Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

Ja, twój kochany Jezus chcę, Moja szczerze umiłowana córko, abyś poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie moich rad.
Spójrzcie na każdego członka swojej rodziny, na tych spośród bliskich wam, którzy nie przestrzegają Mojego nauczania.
Popatrzcie wokół siebie na te dusze, które są dla Mnie utracone i pozornie Mnie odrzucają. Dlatego proszę, abyście w tym czasie mocno się za nich modlili.
Musicie błagać o Miłosierdzie dla ich dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą uratować ich od strasznego cierpienia Oczyszczenia podczas Ostrzeżenia.
Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać i powinno być przyjęte jako Mój szczególny dar, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski.
Przygotujcie swoje dusze wcześniej, gdyż zdrowe dusze odczują Ostrzeżenie jako Radosne Wydarzenie.
Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza, jeśli regularnie korzystają z Sakramentu Spowiedzi.
Ich siła pomoże tym, którzy będą musieli przejść przez cierpienie Czyśćca po Ostrzeżeniu.
Wasze codzienne odmawianie Mojej Koronki do Miłosierdzia Bożego pomoże tym, którzy nie będą słuchać.
Złóżcie Mi, waszemu Jezusowi ofiarę, jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin.
Okażę Miłosierdzie każdemu, kto uzna czarny stan swojej duszy, kiedy zobaczy swoje grzechy podczas Ostrzeżenia.
Tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem będą one odpuszczone.
Ci ludzie, w tym dzieci, które Mnie opuściły, rozpaczliwie potrzebują waszych modlitw.
Oto modlitwa, która należy odmawiać o nawrócenie ich podczas Ostrzeżenia.
Modlitwa Krucjaty (60) Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

O Drogi, Słodki Jezu,
błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny
(tu wymień ich imiona).
Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby zbawić
ich dusze od ducha ciemności.
Niech żadne z Twoich dzieci nie zaprze się Ciebie ani
nie odrzuci Twojej Dłoni Miłosierdzia.

Otwórz ich serca poprzez przytulenie do Twojego Najświętszego Serca,
aby mogły szukać przebaczenia koniecznego do ich zbawienia
od ognia piekielnego.
Daj im szansę poprawienia się,
aby nawróciły się dzięki promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia.
Amen.

Dzieci Boga, przygotowujcie się każdego dnia do Ostrzeżenia, ponieważ może ono nastąpić w każdej chwili.
Wasz Jezus


14th June 2012, 18:15 - The Warning, while not to be feared, will cause pain in those not in a state of grace

I, your beloved Jesus wish you, My dearly beloved daughter, to ask all of My followers to heed My Instructions. Look to each member of your own family, those among your midst, who do not follow My Teachings.
Look amongst you for those souls lost to Me, who outwardly reject Me. Then I ask that you pray hard for them at this time.
You must beg for Mercy for their souls. Your prayers and sacrifices can save them from a terrible suffering during the Purification at The Warning.
The Warning, while not to be feared and must be welcomed as My special Gift, will cause pain in those who are not in a state of grace.
Prepare your souls beforehand for healthy souls will find The Warning a Joyous Event.
They will not suffer because they will be in a state of grace, especially if they receive the Sacrament of Confession regularly.
Their strength will help those who must go through the pain of Purgatory after The Warning. Help those who will not listen through the daily recital of My Divine Mercy Chaplet.
Offer a sacrifice, to Me your Jesus, in reparation for the sins of your families.
I will show Mercy to everyone who accepts the black state of their souls, when they are shown their sins during The Warning.
Only those with genuine humility and a pure heart will be forgiven.
Those, including children who forsake Me, are in desperate need of your prayers. Here is the prayer which you must recite for their conversion during The Warning Crusade Prayer (60) Prayer for conversion of families during The Warning
O dear Sweet Jesus
I beg for Mercy for the souls of my family
(name them here)
I offer you my sufferings, my trials and my prayers to save Their souls from the spirit of darkness
Let not one of these, Your children denounce You or Reject Your Hand of Mercy
Open their hearts to entwine with Your Sacred Heart
So that they can seek the forgiveness necessary to save them From the fires of Hell
Give them the chance to make amends
So that they can be converted with the Rays of Your Divine Mercy. Amen
Children of God, prepare every day for The Warning for it can happen at any time.
Your Jesus