Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.06.2012, 15:30 - Fałszywy Prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale przejmie władzę nad wszystkimi kościołami chrześcijańskimi

Moja najdroższa córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby okazali w tym czasie odwagę.
To nie jest czas, aby upaść i płakać. Jest to czas, aby walczyć o swoje zbawienie.
Wzywam wszystkie Kościoły chrześcijańskie, Moich duchownych i wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie dla Mnie, ich Jezusa, aby wysłuchali Moich błagań.
Nigdy nie opuszczajcie prawdy Mojego nauczania.
Nigdy nie opuszczajcie Mnie.
Nigdy nie opuszczajcie Mojego Kościoła. Gdyż Ja jestem Kościołem.
Nigdy nie opuszczajcie Mojego Ciała, ponieważ Ja jestem Chlebem życia.
Nigdy nie przyjmujcie kłamstw, które wkrótce będą wam wpajane, aby usunąć Mój Kościół na ziemi.
Nadszedł czas na przygotowanie.
Wkrótce będziecie przymuszani do przyjęcia nowej religii, która zostanie utworzona przez człowieka.
Wkrótce będziecie siłą karmieni tym, co będzie wydawać się Najświętszą Eucharystią, ale to nie będzie Moje Ciało.
Stanie się ona pusta, jałowa i nie przyniesie prawdziwego życia.
Wyłącznie Eucharystia, która obecnie istnieje, jest sposobem, dzięki któremu ujawnia się Moja Obecność w Świętej Ofierze Mszy.
Nigdy nie odchodźcie od tego, nawet jeśli będziecie do tego zmuszani przez pogan, którzy przejmą Moje Kościoły Chrześcijańskie.
Zbezczeszczą oni Moje Kościoły i przekształcą je w nic innego jak tylko miejsce rozrywki i placówki społeczne.
Zawsze musicie wykonać te czynności, których nauczyłem Moich Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy.
Teraz upewnijcie się, że wszystko jest na swoim miejscu, zanim zacznie się atak.
Gdyż wkrótce przekonacie się, że nie da się sprawować Eucharystii wg narzuconej fałszywej doktryny opartej na obrzydliwych kłamstwach, które już są przygotowane.
Fałszywy Prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale przejmie władzę nad wszystkimi kościołami chrześcijańskimi, które połączy w jedno.
Ale to nie na Mnie, Jezusie Chrystusie zostanie wybudowana Nowa Świątynia. To będzie świątynia, która zastąpi Stolicę Apostolską, by oddawać hołd bestii.
Strzeżcie teraz Moich słów, gdyż wkrótce ujrzycie prawdę.
Do tych, którzy są na tyle odważni, by stawić czoło tym prześladowaniom waszej wiary, mówię: musicie planować już teraz.
Do tych, którzy nie mają siły do walki z władzą antychrysta i fałszywego proroka, mówię: padnijcie teraz na kolana i błagajcie Mnie o pomóc.
Będę prowadził was przez Moich nowych przywódców, którzy wyrosną z was, prowadzeni przez Moich Dwóch Świadków.
Henoch i Eliasz, obecni w Moich Kościołach chrześcijańskich na ziemi i Domu Izraela, wpłyną wkrótce na nauczanie Ewangelii na całym świecie.
Nic nie zatrzyma nauczania Prawdy.
Tym razem będzie to trudne, ale powstańcie i podążajcie za Moją Armią na ziemi, a to spowoduje, że więcej dusz zostanie uratowanych. Nie opuszczajcie stada, które wam dałem, byście je prowadzili.
Nie bójcie się, ponieważ tylko idąc Moją Drogą do Życia Wiecznego, możecie być zbawieni.
Podążanie ścieżką Fałszywego Proroka, nie tylko spowoduje, że Mnie stracicie, ale będziecie prowadzić niewinne dusze drogą prosto do piekła.
Bądźcie odważni, Moi wyświęceni słudzy.
Uwierzcie, że czas Mojego powrotu jest bliski. Nie macie czasu do stracenia.
Wasz Jezus


10th June 2012, 15:30 - The False Prophet will not only take over the Catholic Church he will dictate over all Christian Churches .

My dearly beloved daughter I call on all My followers to show courage at this time.
This is not the time to fall down and weep. It is the time to fight for your salvation.
I call on all Christian Churches, My clergy and all those who have devoted their lives to Me, their Jesus, to hear My pleas. Never forsake the truth of My teachings.
Never forsake Me.
Never forsake My Church. For I am the Church. Never forsake My Body, for I am the Bread of life.
Never accept the lies, soon to be implanted among you, to displace My Church on earth. It is time to prepare.
Soon you will be made to swallow a new religion which will be manmade.
Soon you will be force fed what will seem like the Holy Eucharist but it will not be My Body. It will become empty, barren and will yield no real life.
The only Holy Eucharist that exists is the way in which My Presence is made known in the Holy Sacrifice of the Mass as it is now.
Never deviate from this even if you are forced to do so by the heathen who will take over My Christian Churches. They will desecrate My Churches and turn them into nothing more than places of entertainment and social outlets. You must always follow the steps I taught My Apostles at the Last Supper.
Now you must ensure that all is in place before the attack begins.
For soon you will find it impossible to follow a false doctrine imposed on you by the abomination that lies ahead.
The False Prophet will not only take over the Catholic Church he will dictate over all Christian Churches which he will merge as one.
But it will not be I, Jesus Christ that the New Temple will be built upon. It will be a temple, to replace the Holy See, to honour the beast.
Heed now My words for you will soon see the Truth.
To those brave enough to stand up to this persecution of your faith you must plan now.
To those who do not have the strength to fight the reign of the antichrist and the false prophet drop down on your knees now and beg Me to help you.
I will guide you through My new leaders who will spring up among you led by My Two Witnesses.
Enoch and Elijah, present in My Christian Churches on earth and the House of Israel, will influence the preaching's of the Gospels all over the world soon.
Nothing will stop the teaching of the Truth.
This time will be difficult but rise and follow My Army on earth and more souls will be saved. Do not forsake the flock that I have given over to you to lead.
Fear not because only by following My Path to Eternal Life can you be saved.
Follow the path of the False Prophet and not only will you become lost to Me but you will lead innocent souls towards the pathway to Hell.
Be brave My sacred servants.
Accept that the time for My return is imminent. You do not have time to waste. Your Jesus