Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę teraz przygotować na Ostrzeżenie wszystkich Moich wyznawców w sposób, który nie tylko pomoże im, ale wszystkim, których kochają.
Nie wystarczy żal z powodu strachu. Konieczna jest pokuta.
Wszyscy Moi wyznawcy wysłuchajcie teraz Moich poleceń i przygotujcie swoje dusze na Ostrzeżenie.
Musicie zacząć od rozważenia wszystkich grzechów, które popełniliście wobec siebie i waszych bliźnich.
Ci, którzy są katolikami, powinni korzystać z Sakramentu Spowiedzi co dwa tygodnie, jeśli chcą pozostać w stanie Łaski.
W ten sposób wasz ból, podczas Ostrzeżenia, będzie łagodny i będziecie mieli siłę pomagać swoim braciom i siostrom, którzy będą cierpieć okropny ból i poczucie winy, gdy będą chcieli pogodzić się z faktem oświecenia ich sumienia.
Ci, którzy należą do innych wyznań chrześcijańskich lub są innej wiary, a którzy wierzą w te orędzia, muszą odmawiać modlitwę daną wam przez Krucjatę Modlitwy (24) Odpust Zupełny dla Rozgrzeszenia
Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam przebaczenia.
O Mój Jezu, jesteś światłem świata
Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze
Twoje miłosierdzie i miłość nie znają granic
Nie jesteśmy godni ofiary jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie
Udziel nam O Panie daru pokory, abyśmy byli godni Twojego Nowego Królestwa
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię
do głoszenia prawdy o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry
Na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię
Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby zbawić dusze
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują.
Amen
Teraz przekazuję wam również specjalną modlitwę do odmawiania za te biedne dusze, które mogą umrzeć z powodu szoku podczas Ostrzeżenia, a które mogą pozostawać w stanie grzechu śmiertelnego.
Modlitwa Krucjaty (65) Za tych, którzy są w grzechu śmiertelnym
O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
przez Twoje Boskie Miłosierdzie, błagam o łaskę dla tych wszystkich
biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
Wybacz im ich grzechy i na pamiątkę Twojej Męki, błagam cię o udzielenie
mi tej szczególnej łaski na przebłaganie za ich grzechy.
Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą, jako pokutę za zbawienie
ich dusz, aby przynieść im życie wieczne.
Amen.
Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie wspaniałym wydarzeniem Zbawienia, podczas którego udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie.
Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają.
Czasu jest niewiele i już teraz trzeba rozpocząć przygotowania.
Nie zapomnijcie Moich wskazówek dotyczących posiadania zapasów żywności na dziesięć dni, pobłogosławionych świec i poświęconych przedmiotów w domu.
Zaufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych.
Nie będę ujawniał daty, ale wiecie, co trzeba robić.
Kiedy wasze grzechy zostaną ujawnione, musicie prosić Mnie, abym wam przebaczył i uniżyć się w pokornej wdzięczności za ten Boży Dar, który jest paszportem do życia wiecznego w Nowym Raju na ziemi.
Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu, nie ważne jak ciężkiego, który nie mógłby być odpuszczony, gdy zostanie okazana prawdziwa skrucha.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


9th July 2012, 23:00 - Every person alive in the world will see their souls and know, for the first time in many cases, that they have one.

My dearly beloved daughter I wish to prepare all of My followers now in a way which will not only help them but all their loves one for The Warning.
It is not enough to repent because of fear. A penance is required.
For all of you My followers hear My instructions now to prepare your souls for The Warning.
You must begin by meditating on all the wrong-doing you are guilty of against yourselves and your neighbours.
For Catholics among you, you must receive the Sacrament of Confession every two weeks if you wish to remain in a state of Grace.
In this way your pain, during The Warning, will be mild and you will have the strength to help your brothers and sisters who will suffer a terrible pain and guilt as they try to come to terms with the illumination of their conscience.
For those among you, who are Christians or other creeds, and who believe in these messages, you must recite the prayer given to you through Crusade Prayer (24) Plenary Indulgence for Absolution
You must say this prayer for seven consecutive days and I, your Jesus, will grant you pardon. O My Jesus you are the light of the earth
You are the flame that touches all souls
Your mercy and love knows no bounds
We are not worthy of the sacrifice you made by your death on the cross Yet we know that your love for us is greater than the love we hold for you
Grant us O Lord the gift of humility so that we are deserving of your New Kingdom Fill us with the Holy Spirit so we can march forth and lead your army
to proclaim the truth of your Holy Word and prepare our brothers and sisters For the Glory of Your Second Coming on earth
We honour You We Praise You
We offer ourselves, our sorrows, our sufferings as a gift to you to save souls We love you Jesus
Have Mercy on all your children wherever they may be. AMEN
I now bequeath a special prayer also for you to say for those poor souls who may die of shock during The Warning and who may be in mortal sin.
Crusade Prayer (65) For those in mortal sin
Oh Dear Jesus, Saviour of mankind
Through Your Divine Mercy I plead for clemency for all those
poor souls in sin who may be taken from this earth during The Warning Forgive them their sins and in memory of your Passion I beg you to grant Me this special favour in atonement for their sins
I offer myself to you in mind, body and soul as a penance to salvage their souls, and to bring them eternal life.
Amen.
My followers The Warning will be a great event of Salvation where I will prove to the world My Divine Mercy. Every person alive in the world will see their souls and know, for the first time in many cases, that they have one. The time is short now and you must start preparing.
Do not forget My instructions to have food which lasts ten days, candles which are blessed and holy objects in your home. Trust in Me and rejoice because many souls will be saved.
I will not reveal a date but you know what must be done.
When your sins are revealed you must ask Me to forgive you and bow in humble thanksgiving for this Divine Gift which is your
passport to eternal life in the New Paradise on earth.
Remember there is not one sin, no matter how serious, which cannot be forgiven once true remorse is shown. Your beloved Saviour
Jesus Christ