Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.06.2012, 20:15 - Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które na całym świecie spowodują chorobę

Moja szczerze umiłowana córko, plany grup masońskich przejęcia walut światowych są coraz bliżej zakończenia.
Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które na całym świecie spowodują chorobę, powodującą cierpienia na skalę, jakiej nigdy dotąd nie było.
Strzeżcie się takiego, nagle zapowiedzianego światowego szczepienia, gdyż ono was zabije.
Ich złe plany mogłyby zaszokować wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak potężni są ci ludzie.
Napędzani żądzą władzy, majątku i pragnienia bycia boskimi we wszystkim co robią, uważają, że są niezwyciężeni.
Mają władzę nad bankami, rządami i są odpowiedzialni za rozpętanie przemocy na Bliskim Wschodzie.
Opanowali oni wiele światowych środków masowego przekazu, a prawda o ich niegodziwości kryje się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi.
Niestety, niewiele z dzieci Bożych wie o ich planach.
Musicie wiedzieć, że ręka Mojego Ojca spadnie nagle i szybko na narody, które chronią tych złych przywódców.
Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi takich rozmiarów, że zostaną zniszczone.
Ci, którzy wierzą, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Morza staną się jeziorami ognia i trudno się będzie ukryć przed karzącą ręką wyciągniętą nad tymi złymi duszami, które odrzucą Mój Kielich.
Zbuntowani, będą walczyć do końca z Moim Odwiecznym Ojcem i mocami Niebios.
Stojący po stronie antychrysta, z grup, z których on wyrósł, zrozumieją błąd swojego postępowania dopiero wtedy, gdy będzie już dla nich za późno.
Wielu z tych grup, w tym przywódców banków, rządów, szefów dużych firm jest wzajemnie powiązanych i wspólnie pracują na tym, aby zubożyć zwykłych ludzi, nawróci się po Ostrzeżeniu. I to jest to dobre.
Bliski jest czas, abym oddzielił te dusze, które Mnie kochają od tych, którzy są po stronie złego.
Ostrzegam. Będzie tylko tyle czasu, żeby się nawrócić. Dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia należą do tych nikczemnych grup, które nie mają szacunku dla Bożych praw.
Musicie modlić się, aby ujrzały one prawdę.
Musicie modlić się, żeby przestały zadawać utrapienia przez straszne ustawy, które zamierzają wprowadzić.
Musicie modlić się o powstrzymanie planu ludobójstwa gorszego niż to, które wprowadził Hitler podczas II Wojny Światowej.
Ta grupa, najliczniejsza od czasu swojego powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będzie jej przewodził antychryst. Jej członkowie planowali przejęcie kontroli nad bankami od dziesięcioleci.
Wprowadzenie Znaku Bestii, chipa, do którego wszczepienia do ciała będą zmuszani każdy mężczyzna i każda kobieta w zamian za dostęp do jedzenia, planują od piętnastu lat.
Teraz, gdy nadszedł czas, aby ujawnili swoją Nową Światową Walutę, pamiętajcie, że modlitwa, dużo modlitwy, może mocno ograniczyć ich plany.
Oto modlitwa, aby uniknąć Jednego Światowego Rządu.

Modlitwa Krucjaty (61) O powstrzymanie powstania jednego światowego rządu

O Drogi Ojcze Niebieski,
wspominając Ukrzyżowanie Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa
Chrystusa, błagamy Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci, od
Ukrzyżowania planowanego przez
antychrysta i jego zwolenników, aby zgładzić Twoje dzieci.

Obdarz nas łaskami, których potrzebujemy, by odmówić przyjęcia Znaku Bestii
i użycz nam niezbędnej pomocy do walki ze złem na świecie
rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci
w tych strasznych czasach i uczyń nas wystarczająco silnymi, by powstać
i głosić Twoje Święte Słowo w każdej chwili.
Amen.


