Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.07.2012, 12:50 - Maryja Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że Bóg Najwyższy dowodzi

Moje dziecko, ci, którzy byli świadkami cudów mojego ukazywania się na Ziemi będą wiedzieli, że czas na odkrycie tajemnic i zapowiedzianych proroctw wkrótce nastąpi.
Dzieci, ujawniam się światu od pewnego czasu, aby pomóc przygotować się wam do chwalebnego powrotu mojego Syna.
Mój Syn przygotowuje was wszystkich poprzez wizjonerów i proroków, abyście stali się godnymi otrzymania Jego Daru życia wiecznego.
Nigdy nie obawiajcie się przyszłości, jeśli wierzycie w mojego Syna, ponieważ On jest Chlebem Życia i będziecie mieli wspaniałą, nową przyszłość.
Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że Bóg Najwyższy dowodzi.
Wąż ma małą moc w porównaniu z moim Ojcem.
Moc węża jest tylko wzmacniana przez tych, którzy padają ofiarą grzechu i pokus, które stawia on na ich drodze.
Człowiek staje się więźniem kiedy grzeszy, ponieważ jego siła przeciwstawienia się innym grzechom i wykroczeniom wobec mojego Ojca słabnie.
Wówczas nadal grzeszy, dopóki nie zostanie pochłonięty przez ciemności, które są tak gęste, że nie może od nich uciec, choćby nie wiem jak się starał.
Dzieci, jesteście teraz zobowiązane z miłości do mojego Syna, aby pomóc tym biednym duszom.
Tylko wy możecie im pomóc i je uratować, ponieważ wiele z nich nie będzie w stanie sobie pomóc.
Jesteście żołnierzami, których mój Syn teraz potrzebuje. Będzie to dzięki waszej miłości do Niego, gdyż On udziela łask tym zagubionym duszom, gdy poprzez modlitwę wołacie Go o pomoc.
Oto Modlitwa Krucjaty, aby zbawić grzeszników.
Modlitwa Krucjaty (64) Zbaw moich braci i moje siostry
O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste,
przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, aby pomóc uratować moich braci i moje siostry
z więzienia ciemności, w którym się znajdują.
Pozwól mi pomóc ratować ich dusze.
Błagam cię, przebacz im ich grzechy i proszę
napełnij ich dusze Duchem Świętym,
aby pobiegły w Twoje ramiona, jako do schronienia, którego tak bardzo potrzebują, zanim zostaną utracone na zawsze.
Ofiaruję Ci mój dar oddania się za te dusze w pokornej służbie i dziękczynieniu.
Amen.
Dzieci, stanowicie jedno z moim Synem.
Wasza miłość przynosi Mu wielką pociechę, a wasze ofiary i modlitwy pomogą Mu bezpiecznie doprowadzić całą ludzkość do Jego Nowego Raju na Ziemi.
Dopiero wtedy Święta Rodzina Boga Najwyższego będzie mogła ponownie zjednoczyć się i żyć w pokoju na wieki wieków.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


4th July 2012, 12:50 - Virgin Mary: Whatever happens in the world children you must know that God the Most High is in command.

My child those who have witnessed the miracles of my appearances on earth will know that the time for the secrets and the prophecies foretold will unfold soon.
Children I have made myself known in the world for some time to help prepare you for the glorious return of my Son.
My Son is preparing all of you through the visionaries and the prophets so that you will be made worthy to receive His Gift of eternal life.
You must never be fearful of the future if you believe in my Son because He is the Bread of Life and you will have a wonderful new future.
Whatever happens in the world children you must know that God the Most High is in command.
The serpent has little power against My Father.
The serpent's power is only strengthened by those who fall prey to sin and the temptations he puts in their way.
Man becomes a prisoner when he sins because his power to resist other sins and offenses against My Father weakens.
Then he continues to sin until he is engulfed with a darkness which is so thick that he cannot escape from it, no matter how hard he tries.
Children you are now obliged, out of your love for my Son, to help those poor souls.
Only you can help them and save them because many will not be able to help themselves.
You are the soldiers my Son needs at this time. It will be through your love for Him that He will grant graces upon lost souls when you invoke His help through your prayers.
Here is the Crusade Prayer to save sinners.
Crusade Prayer (64) Save my brothers and sisters Oh my dearest Saviour Jesus Christ
accept my gift of prayer and sacrifices to help save my brothers and sisters from the prison of darkness they are in
Allow me to help salvage their souls
I beg you to forgive them for their sins and I ask that you flood their souls with the Holy Spirit
so that they will run into your arms as the refuge they so desperately need before they are lost forever I offer you my gift of surrender for such souls in humble servitude and thanksgiving.
Amen
Children you are one with my Son.
Your love brings Him great comfort and your sacrifices and prayers will help Him to bring all of humanity into the safety of His New Paradise on earth.
Only then can the Holy Family of God the Most High re-unite and live in peace for ever and ever. Your beloved Mother
Mother of Salvation