Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.06.2012, 12:02 - Matka Zbawienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, aby otrzymały łaski obrony swojej Wiary

Wszystkie Boże dzieci na całym świecie są w tym czasie wzywane do zjednoczenia się i błagania o miłosierdzie mojego Ojca Przedwiecznego.
Dzieci, otwórzcie swoje serca przed Ojcem i proście Go, aby chronił was i obmył drogocenną Krwią Jego Syna.
Musicie zwrócić uwagę, aby od dzisiaj każdego dnia zanosić modlitwy do Boga Ojca w imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata o wszelką ochronę przed złymi siłami, które teraz czają się za każdym rogiem.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie na ziemi, aby otrzymały łaski obrony swojej Wiary.
Nigdy nie porzucajcie nadziei, dzieci, ponieważ, gdy ślubujecie wierność mojemu Synowi i modlicie się o siły, wasze modlitwy są wysłuchiwane.
Dzisiaj proszę was, byście kontynuowali Modlitwę Krucjaty Nawrócenia i odmawiali Najświętszy Różaniec oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Ten miesiąc jest wyznaczony na nawrócenie wielu narodów.
Post musi trwać, aby zbawiać dusze i może być przeprowadzany, według możliwości każdego z was.
Dzieci, nieprzerwanie módlcie się o nawrócenie, które jest tak potrzebne w tym czasie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Matka Zbawienia


11th June 2012, 12:02 - Mother of Salvation: Pray for Christian Churches so they will be given the graces to defend their Faith.

All God's children are being called throughout the world to gather together as one to plead for the Mercy of My Eternal Father at this time.
Children pour out your hearts to My Father and ask Him to protect you and cover you with the precious blood of His Son.
You must pay attention every day from now on to praying to God the Father in the name of Jesus Christ, Saviour of the World, for every protection from the evil forces now rampant in every corner.
Pray, pray, pray for the Christian Churches on earth so that they will be given the graces to defend their Faith. Never give up hope children for once you pledge allegiance to My Son and pray for strength your prayers will be answered.
Today I ask that you continue with the Conversion Crusade Prayers and the recital of the Most Holy Rosary and the Divine Mercy Chaplet.
This month is designated to the conversion of many nations.
Fasting must continue to save souls and it may be carried out according to each one's means. Continue children to pray for the conversion so needed at this time.
Thank you for responding to my call. Mother of Salvation