Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.06.2012, 16:30 - Pamiętajcie, ta wojna zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce dusze rozpalone mocą Ducha Świętego, za sprawą tych orędzi, spośród wszystkich narodów zjednoczą się.
Połączą się by jednym głosem obwieszczać Moje Słowo, aby móc wyrwać każdą zagubioną duszą ze szponów bestii.
Moja Reszta Kościoła szybko się zbierze i rozrośnie się po świecie, a modlitwy będą łączyć ich jako jeden Święty Kościół.
Poślę pomoc każdemu z Moich dwóch Kościołów, Moich Dwóch Świadków na ziemi. Wówczas powstaną i będą odważnie głosić prawdę w każdym zakątku świata.
Mój głos będzie brzmiał jak grzmot, a ci, którzy naprawdę Mnie kochają bez wątpienia Mnie rozpoznają.
Łaski Ducha Świętego będą rozpalać dusze Moich żołnierzy, a oni będą maszerować naprzód i pomagać Mi zbawić ludzkość.
Raduj się Moja Armio, gdyż zostałaś pobłogosławiona, aby zostać wybraną do tego chwalebnego zadania.
Dzięki waszej miłości do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomożecie ocalić biednych braci i siostry od zatracenia przez złego.
Przyjdźcie teraz Moi wyznawcy i pozwólcie Mi prowadzić was przez gęstą i ciernistą dżunglę do światła Mojego Nowego Królestwa na ziemi.
Nie bójcie się Mojej ręki, gdyż nieustraszenie prowadzę was teraz do walki z antychrystem.
Pamiętajcie, ta wojna zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi.
Pamiętajcie również, że liczba dusz, które mogą być ocalone będzie zależeć od siły waszej Wiary, waszej hojności ducha i gotowości do cierpienia w Moje Święte Imię.
Kocham was.
Błogosławię was.
Dam wam niezbędne łaski, których teraz potrzebujecie do podniesienia waszej zbroi i marszu do Życia Wiecznego.
Wasz Ukochany Jezus


11th June 2012, 16:30 - Remember this is a war which will be won by My Remnant Church on earth.

My dearly beloved daughter very soon now those souls inflamed by the Power of the Holy Spirit, because of these Messages, will gather as one in all nations.
They will join together in unison to proclaim My Word so that every lost soul can be grasped from the clutches of the beast.
My Remnant Church will gather quickly and grow through the world and prayer will knit them together as one Holy Church.
I will send help to each of My two Churches, My Two Witnesses on earth. Then they will rise and with courage proclaim the Truth in every corner of the world.
My Voice, will peal like thunder and those who truly love Me will not fail to recognise Me.
The graces of the Holy Spirit will fire the souls of My soldiers and they will march forth and help Me save humanity. Rejoice My Army for you are blessed to have been chosen for this glorious task.
Through your love for Me, your Divine Saviour, you will help save your poor brothers and sisters from being lost to the evil one.
Come now My followers and allow me to lead you through the dense and thorny jungle into the Light of My New Kingdom on earth.
Never fear My Hand as I now lead you fearlessly into the battle against the antichrist.
Remember this is a war which will be won by My Remnant Church on earth.
Also remember that the number of souls which can be salvaged will depend on the strength of your Faith, your generosity of spirit and your willingness to suffer in My Holy Name.
I love you.
I bless you.
I give you the graces you need now to pick up your armour and march to Eternal Life. Your Beloved Jesus