Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.07.2012, 16:15 - Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba

Moja szczerze umiłowana córko, pewien okres czasu został przewidziany na to, aby Moje Święte Orędzia do świata, mogły być usłyszane przez każdą duszę, młodych i starych z każdego narodu.
Wiele dzieci Bożych w pełnej gotowości będzie pilnie słuchać Moich poleceń, jeśli tylko będą miały dostęp do tych orędzi.
Musicie wiedzieć, że zmiany już się rozpoczęły, jak zostało to przepowiedziane, gdzie rośliny nie będą więcej przynosić owoców, jak dawniej, a pory roku nie będą już takie same.
Zmiany te pochodzą z ręki Mojego Ojca Przedwiecznego, gdyż wprowadza On nowe prawa na ziemię, które zostaną zauważone przez każdego.
Nic na świecie oparte na prawach natury nie pozostanie takie jak kiedyś.
Poziom mórz podniesie się, wody wyleją, ziemia zadrży, a gleba stanie się jałowa.
Ojciec mój nałoży wielką karę, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się grzechu, który jest dla Niego źródłem wielkiego cierpienia.
Te narody, które sprzeciwiają się Jego Prawom będą wiele cierpieć. Wkrótce zrozumieją, że ich grzechy nie będą dłużej tolerowane i zostaną ukarani.
Zostaną ukarani, aby powstrzymać przenoszenie tej zarazy na inne dusze, a jeśli nie zejdą ze swoich złych dróg, zostaną do tego zmuszeni za sprawą boskiej interwencji.
Moja córko, musisz teraz szybko rozgłaszać Moje Słowo, gdyż Ostrzeżenie przybliża się.
Wiele narodów musi otrzymać Księgę Prawdy, aby mogły przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia.
Moje Powtórne Przyjście nastąpi po Ostrzeżeniu.
Kary wykonane przez aniołów z Nieba z rozkazu Mojego Ojca, będą przebiegać etapami. Będą one wzrastać, gdy grzech będzie się wzmagał.
Bitwa się rozpoczęła, a wczesne jej etapy można zauważyć w wielu krajach.
Wszyscy odczujecie skutki niszczących zmian klimatu, które spadną na ziemię jęczącą w bólu z powodu upodlenia grzechem.
Drżenie wzrośnie i naród po narodzie ucierpi według plamy grzechu, który uszkadza jego rdzeń.
Przywódcy, którzy pójdą za antychrystem, nie uciekną przed okiem Mojego Ojca i zostaną zniszczeni.
Mój Ojciec ukarze tych, którzy będą teraz sprawować złe rządy, aby ocalić Jego dzieci z ich złej ręki.
On nie będzie stać i się przyglądać, jak Jego dzieci są niszczone przez przywódców, którzy idą za antychrystem, który obecnie pozostaje w ukryciu.
Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba.
Wtedy wielu zrozumie, że coś jest nie tak, i że jest to spowodowane gniewem Mojego Ojca.
Jednak wiele osób nadal nie wyciągnie z tego nauki. Po Ostrzeżeniu wielu nawróci się. Jednak wielu z nich nie nawróci się nawet wtedy, gdy zostanie im ukazany stan ich dusz.
Będą oni dalej ubóstwiać fałszywe atrakcje, uważając, że to ziemia im je oferuje. Tylko, że tym razem ich pożądliwości i te bożki materialne będą czczone jeszcze bardziej nieprzyzwoicie i bezbożnie. Wszystkie ich grzechy, widoczne dla wszystkich, którzy będą mogli zobaczyć, czym one są, będą tak odrażające, że nieliczne dzieci Boże będą w stanie znieść ich widok.
Każdym odrażającym grzechem będą się popisywać publicznie z pogardą dla Boga.
Każde działanie będzie poniżać grzesznika do takiego poziomu, że będą zachowywać się oni jak zwierzęta.
Cały szacunek dla ludzkiego ciała zniknie, a każda zła żądza będzie pokazywana światu i będzie można ujrzeć brak wstydu w ich duszach.
To są więźniowie szatana. Wszyscy z nich są dziećmi Bożymi, ale tracą swoje dusze na rzecz bestii.
Kary są częścią Bożych planów oczyszczenia ziemi, aby oczyścić zarówno grzesznika, jak i ziemię po której chodzicie.
Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona może nastąpić Moje Powtórne Przyjście.
Módlcie się Moi wyznawcy o odwagę i męstwo, aby stawić czoła tym karom.
Nigdy ich się nie obawiajcie, gdyż ty, Moja Armio będziesz modlić się za nich, ich narody i pomagać w oczyszczaniu, które jest potrzebne do nawrócenia ludzkości.
Pieczęć Boga Żywego będzie chronić was wszystkich i każdego z osobna.
To z powodu miłości, jaką Ojciec darzy wszystkie Swoje dzieci, które musi ukarać, gdyż w przeciwnym wypadku nieświadomie pomaszerują do bram piekieł.
Wasz Jezus


