Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.06.2012, 19:40 - Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo jest wysłuchiwane przez miliony ludzi na całym świecie, gdyż przygotowuję wszystkie dzieci Boże do Mojego Miłosierdzia Bożego.
Ci, którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, będą wiedzieli od razu po przeczytaniu Moich orędzi, że pochodzą one z Moich Boskich ust.
Ci, którzy mówią, że Mnie znają, ale nie rozpoznali Mnie, nadal nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą przeciw Mnie.
Odrzucają Mnie, ale nadal przyciągają ich Moje orędzia.
Czy nie zdają sobie sprawy, że to Duch Święty, który choć uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?
Mówię im to. Nadszedł czas, by wkrótce wasze pretensje zostały wam przedstawione podczas Ostrzeżenia.
Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wtedy poznacie Prawdę.
Kiedy tak zacznie się dziać, wówczas musicie połączyć się z waszymi braćmi i siostrami i walczyć o prawo do obrony Mojego Kościoła na ziemi.
Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył i ukaże się ogień i płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia.
Ziemia zostanie wstrząśnięta z taką siłą, że nikt nie ucieknie przed Moimi Oczyma, Moim Duchem ani Moim Darem.
Wielu będzie się trząść ze strachu, gdyż wielu ludzi dopiero teraz po raz pierwszy uświadomi sobie, że posiadają dusze.
Dowiedzą się, że miłość do swoich ciał poprzez dogadzanie wszystkim swoim zmysłom, nie ma sensu.
Zobaczą każdą część duszy, ale nie własnymi oczami. Będą patrzeć na swoje dusze Moimi Oczami.
Będą czuć się źle i będą odczuwać mdłości jakie Ja mam, gdy widzę brzydotę ich nędznych wykroczeń.
Będą widzieć jak podłe było ich zachowanie wobec innych i zło, które wyrządzali bliźnim, swoim braciom i siostrom.
Wtedy ujrzą swoją miłość do siebie samych, próżność i miłość fałszywych bożków i dowiedzą się, jak Mnie to rani.
Ci, których grzechy są tak bardzo mroczne, będą czuli się źle, odczują ból i nie będą w stanie znieść koszmaru, jaki będą musieli oglądać. Będą potrzebowali ogromnej siły do wytrzymania oczyszczenia niezbędnego, by przetrwać i pójść drogą Prawdy.
Ważne jest, aby zrozumieć, że Ostrzeżenie jest właśnie po to. Przybywam ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone.
Przychodzę, aby pokazać im jaki będzie Dzień Sądu. Oznacza to, że ci, którzy na tym etapie poproszą o odkupienie, zostaną zbawieni.
Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, będą mieli czas na nawrócenia, ale nie za dużo. Jeśli nadal będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, wtedy będę musiał się wycofać.
Wówczas dokonam podziału, sprawiedliwych na jedną stronę, a niesprawiedliwych na drugą. Zatem będzie jeszcze jedna szansa na szukanie odkupienia, a ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną wrzuceni do Piekła.
To proroctwo jest przepowiedziane od początku.
Miejcie na uwadze Ostrzeżenie i zbawcie wasze dusze, dopóki możecie.
Wasz Jezus


16th June 2012, 19:40 - The Skies will be peeled back as if a roof has opened

My dearly beloved daughter My Word is being heard by millions throughout the world as I prepare all of God's children for My Divine Mercy.
There are those blessed with the Holy Spirit will know instantly, upon reading My Messages, that they come from My Divine Lips.
Those who say they know Me but who fail to recognise Me still cannot resist reading My Word, although they fight against Me.
They reject Me, yet they are still drawn to My Messages.
Don't they realise that this is the Holy Spirit, which although dormant in their souls, still draws them to Me?
I say this to them. The time has come for soon your grievances will be shown to you during The Warning. Your hatred of My Word will be revealed to you and then you will know the Truth.
When that happens you must then join your brothers and sisters and fight for the right to defend My Church on earth. The skies will be peeled back as if a roof has opened to reveal the fires and the flames of My Divine Mercy.
The earth will be shaken with such force that no man will escape My Eyes, My Spirit or My Gift,
Many will tremble with fear because it will only be then that many will become aware of their souls for the very first time.
They will know that their love of their bodies all the senses they seek to nurture is meaningless.
They will see every part of the soul but won't be through their own eyes in which they will see it. They will look at their souls through My Eyes.
They will feel ill and nauseous as I do when I see the ugliness of their wretched wrongdoings.
They will see how rotten their behaviour was towards others and the evil they did onto their fellow human beings, their brothers and sisters.
Then they will see their love of self, the vanity and love of false idols and will know how this offends Me.
For those whose sins are so black they will feel ill, in pain and will not be able to stand the horror what they have to see. They will need every strength to withstand the purification needed to enable them to survive and follow the path of the Truth.
It is important to understand that The Warning is just that. I come to warn God's children that their sins can and will be forgiven.
I come to show them what the Day of Judgement will be like. This will mean that those who ask for redemption at this stage will be saved.
Those who still reject Me will be given time to repent but not much. If they still forfeit My Hand of Mercy then I will have to withdraw.
Then I will divide the just into one side and the unjust into another. One more chance then to seek redemption and those who refuse My Hand of Love and Mercy will be cast into Hell.
This prophecy has been foretold since the beginning. Heed The Warning and save your souls while you can. Your Jesus