Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.07.2012, 17:46 - Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

Moja szczerze umiłowana córko, okres Ucisku trwający trzy i pół roku rozpocznie się w grudniu 2012 roku.
Będzie to okres, kiedy antychryst pojawi się, jako wojskowy bohater.
Jego dusza została oddana szatanowi, który posiada każdą jej część.
Moce, którymi będzie dysponował spowodują, że w końcu będzie postrzegany nie tylko, jako człowiek pokoju, ale ludzie pomyślą, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości.
Z czasem inni uwierzą też, że antychryst został wysłany, by zapowiedzieć Powtórne Przyjście.
Z tego powodu tak wiele biednych dusz chętnie przyjmie jego znak, Znak Bestii. Ponieważ on jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele.
Będzie dokonywać cudów na niebie.
Uzdrawiać ludzi.
Będzie przywódcą Nowej Światowej Religii i wraz z Fałszywym Prorokiem, który będzie kierował pustą już skorupą Kościoła katolickiego na ziemi będzie z nim ściśle współpracował, by oszukać wszystkie dzieci Boże.
Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość
Wy, którym dano tę Księgę Prawdy, te Moje Święte orędzia, by ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, pamiętajcie o tym.
Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych zewnętrzną humanitarną miłością, którą przedstawią światu zgodnie ze swoim nikczemnym planem.
Działając razem Antychryst i Fałszywy Prorok mają już prawie na ukończeniu plan swojego niegodziwego panowania i pierwszą rzeczą jaką oni wprowadzą, będzie nasilenie wojny na Bliskim Wschodzie.
Antychryst będzie najważniejszym człowiekiem, który zza kulis będzie pociągał za sznurki. Potem ujawni się i będzie postrzegany, jako mediator pokojowego planu.
Nastąpi to wówczas, gdy świat padnie pod jego urokiem.
Tymczasem Fałszywy Prorok przejmie władzę w Kościele katolickim.
Wkrótce Kościół katolicki zostanie wciągnięty do Nowej Światowej Religii, który stanie się przykrywką kultu szatana. Podstawowym celem tej obrzydliwości będzie uwielbienie siebie i wprowadzenie przepisów, w których będą się liczyć dwie rzeczy.
Zniesienie sakramentów i zniesienie grzechu.
Prawdziwe Sakramenty będą dostępne tylko u tych księży i innych Duchownych Chrześcijańskich, którzy pozostaną Mi wierni. Będą oni sprawować te Sakramenty w specjalnych kościołach schronach.
Zniesienie grzechu zostanie wprowadzone poprzez uchwalenie praw, które zostaną uznane, jako poparcie dla tolerancji.
Będą one zawierały aborcję, eutanazję i małżeństwa tej samej płci. Kościoły będą zmuszane do przyzwolenia na małżeństwa tej samej płci, a kapłani będą zmuszani do ich błogosławienia na Moich Oczach.
W tym czasie nadal będą odprawiać swoją własną wersję Mszy Świętej. Ich ofiara Najświętszej Eucharystii, polegającą na bezczeszczeniu Hostii, będzie się odbywała w Kościołach katolickich.
Mojej Obecności nie będzie nie tylko w takich Mszach, ale także w samych kościołach, gdzie będą Mnie znieważać.
Wszystkie te sprawy będą przerażające dla Moich wyznawców. Nie będziecie już mogli korzystać z Sakramentów, chyba, że od księży z Mojej Reszty Kościoła na ziemi.
Z tego powodu daję wam teraz takie dary, jak Odpust Zupełny na odpuszczenie grzechów. Nie ma on na celu zastąpić katolikom Aktu Spowiedzi.
To będzie sposób, który zapewni pozostanie w stanie łaski.
Mimo, że miliardy ludzi nawróci się podczas Ostrzeżenia, proroctwa te nadal będą się realizować. Ale wiele z tego może być złagodzone przez modlitwę o zmniejszenie cierpienia i prześladowania.
Wy, moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego.
Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi.
Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii.
Szatan będzie korzystać z mocy, jaką będzie posiadał w tych duszach, które przyjmą Znak i bardzo trudno będzie ich zbawić.
Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, Moi wyznawcy, dzięki tej misji. Nie pozwólcie, aby strach wszedł do waszych serc, gdyż będę was napełniał odwagą, siłą, wytrzymałością i zaufaniem, abyście się wyprostowali i z podniesionym czołem maszerowali w Mojej Armii.
Pamiętajcie, szatan nie wygra tej bitwy, gdyż nigdy mu się to nie uda.
Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu mogą wygrać.
Wasz Jezus


