Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

29.06.2012, 09:20 - Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi

Moje dziecko, straszna ciemność zstępuje na cały świat w postaci odstępstwa, które umacnia swoje panowanie.
Miłość do Boga została porzucona.
Miłość do mojego Syna osłabła, a jej miejsce zajęła miłość do samego siebie.
Chciwość i umiłowanie władzy wszędzie atakuje dusze, a cele, za którymi goni miłość własna są podziwiane i przyjmowane jako właściwy sposób na przeżycie własnego życia.
Dzieci, musicie się modlić w tym czasie, aby pomóc oświecić te dusze, które są w ciemności.
Nie znają one prawdy o Ofierze mojego Syna i nie wiedzą, co oznacza Jego straszne Ukrzyżowanie.
Jego Dar Zbawienia został odrzucony, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Ponadto ci, którzy są świadomi znaczenia Jego Śmierci na Krzyżu, postanowili zwrócić się do różnych fałszywych bogów, aby ci przynieśli im pokój. Ale oni nigdy nie osiągną pokoju w ten sposób.
Pokój duszy może nastąpić tylko poprzez wierność mojemu Synowi i modlitwę do Niego.
Tylko czyste i pokorne serca, które w pełni Mu ufają, mogą mieć życie wieczne.
Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi.
Tak wiele osób jest prowadzonych przez niebezpieczne, fałszywe przekonania, które prowadzą zagubione dusze do piekła.
Dzieci, upadli aniołowie są wszędzie. Bądźcie czujni, gdyż będą oni chcieli zmylić szczególnie tych, którzy oddają cześć mi, waszej Kochanej Matce.
Będą oni uniemożliwiać wam modlitwy. Będą stale zasiewać w waszych umysłach wątpliwości, co do Miłości Boga. Będą was rozpraszać pokusami zmysłowymi. Będzie trzeba się dużo modlić, aby trzymać je z dala od siebie. Mój Różaniec jest waszą najważniejszą ochroną.
Mój Syn udziela w obecnej chwili wielu łask dla tych, którzy słuchają, wysłuchują i przyjmują Jego Święte Orędzia na świecie.
Czyni to, aby dać wam siłę i wytrwałość w tej misji, aby uratować ludzkość od wiecznego potępienia.
Przyjmijcie te łaski, Dzieci, z miłością, gdyż jesteście bardzo wyjątkowe, ponieważ zostałyście w tym czasie wybrane, aby pójść za Nim.
Jako Reszta Jego Kościoła na ziemi, będziecie potrzebowali chleba życia przez cały czas, gdyż nic w tej wędrówce nie będzie łatwe.
Tu jest szczególna Modlitwa Krucjaty, aby pomóc wam być silnymi w waszej misji.
Modlitwa Krucjaty (63) Chroń mnie w tej wędrówce
Moja kochana Matko Zbawienia, proszę cię o modlitwę,
aby udzielany mi Pokarm Życia zachował mnie w tej wędrówce,
bym mógł pomagać ratować wszystkie dzieci Boże.
Proszę, pomóż wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
aby otworzyli oczy na Prawdę o Śmierci twojego Syna na Krzyżu,
dla zbawienia każdego dziecka Bożego i przyprowadzenia każdego z nich
do życia wiecznego.
Amen.
Wasza kochana Matka
Matka Zbawienia


29th June 2012, 09:20 - Virgin Mary: So many false religions and false doctrines created out of the imagination of humanity now infest the earth.

My child a terrible darkness descends over the world as the apostasy which grips it deepens. Love for God has been cast aside.
Love for my Son has dwindled and, in its place, is a love of oneself.
Greed and a love of power infests souls everywhere and the pursuit of self-love has been admired and accepted as being the correct way to live your lives.
Children, it is at this time that you must pray to help enlighten those souls who are in the dark. They do not know the Truth of my Son's Sacrifice or what His terrible Crucifixion meant.
His Gift of Salvation has been cast aside as if it never happened. Then those who are aware of what His Death on the Cross meant, have decided to look to different false Gods in order to bring them peace. They will never achieve such peace.
Peace of soul can only be brought about through allegiance and prayer to my Son.
Only the pure and humble of heart, who place their full trust in Him, can have eternal life.
So many false religions and false doctrines, created out of the imagination of humanity, now infest the earth.
So many are being guided by dangerous false beliefs that they will lead lost souls to Hell.
The fallen angels are everywhere children. Be on your guard for they will target, especially, all those who honour me, your Beloved Mother, in order to confuse you.
They will prevent you from praying. They will plant constant doubts about the Love of God in your minds.They will distract you with temptations of the senses. It will take much prayer to keep them away. My Rosary is your most important protection.
My Son, at this time, is granting many graces to those who listen, hear and accept His Holy Messages to the world. He does this to give you strength and perseverance in this mission to save humanity from eternal damnation.
Accept these graces, Children, with love for you are very special to have been chosen to follow Him at this time. As His Remnant Church on earth you will need the bread of life at all times for you will not find this journey easy. Here is a special Crusade Prayer to help keep you strong in your mission.
Crusade Prayer (63) Preserve me on this journey
My beloved Mother of Salvation I ask you to pray that
I am given the Food of Life to preserve me on this journey to help save all of God's children.
Please help all those who are being deceived by false idols and false gods to open their eyes to the Truth of your Son's Death on the Cross
to save every one of God's children and to bring each one eternal life. Amen
Your beloved Mother Mother of Salvation