Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.06.2012, 07:46 - Maryja Panna: Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć

Moje dziecko, jak mocno mój Syn cierpi w tym czasie i jak bardzo moje własne cierpienie jest nierozerwalnie związane z Jego.
Ci, którzy sprawiają cierpienie innym, krzyżują mojego Syna.
Kiedy robią straszne rzeczy, sprawiając ciężkie doświadczenia, ból i śmierć Bożych dzieci, odnawiają Mękę mojego Syna.
Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela są kuszeni w każdej sekundzie przez upadłych aniołów pod wodzą szatana.
Wielu z nich o tym nie wie, więc trzeba się za nich modlić.
Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są oni wykorzystywani przez złego, aby mógł dokonać zniszczenia rasy ludzkiej.
Wkrótce zostaną oni odrzuceni przez szatana, gdy staną się już dla niego bezużyteczni.
Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Jego Święte Ramiona, tak bardzo jest On miłosierny.
Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidoczne dla wszystkich, mają zadać ból mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Poprzez ranienie Jego braci i sióstr, ci zatwardziali grzesznicy ranią Boga.
Niech wam się nigdy nie wydaje, że osiągną wszystko, co zamierzyli.
Ja, Matka Boga, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, by zniszczyć węża.
Gdy poprosicie mnie o pomoc, mogę ofiarować wam, dzieci ochronę przed strachem.
Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.
Szatan nie może szkodzić ani atakować tych wszystkich, którzy codziennie odmawiają mój Święty Różaniec.
Odmawiając trzy lub więcej Różańców można rozszerzyć tę ochronę na innych. Jeśli nawet sto osób to zrobi, mogą uratować swój naród od skażenia rozpowszechnianego przez złego.
Musicie zgromadzić się, dzieci i modlić o ochronę samych siebie.
Musicie być hojni sercem i modlić się za waszych wrogów, gdyż wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co robią.
Poprzez całkowitą ufność mojemu Synowi i przyjęcie darów, które teraz On wam przynosi w swojej nauce i proroctwach, możecie oddalić od siebie wszystkie wasze lęki.
Szatan żeruje na strachu i karmi się nim. Spójrzcie prawdzie w oczy i dzięki modlitwie złagodźcie złe plany realizowane przez te złe grupy, które chcą zniszczyć ludzkość.
Odczujcie miłość mojego Syna, otwierając swoje serca. Oddajcie mi, Matce Zbawienia, wasze zmartwienia, a ja zaniosę je do mojego Syna.
Następnie okryję was moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.
Dopiero wtedy będziecie pełni pokoju, odwagi i zdecydowania, aby stać się częścią armii Boga. Ta armia, już się formuje, a składa się z mnóstwa ludzi ze wszystkich krajów.
Będą maszerować aż do końca i nie zostaną pokonani.
Dziękuję ci, moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


20th June 2012, 07:46 - Virgin Mary: I can, with my son, give you the graces and the circle of protection which no fallen angel can penetrate.

My child how my Son suffers at this time and how my own suffering is entwined with His.
Those who cause suffering to others crucify my Son.
When they do terrible things which cause hardship, pain and death to God's children they re-create the Passion of my Son.
Those who follow the path of the deceiver are being tempted every second by the fallen angels led by Satan. Many of them do not know this so you must pray for them.
Many of them do not realise that they are being used by the evil one to achieve his destruction of the human race. Very soon they will be discarded by Satan when they serve no further purpose.
My Son will be waiting to welcome such sinners back into His Sacred Arms so merciful is He.
The wicked plans being perpetrated by Satan, invisible to all, are to bring about grief to my Eternal Father. By hurting their brothers and sisters, those hardened sinners, hurt God.
Never think that they will achieve all that they set out to do.
I, the Mother of God, as Co-Redemptrix and Mediatrix have been given the graces to destroy the serpent.
By asking me to help you I can offer you protection children from fear.
I can, with my son, give you the graces and the circle of protection which no fallen angel can penetrate. Satan cannot harm or attack all those who say my Holy Rosary every day.
By reciting three or more Rosaries you can extend this protection for others. If even a hundred people could do this they could save their nation from the contamination spread by the evil one.
You must gather together children and pray to protect yourselves.
You must be generous of heart and pray for your enemies for many of them do not realise what they are doing.
By trusting in my Son completely and accepting the gifts He now brings you through His teachings and prophecies you can wipe out all your fears.
Satan preys and feeds on fear. Face the Truth and use prayer to mitigate the evil plans underway by those evil groups who want to destroy humanity.
Feel the love of my Son by opening your hearts. Hand me, the Mother of Salvation, your worries and I will take them to my Son. Then I will cover you with my most holy mantle and you will feel a strength which can only come from Heaven.
Only then will you be filled with peace, courage and the determination to become part of God's army. This army, already forming, is made up of the multitudes across every nation.
They will march to the end and cannot be defeated. Thank you my child for responding to my call.
Your beloved Mother Mother of Salvation