20th July 2012, 17:464 - The world will soon be presented with the most deceitful lie which is impossible for mankind to grasp at this stage.

My dearly beloved daughter the three and a half years remaining in the Tribulation period commences in December 2012.
This is the period when the antichrist will emerge as a military hero.
His soul has been given over to Satan who possesses every part of him.
The powers he will possess means, that in time he, will be seen not just as the man of peace but people will think he is I, Jesus Christ, the Saviour of Mankind.
They will also, in time, believe that the antichrist has been sent to herald The Second Coming.
So many poor souls will, therefore, willingly accept his mark, the Mark of the Beast. For he is the beast in every way because of the way in which Satan will manifest himself in his body.
He will perform miracles in the sky. He will heal people.
He will be head of the New World Religion and he, and the False Prophet, who will head up the shell of the Catholic Church on earth will work closely to deceive all of God's children.
The world will soon be presented with the most deceitful lie which is impossible for mankind to grasp at this stage.
For those of you who are being given the Book of Truth, these My Holy messages to the warn humanity of these things, know this.
So sophisticated will their plan be, that many will be fooled by the loving humane exterior which they will present to the world of their wicked plan.
The Antichrist and the False Prophet, between them, are already finishing planning their wicked reign and the first thing they will bring about will be the escalation of the war in the Middle East.
The Antichrist will be the main man pulling the strings in the background. Then he will come forth and be seen to broker a peace plan.
It will be then when the world will fall under his spell.
Meanwhile the False Prophet will seize power within the Catholic Church.
Very soon it will be sucked into the New World Religion, a front for satanic worship. Worship of self will be the fundamental aim of this abomination and the introduction of laws, which amount to two things.
The abolition of the sacraments and the abolition of sin.
The Sacraments will only truly be available from those priests and other Christian Clergy who remain loyal to Me. They will offer these Sacraments in special refuge churches.
The abolition of sin will be introduced through the introduction of laws which will be seen to endorse tolerance.
They include abortion, euthanasia and same sex marriages. Churches will be forced to allow same sex marriages and priests will be forced to bless them in My Eyes.
During this time they will continue to say their own version of the Holy Mass. Their offering of the Holy Eucharist, when they will desecrate the Host, will be held in Catholic churches.
My Presence will not only be missing in such Masses but it will be missing in the very churches where they dishonour Me.
All of these matters will be very frightening for My followers. You will no longer be able to benefit from the Sacraments except from the priests in My Remnant Church on earth.
This is why I give you Gifts now, such as the Plenary Indulgence, for the absolution of your sins. It is not meant to replace the Act of Confession for Catholics.
It will be a way in which you can remain in a state of grace.
Although billions of people will convert during The Warning, these prophecies will still unfold. But much of them can be diluted through prayer to reduce the suffering and the persecution.
You, My followers, remember, are protected at all times by the Seal of the Living God.
You must spread the Seal and get it to as many people as possible.
Please understand that I tell you these things to prepare you so that you can prevent as many souls as possible from accepting the Mark of the Beast.
Satan will use the power of possession in those souls who take the Mark and it will be very difficult to save them.
You will be instructed every step of the way, My followers, through this mission. You must not allow fear to enter your hearts for I will fill you with the courage, the strength, the stamina and the confidence to rise with your heads held high as you march in My Army.
Remember Satan cannot win this battle for it can never be.
Only those with the Seal of the Living God and those who remain loyal and steadfast to God can win. Your Jesus.