6th July 2012, 16:15 - One third of the earth will be destroyed as the angels pour fire from the four corners of the Heavens

My dearly beloved daughter the time has been set aside so that these, My Holy Messages to the world, are heard by every soul, young and old, throughout each nation.
Many of God's children will sit up and listen to My instructions if they are given access to these messages.
Know now that changes have already begun as prophesied where the crops will no longer yield their fruit as before and when the seasons will no longer be the same.
These changes are by the Hand of My Eternal Father as He brings in new laws of the earth which no man will fail to notice. Nothing in the world governed by the laws of nature will remain as they once did.
The seas will rise, the waters will pour, the earth will shake and the soil will become barren.
My Father will impose a great chastisement to stop the spread of sin which is a source of great sorrow for Him.
Those nations which defy His Laws will suffer much. They will soon understand that their sins will no longer be tolerated and they will be punished.
Their punishment is to prevent them from infesting other souls and unless they change their wicked ways they will be forced to do so through divine intervention.
My daughter you must spread My Word quickly now as The Warning draws closer.
Many nations must be given the Book of Truth so that they can prepare themselves for My Second Coming.
The time for My Second Coming will be after The Warning.
Chastisements, handed down by the angels in Heaven, by the command of My Father, have commenced in stages. These will continue to escalate as sin continues to surge.
The battle has begun and the early stages can be seen in many countries.
You will all bear witness to climate destruction which will rain upon the earth as it groans in pain because of the degradation of sin.
The shaking will increase and nation after nation will suffer according to the stain of sin which corrupts its core. Leaders who follow the anti-christ will not escape the Eye of My Father and they will be destroyed.
My Father punishes those who lead wicked governments now in order to salvage His children from their wicked grasp.
He will not stand back and watch as these leaders, who follow the anti-christ who remains hidden at this time, destroy His children. One third of the earth will be destroyed as the angels pour fire from the four corners of the Heavens.
Then many will know that something is wrong and that is caused because of the anger of My Father.
Yet many will still not learn.After the Warning, many will convert. Yet many won't even when they are all given the proof of the state of their souls.
They will still idolise the false allure which they think the earth has to offer. Only this time their lusts and those material idols they worship will become even more obscene and wicked. All their sins, visible to all those who can see them for what they are, will become so ugly that few of God's children will be able to bear to watch.
Every abhorrent sin will be publicly displayed with contempt for God.
Every action will degrade the sinner to such depths that they will behave like animals.
All respect for the human body will disappear and every evil lust will be flaunted for the world to see without any shame in their souls.
These are Satan's prisoners. All of them are children of God but they will lose their souls to the beast.
Chastisements are part of God's plans to cleanse the earth in order to purify both the sinner and the ground you walk on.
Only when the earth is purified can My Second Coming take place.
Pray, My followers, for the courage and the fortitude to deal with the chastisements.
You must never fear them for you, My army, will pray for those, those nations and help in the purification needed for the conversion of humanity.
The Seal of the Living God will protect each and every one of you.
It is because of the love My Father has for all of His children that he must chastise them for if He doesn't they will march forward, unwittingly, towards the gates of Hell.
Your Jesus