Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.06.2012, 17:58 - Sprawdzian prawdziwego proroka zawierają modlitwy przekazywane ludzkości

Moja szczerze umiłowana córko, pamiętaj, że nigdy nie potępiam tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, choć nie zostali przeze Mnie posłani.
Kocham wszystkie dzieci Boże, w tym fałszywych proroków wysłanych po to, aby w tym czasie wprowadzać ludzkość w błąd.
Wiele z tych dusz jest pełnych miłości do Mnie i czują potrzebę bycia bliżej. Mogą one, nie z własnej winy, wyobrażać sobie, że otrzymują boskie orędzia. Musicie modlić się za te dusze. Nigdy nie wolno wam ich oceniać.
Są także tacy, którzy mówią, że przychodzą w Moim Imieniu, ale noszą symbol bestii. Jak wilki w owczej skórze, wyruszyli zastawić sidła na niewinne dusze, aby splamić je grzechem oszustwa.
To niebezpieczni, fałszywi prorocy, których celem jest zniekształcić prawdę Mojego Nauczania w niezauważalny sposób.
Pod pozorem fałszywej pokory, będą chcieli, byście uwierzyli w kłamstwo w Moje Imię. Ich oszukańcza maska tolerancji doprowadzi was do przekonania, iż szerzą oni Prawdę.
Sprawdzian prawdziwego proroka zawierają modlitwy przekazywane ludzkości.
Nawrócenie rozprzestrzenia się szybko dzięki mocy Ducha Świętego, kiedy orędzia przychodzą z Nieba i obejmują wszystkie religie, wszystkich wyznań, aby połączyć je w jedno.
Wzywam do modlitwy w tym czasie za te dusze, które zostały oszukane i wierzą, że przemawiają głosem z Nieba. Módlcie się za nich, aby otrzymali siłę do szukania pokory i mieli możliwość zobaczenia prawdy.
Módlcie się, aby nie pozwolili swoim duszom na wykorzystanie ich przez zwodziciela, który wprowadza dezorientację wśród dzieci Bożych.
Módlcie się także za tych, którzy nie przemawiają w imieniu Boga, ale którzy świadomie mówią językiem szatana. Oni również potrzebują waszych modlitw, gdyż są bezlitośnie wykorzystywani przez szatana, jako narzędzia szerzenia kłamstw.
Wasz ukochany Jezus


12th June 2012, 17:58 - The test of an authentic prophet lies in the prayers given to them for humanity.

My dearly beloved daughter know that I would never condemn those who say they come in My Name, but who don't. I love all of God's children including the false prophets sent to confuse humanity at this time.
Many such souls are full of love for Me and feel a need to become closer. They can, through no fault of their own, imagine they are receiving divine messages. You must pray for such souls. You must never judge them.
Then there are those who say they come in My Name but who wear the badge of the beast. Wolves in sheep's clothing, they set out to snare the pure souls and stain them with the sin of deception.
These are the dangerous false prophets whose goal is to twist the truth of My Teachings in such a way that they do not appear noticeable.
They will, through an external façade of false humility, have you believe a lie in My Name. They will present a tolerant mask of deceit and you will be convinced that they are spreading the Truth.
The test of an authentic prophet lies in the prayers given to them for humanity.
Conversion spreads quickly by the Power of the Holy Spirit when messages come from Heaven and they cover all religions, all faiths to unite them as one.
I urge for prayer at this time for such souls who have been deceived to believe they speak with the voice from Heaven. Pray for them so that they will be given the strength to seek humility in order to allow them to see the Truth.
Pray that they will not allow their souls to be used by the deceiver to cause confusion among God's children.
Pray, too, for those who do not speak in the name of God but who knowingly speak with the tongue of Satan. They also need your prayers for they are being used mercilessly by Satan as a means to spread lies.
Your beloved Jesus