Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.07.2012, 20:00 - Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie odczuwa się ani odrobiny miłości do Mnie, Waszego Jezusa

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy zsyłam doświadczenia, takie jak oschłość duchowa, trzeba nauczyć się ją rozpoznawać.
Należy również przyjąć, że jeśli znosicie taką oschłość duszy, to nie pojawia się ona bez przyczyny. Jest po to, aby zbawiać dusze poprzez takie cierpienie.
Wiele dusz ofiarnych uważa, że cierpienie jest jedną z dwóch rzeczy.
Po pierwsze jest to zewnętrzne prześladowanie, które będziecie cierpieć z powodu swojej pracy.
Następnie jest nim cierpienie fizyczne dobrowolnie Mi ofiarowane jako dar, aby uratować miliony dusz.
Jednak najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest pustka duchowa, gdzie nie odczuwa się ani odrobiny miłości do Mnie, Waszego Jezusa, gdzie żadna modlitwa nie uwolni cię z więzienia samotności.
Pomimo wszelkich prób i starań, modlitwa stanie się udręką.
Każda podejmowana próba okazania Mi miłości i współczucia będzie wymagała walki.
Jest to forma duchowego opuszczenia, gdzie wydaje się, że jesteście tak daleko, że nie można już do Mnie dotrzeć.
Ale nie wiecie tego.
To jest Dar, łaska ode Mnie. Poprzez którą wzrastacie w Moich Oczach, a dopuszczam te próby i cierpienia, które znosicie z powodu waszej hojnej i czystej miłości, aby zbawić ciemne dusze.
Może się to wydawać niesprawiedliwe, ale im bliżej przyjdziecie do Mojego Najświętszego Serca, tym bardziej będziecie cierpieć prześladowania, które były Moim udziałem, ze względu na grzechy ludzkości.
Tylko ci z czystymi, pokornymi sercami, którzy nie szukają swego, ale stawiają Mnie ponad wszystko, co jest na tej ziemi, mogą znosić Mój ból.
Takie dusze są starannie wybrane przeze Mnie i będą ze Mną pracować, poprzez ich dar cierpienia, aby pomóc Mi w Moim Planie Zbawienia.
Nie bój się Moja córko, że Mnie tam nie ma. Możesz nie czuć Mojej obecności, nie widzieć Mnie czy nie odczuwać głębokiej miłości do Mnie, tak jak przedtem, ale jestem u twego boku.
Zawsze Mi ufajcie, Moi kochani wyznawcy, nawet jeśli trudno wam się modlić.
Ufajcie Mi, kiedy odczuwacie tęsknotę za Mną i nie możecie jej zaspokoić czy ugasić, bez względu na to, jak bardzo pragniecie łączyć się ze Mną.
Pamiętajcie, że kiedy tak się dzieje, Ja jestem o wiele bliżej niż myślicie.
Pamiętajcie, że w tych czasach wynoszę was wyżej, byście stali się prawdziwymi żołnierzami, prawdziwymi wojownikami w Mojej walce o ratowanie dusz.
Kocham was. Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie czujcie się rozczarowani, ponieważ zawsze idę z wami.
Nadejdzie dzień, kiedy cierpienia zostaną zapomniane. W ich miejsce przyjdzie radość, która rozleje się po świecie, a będzie to możliwe tylko dzięki waszym ofiarom za wszystkie dzieci Boże, które potrzebują waszej pomocy.
Wasz Jezus


3rd July 2012, 20:00 - The worst suffering of all is the spiritual emptiness where you cannot feel one ounce of love for Me, your Jesus

My dearly beloved daughter when I send you trials such as spiritual dryness you must learn to recognise them as such.
You must also accept that when you endure such dryness of soul that it is for a reason. The reason is to save souls through such suffering.
Many victim souls believe suffering is one of two things.
Firstly there is the external persecution which you will suffer because of your work.
Then there is the physical suffering, offered freely to Me, as a gift, to save the souls of millions.
Then the worst suffering of all is the spiritual emptiness where you cannot feel one ounce of love for Me, your Jesus, where no amount of praying releases you from the prison of desolation.
Try as you will, prayer will become torturous.
Try as you will to feel love and compassion for Me and you will struggle.
This is a form of spiritual abandonment where I seem to be so far away that you can no longer reach out to Me.
What you do not know is this.
This is a Gift, a grace from Me. It raises you up in My Eyes and the trials and sufferings you endure is allowed by Me because of your generous and pure love to save blackened souls.
It may seem unfair but the closer you come to My Sacred Heart, the more you suffer My own persecution because of the sins of mankind.
Only those with pure humble hearts, with no personal regard for themselves, when they place Me before all that is of this earth, can endure My pain.
Such souls are chosen carefully by Me and will work with Me, through their gift of suffering, to help Me in My Plan of Salvation.
Never fear My daughter that I am not there. You may not feel My presence, see Me or feel a deep love for Me as you would normally do but I am by your side.
Always trust in Me, My beloved followers, even when you find it hard to pray.
Trust in Me when you feel a longing for Me, which cannot be satisfied or quenched, no matter how hard you try to communicate with Me.
Know when this happens that I am much closer than you realise.
Know that it is at these times that I elevate you to become a true soldier, a true fighter in My battle to save souls. I love you. Never give up. Never feel disillusioned for I walk with you always.
The day will come when the suffering will be forgotten. In its place will be a joy which will surge through the world and which will only be possible because of your sacrifices for all of God's children who need your help.
Your Jesus