Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.07.2012, 16:25 - Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą znać ciąg wydarzeń, bowiem przez zrozumienie tej kolejności, zyskają wiedzę, która umożliwi im przyczynić się do złagodzenia Kary.
Mój Ojciec Przedwieczny ześle Ostrzeżenie jako ostatnią deskę ratunku, aby wlać do ludzkich serc światło Boga, światło Prawdy.
Bez niego większość ludzkości zostałaby wrzucona do Piekła, ponieważ nie byliby godni Królestwa Mojego Ojca.
Jest to Boży Akt Wielkiego Miłosierdzia, aby oderwać wszystkie dzieci Boże od zła i zabrać je do ich prawowitego dziedzictwa.
Ze względu na wielką ciemność ogarniającą Ziemię w tym czasie, kiedy światło Boga już jest bardzo nikłe, ten Boży Akt jest koniecznością.
Oddzieli dobrych od tych, którzy toną w grzechu, ale którzy uparcie będą się trzymać bestii i całej chwały, którą ona obiecuje im na tej ziemi. To strata czasu dla tych biednych dusz, ponieważ muszą one wiedzieć, że ich czas na ziemi jest krótki.
Ziemia zostanie zastąpiona nowym Rajem, do którego nie będą mogli wejść, jeśli odrzucą Mój Akt Miłości i Miłosierdzia.
Wielu pozostanie w ciemności. Wiele będzie nawróconych natychmiast. Jeśli większość ludzi okaże skruchę Wielki Ucisk nie będzie tak dotkliwy.
Podobnie Wojna Światowa nie odegra takiego wpływu, jeśli większość ludzi zacznie po Ostrzeżeniu pokutować.
Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę karę.
Dużo się módlcie, aby wojna i kara, która po niej nastąpi zostały złagodzone i by można im było zapobiec. Tylko dzięki wierze ludzkości i wierności Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi, można będzie to osiągnąć.
Moja córko, to nie Ja, twój Jezus przyniosę te straszne cierpienia. Dokonają ich niegodziwe grzechy człowieka, którego żądza władzy, pieniędzy i kontrola nad światem dla własnego zysku jest nienasycona.
Podczas, gdy wielu Moich wyznawców będzie cierpliwie i ochoczo czekało na Moje Powtórne Przyjście, będzie także więcej zamieszania.
Pojawi się wielu, którzy będą twierdzić, że są Mną, Mesjaszem i ludzie dadzą się zwieść.
Pamiętajcie, co mówiłem, wrócę na ziemię tak, jak ją opuszczałem, kiedy wstępowałem wśród chmur.
Zlekceważcie każdego, który będzie twierdził, że jest Mną w ciele, gdyż tak się nie stanie.
Moi uczniowie będą silni dzięki swojej miłości do Mnie i muszą skupić się na jednym pragnieniu, które, jeżeli zostanie spełnione, przyniesie Mi radość i pocieszenie. To będzie Misja zbawienia dusz, wszystkich dusz, zanim wrócę.
Pamiętajcie, że wierność wobec Mnie będzie kluczem do zbawienia i przyszłego świata, który nie będzie miał końca, gdyż będzie to Nowy Raj, który ofiaruje każdemu z was życie wieczne.
Wasz ukochany Jezus


13th July 2012, 16:25 - After the world war will come the famine and then the plagues. Yet, prayer can mitigate the chastisement

My dearly beloved daughter My followers need to know the sequence of events for, by understanding this, they will be empowered with the knowledge so that they can help to mitigate the Chastisement.
The Warning is taking place as a last resort by My Eternal Father in order to plunge the light of God, the light of the Truth, into the hearts of mankind.
Without it most of humanity would be cast into Hell for they would not be worthy of My Father's Kingdom.
This is a Divine Act of Great Mercy to pluck all of God's children from evil and to take them into their rightful inheritance.
Because of the great darkness covering the earth at this time, where the light of God is but a glimmer, this Act of God is necessary.
It will divide the good from those drowning in sin, but who will stubbornly cling to the Beast and the all the glory he promises them on this earth. It is a waste of time for such poor souls because they must know that their time on earth is short.
The earth will be replaced by a New Paradise to which they will be refused entry if they reject My Act of Love and Mercy. Many will stay in the dark. Many will convert instantly. If most of humanity repents, then the Great Tribulation will not be as difficult. The World War will not have the same impact if the majority of people repent after The Warning.
After the world war will come the famine and then the plagues. Yet, prayer can mitigate the chastisement.
Pray hard so that the War, and the chastisement which will follow it, can be diluted and averted. Only the faith of humanity and allegiance to Me, your Divine Saviour, can achieve this.
My daughter it is not I, your Jesus, who will bring about these terrible sorrows. It will be created by the wicked sins of man, whose lust for power; money and control of the world for his own gain are insatiable.
While many of My followers will be waiting patiently and eagerly for My Second Coming there will be more confusion.
Many will come forth and claim to be Me, the Messiah, and people will be fooled.
Remember what I told you I will return to earth just as I left it when I ascended through the clouds.
Ignore any one who claims to be Me, in the flesh, for this will not happen.
My followers will be strong because of their love for Me and they must focus on the one desire that, if fulfilled, will bring Me joy and comfort. That will be the Mission to save souls, all souls, before I come again.
Remember that allegiance to Me will be the key to salvation and the world of the future which will have no end for it will be the New Paradise which offers each of you eternal life.
Your beloved Jesus