Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.06.2012, 15:45 - Bóg Ojciec: Będę walczył w Bitwie Armagedonu wraz z Hierarchią w Niebiosach

Moja córeczko, ufaj, że Ja, twój Niebiański Ojciec, zrobię wszystko, co w Mojej mocy, aby uratować wszystkie Moje dzieci na ziemi.
Choć muszę szanować dar wolnej woli, który ofiarowałem, jako jeden z największych darów, aby mieć pewność, że ludzkość będzie kochać mnie z własnej woli, a nie pod przymusem, to jednak będę was zadziwiał i czynił cuda, aby zabrać Moje dzieci do domu, do Mnie.
Chociaż jako Bóg Sprawiedliwości, nigdy nie mógłbym tolerować ani akceptować zła, ale wybaczę tym wszystkim, którzy powrócą do Mojego Syna szukać odkupienia, gdy poznają treść Księgi Prawdy.
Będę walczył w Bitwie Armagedonu wraz z Hierarchią w Niebiosach i obiecuję, że pokonam wroga i diabły, namnożone przez Lucyfera.
Przybliża się czas wygnania szatana na 1000 lat i biada człowiekowi, który nie wyrzeknie się go lub jego niegodziwości.
Wszystkim będzie pokazana prawda Mojej Boskiej Miłości i Moje pragnienie, aby Moje wspaniałe Królestwo, Mój Raj dzielić ze wszystkimi.
Wszystkie starania dokonywane przy pomocy Moich proroków, będą przybliżać ich do ramion Mojego Syna.
Nie opuszczajcie, Moje dzieci, Mnie, waszego Kochającego Ojca.
Przyjdźcie usłyszeć Moje Wołanie.
Nie odrzucajcie swojego dziedzictwa.
Stajecie teraz przed największym kryzysem od chwili stworzenia człowieka, gdyż nadszedł czas, abyście dokonali ostatecznego wyboru.
Bądźcie świadomi tego, że każde kłamstwo, każda pokusa szukania ukojenia w ramionach szatana i jego diabłów skończy się kradzieżą waszych dusz.
Tylko ci, którzy poświęcają czas na ochronę swojej Wiary poprzez modlitwę i sakramenty, będą wystarczająco silni, aby stawić opór ich władzy.
Pamiętajcie, że szatan nie może wygrać, bo nie ma takiej mocy. On teraz atakuje wszystkich, nawet święte dusze, aby odrzuciły Mnie i Mojego Kochanego Syna.
Pociągnie was w otchłań ciemności i zamieszania, i zostaniecie złapani w misterną sieć oszustwa, z której nie zdołacie się wyplątać.
Wysłuchajcie Mnie teraz. Ostateczna bitwa się rozpoczęła. Nie popełnijcie błędu odrzucenia tego wołania, które pochodzi z Niebios, bo jeśli to zrobicie, zostaniecie straceni na wieczność.
O, gdybyście byli świadkami tragedii dusz, które odrzuciły Kielich Zbawienia.
Stoczą się bez nadziei wraz z szatanem w głąb piekła, z którego nie ma powrotu.
Muszę, jako wasz Ojciec, zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa, które na was czyhają.
Dlaczego nie chcecie słuchać?
Jeśli wierzycie we Mnie, to powinniście wiedzieć, że wysyłam Moich proroków, aby was ostrzegać.
Czyż nie robiłem tego wcześniej? A czy oni słuchali? Nie, wielu nie słuchało i wtedy proroctwo wypełniało się na ich niedowierzających oczach.
Tym razem przyszedłem ogłosić, że bliski jest czas ponownego przyjścia Mojego Syna, Prawdziwego Mesjasza.
Szatan wie o tym. Jego nienawiść do Mnie jest tak potężna, że zrobi wszystko, by wyrwać Mi Moje dzieci.
Ja jestem waszym Bogiem, początkiem i końcem.
Ja stworzyłem świat na początku i z Mojej ręki ten świat, taki jakim go znacie, dobiegnie końca.
Ale dla Moich kochanych dzieci, które wyrzekają się szatana, nowy świat, Nowy Raj na ziemi, czeka w pełnej chwale.
Nie odwracajcie się.
Nie pozwólcie, by błędne ludzkie rozumowanie uniemożliwiło wam i waszym bliskim wejście do tego wspaniałego Raju, gdzie niczego więcej już nie będziecie pragnęli.
Wybierzcie Mój Raj miłości, radości i piękna, wyjątkowe miejsce, gdzie można żyć w doskonałej harmonii umysłu, ciała i ducha.
Bez zepsucia. Bez grzechu. Tylko miłość, gdzie będziecie żyli w jedności z Moją Bożą Wolą.
Wasz kochający Ojciec Niebieski
Bóg Najwyższy


9th June 2012, 15:45 - God the Father: I will fight the Battle of Armageddon with the Hierarchy in the Heavens

My sweet daughter trust that I, your Heavenly Father, will do all in My power to salvage all of My children on earth
While I must respect the gift of free will, bestowed by Me as one of the greatest gifts to ensure that mankind would love Me on their own accord, and not by force, I will do wonders and create miracles to bring My children home to Me.
While a God of Justice, I could never condone or accept evil, but I will forgive all those who turn back to My Son and seek redemption when they become aware of the contents of the Book of Truth.
I will fight the Battle of Armageddon with the Hierarchy in the Heavens and will, I promise, defeat the enemy and the devils spawned by the hand of Lucifer.
The time is drawing nearer for Satan to be banished for 1,000 years and woe to the man who does not renounce him or his wickedness.
All will be shown the truth of My Divine Love and My desire for My splendid Kingdom, My Paradise, to be shared with all. Every attempt, through My prophets, will be made to draw them into the arms of My Son.
Do not, My children forsake Me, your Loving Father.
Come hear My Call.
Do not reject your inheritance.
You are now facing the biggest crisis since the creation of the human race, for the time has come for you to make the final choice. Be aware that every lie, every temptation to seek solace in the arms of Satan and his devils, will be made to steal your souls.
Only those who spend time protecting their Faith, through prayer and the sacraments, will be strong enough to withstand their power.
Remember that Satan cannot win for he does not have the power. He will now attack all, even holy souls, to reject Me and My Beloved Son.
Instead he will suck you into an abyss of darkness and confusion and you will be caught in an intricate web of deceit from which you will be unable to entangle.
Hear Me now. The final battle has begun. Do not make the mistake of rejecting this call, made from the Heavens for it will mean you will be lost for eternity.
O were you to witness the tragedy of souls, who will refuse the Cup of Salvation.
They will tumble helplessly along with Satan into the depths of Hell from which there is no return. I must, as your Father, point out the dangers you face.
Why do you not want to listen?
If you believe in Me, then know that I would send My prophets to warn you.
Did I not do this before? Did they listen? No, many did not and then the prophecy evolved before their disbelieving eyes. This time I come to announce that the time for My Son, the True Messiah, to come again is near.
Satan knows this. His hatred for Me is so powerful that he will do everything to snatch My children away from Me.
I am your God, the beginning and the end.
I created the world in the beginning and it will be by My hand that the world, as you know it, will come to an end.
But for My beloved children who renounce Satan the new world, the New Paradise on earth, awaits you in all its glory.
Do not turn your back.
Do not allow flawed human reasoning to prevent you and your loved ones entering this splendid Paradise where you will want for nothing.
Choose My Paradise of love, joy and beauty, a special place where you will live in perfect harmony, in mind, body and spirit. No corruption. No sin. Just love where you will live in union with My Divine Will.
Your loving Heavenly Father God the Most High