Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.07.2012, 17:45 - Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody

(Otrzymane podczas adoracji Najświętszego Sakramentu)
Moja najdroższa córko, trudno Moim dzieciom pozostać wolnymi od grzechu z powodu przekleństwa rzuconego na nich z ręki węża.
Nigdy nie oczekuję, żeby Moje dzieci w każdej chwili były całkowicie wolne od grzechu, gdyż to jest niemożliwe.
Ważne jest, aby każdy, kto zna nauczanie Kościoła Mojego Syna na ziemi starał się żałować za swoje grzechy tak często jak to możliwe.
Przez pokutę łatwiej będzie pozostać w stanie łaski, a to stworzy barierę dla dalszej pokusy.
Moje dzieci, jesteście teraz świadkami wielkich, nieprzemijających zmian w świecie. Nastąpią one po Ostrzeżeniu.
Chociaż wielu będzie ignorować te orędzia z nieba, ważne jest, aby ci, którzy przyjmują je jako Słowo Boże przygotowali się.
Jesteście ogniwem w Mojej zbroi przeciw wrogowi i przez wiarę będę podnosić was i chronić przed prześladowaniami.
To dzięki waszej miłości do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata będę mógł ocalić te dzieci, które nie mogą znieść Światła Boga.
Wasze uświęcenie miłością, cierpieniem i modlitwami będą dla nich łaską ratującą ich od ognia piekielnego.
Nie bójcie się o siebie, ale o tych, którzy nie tylko nie potrafią zobaczyć, ale nie chcą zobaczyć czasów, w których dzisiaj żyjecie.
Przygotowania są zakończone i nadszedł czas, aby rozpocząć zmiany, gdyż nie pozwolę Bestii ukraść dusz.
Interwencja obiecana ludzkości od tak dawna nastąpi bardzo szybko, a potem zacznie się walka o ratowanie Moich dzieci.
Nie obawiajcie się Mojej Ręki, bo kiedy opadnie, to po to, aby ukarać tych, którzy próbują zniszczyć Moje dzieci.
Powstrzymam ich od oszukiwania dusz.
Powstrzymam ich od zbrodniczego zamiaru i zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody, jeśli nadal będą odtrącać Rękę, która je żywi.
Oni zostali ostrzeżeni. Wy, Moje ukochane dzieci pomożecie Mojemu Synowi, aby ich zbawił.
Nie bójcie się, ponieważ ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko są chronieni, ale otrzymują łaski do bronienia Słowa Bożego, aby jak najwięcej dusz otrzymało Dar Życia.
Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy


15th July 2012, 17:45 - God the Father: I will wipe out their false churches, their wicked cults, their false idols, their cities and their nations

(Received during Adoration of the Holy Eucharist)
My dearest daughter it is difficult for My children to remain free of sin because of the curse inflicted upon them by the hand of the serpent.
Never do I expect My children to be completely free of sin at all times for this is impossible.
It is important that anyone who knows the teachings of My Son's Church on earth to seek repentance for your sins as often as possible.
Through repentance it will be easier to remain in a state of grace and this will create a barrier to further temptation.
My children you are now about to witness great everlasting changes in the world. They will happen after The Warning takes place.
While many will ignore these messages from Heaven, it is important for those who accept them as the Word of God to prepare. You are the link in My armour against the enemy and through your faith I will lift you up and protect you against the persecution.
It will be your love for My Son, Jesus Christ, the Saviour of the universe, that I will be able to salvage those children who cannot abide the Light of God.
Your consecration of love, suffering and prayers will be their saving grace from the fires of Hell.
Be not afraid for yourselves but for those who not only cannot see, but who refuse to see, the times in which you are living today. The preparations are complete and the time is ripe for the changes to commence for I will not allow the Beast to steal souls.
This intervention, promised to mankind for so long will take place very soon and then the battle will begin to save My children.
Do not fear My Hand for,when it falls, it will be used to punish those who are trying to destroy My children.
I will stop them from deceiving souls.
I will stop them from their murderous intent and I will wipe out their false churches, their wicked cults, their false idols, their cities and their nations if they continue to reject the Hand that feeds them.
They have been warned. You, My beloved children will help My Son to save them.
Never fear because those with the Seal of the Living God are not only protected but are given the graces to defend the Word of God so that as many souls as possible will be given the Gift of Life.
Your beloved Father God the Most High