Moja córko, jestem zasmucony, że muszę ujawnić te rzeczy. Moi wyznawcy muszą rozumieć, co się dzieje.
Ci, którzy nie wierzą w te orędzia, nie będą mieli wątpliwości, gdy antychryst przedstawi im to, co przepowiedziałem.
Musicie łączyć się w modlitwie w grupy na całym świecie.
Im więcej Moich wyznawców, będzie to robić, tym silniejsza będzie obecność Ducha Świętego, a wtedy słabsza będzie armia szatana.
Nie bójcie się, bo takim prześladowaniom potraficie stawić czoła bez strachu.
Jeśli dobrze się przygotujecie, przestrzegając moich zaleceń, trwając na codziennej modlitwie, ten czas szybko minie.
Zawsze Mi ufajcie.
Pamiętajcie, że umarłem za wasze grzechy. Powinniście więc pozwolić Mi prowadzić was w tym czasie do Nowego Królestwa na Ziemi.
Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę was prowadzić. Pamiętajcie, że beze Mnie jesteście niczym.
Wasz Jezus


17th June 2012, 20:15 - Their wicked plans also include a new global vaccination which will create disease all over the world.

My dearly beloved daughter the plans of the Masonic groups to take over the world currencies are getting close to completion.
Their wicked plans also include a new global vaccination which will create disease all over the world to cause suffering on a scale never seen before.
Avoid any such sudden global vaccination announced for it will kill you.
Their evil schemes would shock all those innocent souls who have no idea how powerful they are.
Driven by a lust for power, wealth and a desire to be godlike in all they do, they believe they are invincible.
They control banks, governments and are responsible for causing terror in the Middle East.
They control much of the world's media and the truth of their wickedness is hidden behind so called humanitarian organisations.
Sadly very few of God's children know of their plans.
Know that the hand of My Father will fall so suddenly and swiftly on those nations who protect such evil leaders.
They will be struck with Tsunamis and earthquakes of such a magnitude that they will be wiped out.
Those who believe that they are so powerful will see fire falling from the skies just before My Second Coming.
The seas will become lakes of fire and they will find it hard to hide from the hand of punishment poured out upon those wicked souls who will refuse My Cup.
Defiant up to the end they will fight My Eternal Father and the power of the Heavens.
Siding with the antichrist, from the groups from which he evolves, they will realise the error of their ways when it is too late for them.
Many of these groups, including leaders of banks, governments, heads of large businesses all of them interlinked, and working together to make paupers out of ordinary people, will convert after The Warning. So this is good.
The time for me to separate those souls who love me from those who side with the evil one is not far away.
Be warned. There will only be so much time in which to convert. The souls most in need of My Mercy belong to these wicked groups who have no respect for the laws of God.
You must pray that they will see the Truth.
You must pray that they stop inflicting hardships through the terrible laws they mean to bring about.
You must pray to stop the genocide they plan, worse than what Hitler did in World War 2.
This group, the largest in number since their formation in the middle ages, are Satan's army. They will be led by the antichrist. They have been planning to bring about their control of banks for decades.
They have been planning the introduction of the Mark of the Beast, a chip which every man and woman will be forced to have implanted in their bodies to access food, for fifteen years.* (this refers to the PAST 15 years in which this has been planned)
Now that the time has come for them to unveil their New World Currency know that prayer, and much of it, can help mitigate much of their plan.
Here is a prayer to avert One World Control.
Crusade Prayer (61) Avert One World Control
O Dear Heavenly Father
in memory of the Crucifixion of your Beloved Son Jesus Christ I beg you to protect us, your children, from the Crucifixion being planned to destroy your children by the Antichrist and his followers.
Give us the graces we need to refuse the mark of the beast and Bestow upon us the help we need to fight the evil in the world spread by those who follow the way of Satan.
We beseech you, Dear Father, to protect all of your children
In these terrible times and make us strong enough to stand up And proclaim your Holy Word at all times.
Amen
My daughter I am saddened to have to reveal these things. My followers need to understand what is happening. Those who do not believe in these messages will be in no doubt when the antichrist presents him as I have foretold. You must unite in groups around the world in prayer,
The more of My followers who do this the stronger will the presence be of the Holy Spirit and the weaker then will be the army of Satan.
Try not to be fearful for such a persecution can be faced fearlessly.
Once you prepare well by following My instructions and keeping in daily prayer the time will be swift.
Trust in Me always.
Remember I died for your sins. It is only fitting that you allow Me lead you in this time towards the New Kingdom on Earth. Only I, Jesus Christ, can lead you. Remember that without Me you are nothing.
Your Jesus