Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.07.2012, 15:15 - Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

Moja szczerze umiłowana córko, teraz jest czas na przygotowanie wszystkich kapłanów Bożych, biskupów i wszystkich tych, którzy prowadzą Mój Święty, Katolicki i apostolski Kościół na ziemi.
Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt.
Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim.
Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, by pamiętali o swoich najświętszych przyrzeczeniach.
Nigdy nie opuszczajcie swojego posłannictwa. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy.
Musicie prosić Mnie, abym pomógł wam w tych trudnych czasach, które nadchodzą. Musicie powstać, zjednoczyć się i Mnie naśladować.
Módlcie się za pośrednictwem tej szczególnej Modlitwy Krucjaty o siłę, której będziecie potrzebowali.
Modlitwa Krucjaty (66) Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu
O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy.
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności.
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś.
Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.
Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Osłoń w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.
Amen.
Nie zniechęcajcie się Moi kochani, wyświęceni słudzy, ponieważ podział został przepowiedziany i musi dojść do ostatecznej bitwy o dusze.
Kocham was i będę z wami teraz, gdy idziecie ze Mną ciernistą drogą na Kalwarię po to, aby Zbawienie ponownie stało się udziałem wszystkich dusz.
Wasz Ukochany Jezus


16th July 2012, 15:15 - The time is near for the persecution of My Beloved Vicar, Pope Benedict XVI to reach its pinnacle.

My dearly beloved daughter it is time to prepare all of God's priests, bishops and all those who run My Holy Catholic and apostolic Church on earth.
For the time is near for the persecution of My Beloved Vicar, Pope Benedict XVI to reach its pinnacle.
Very soon he will be forced to flee the Vatican. Then the time will come when My Church will divide, one side against the other.
I call on all of My sacred servants to remember your most holy vows.
Never forsake your mission. Never forsake Me. Never accept lies in lieu of the Truth. You must ask Me to help you in the difficult times ahead. You must rise, unite and follow Me. Pray for the strength you will need through this special Crusade Prayer.
Crusade Prayer (66) For clergy: Help me to remain true to Your Most Holy Word
Oh Dear Jesus help me to remain true to Your most Holy Word at all times
Give me the strength to uphold the Truth of your Church in the face of adversity
Fill me with the grace to administer the Holy Sacraments in the way in which You taught us
Help me to feed Your Church with the Bread of Life and remain loyal to You even when I am prohibited from doing so
Free me from the chain of deceit I may face in order to proclaim the true Word of God. Cover all Your sacred servant with your Precious Blood at this time so that we will remain
Courageous, loyal and steadfast in our allegiance to You, Our Beloved Saviour, Jesus Christ. Amen.
Do not be disheartened My beloved sacred servants for the discord has been prophesised and must come about in the final battle for souls.
I love you and I will be with you now as you walk with Me the thorny road to Calvary so that Salvation can be achieved once more for all souls.
Your Beloved Jesus