you suffer always remember how my Son suffered.
His physical torture, remember, would be very difficult to endure by man. Yet mental suffering can create the same pain. For those who fight suffering you must ask me, your beloved Mother of Salvation, to help you cope with it.
I will take your suffering and offer it to my Precious Son on your behalf to save souls.
He will only take what He needs and will give you comfort. He will then ease your load. Suffering can be a form of purification of the soul.
Reject it and fight it and it will not provide relief. It will become a much heavier burden. When you offer it up with love you will be relieved of your weight and you will become joyful. Never fear suffering for it brings you closer to the Sacred Heart of my Son.
Your beloved Mother
Mother of Salvation