Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.07.2012, 17:39 - Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat

Moja szczerze umiłowana córko, zbliża się czas ujawnienia całemu światu ostatecznych tajemnic Boga Najwyższego.
Twój głos, Moja córko, w końcu dopełni planu Bożego na ziemi, aby ujawnić prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.
Ty, Moja córko jesteś 7 Aniołem wysłanym przygotować dzieci Boże do odnowienia ich wiary, aby mogli dostąpić zbawienia.
Kiedy odkryjesz tajemnice siedmiu pieczęci, które Ja, Jezus, Baranek Boży teraz otwieram, wielu to rozwścieczy.
Podłe kłamstwa rozgłaszane przez tych, którzy udają sługi Mojego Kościoła zostaną ujawnione, kiedy rozbrzmi twój głos.
Każdy haniebny czyn popełniony przez wyznawców szatana, którzy ośmielają się uważać siebie za Moich wyznawców będzie zdemaskowany. Każde kłamstwo będzie odkryte, aby wszyscy je zobaczyli.
Nowy fałszywy Kościół utworzony przez antychrysta, zostanie ukazany takim jaki jest naprawdę.
Każda próba oszukania dzieci Bożych zostanie rozbita w miarę nasilania się walki o ocalenie ludzkości.
Bluźnierstwa wypowiedziane przez tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię będą ujawnione wszystkim, choć wielu nie przyjmie prawdy o Bogu, która jest teraz podawana światu.
Słowa ukryte przez tak długi czas i zamknięte aż do końca, teraz wylewają się z Moich ust.
Nikt nie będzie pozbawiony Prawdy. Wszystkim zostanie ukazane Prawdziwe Słowo, gdyż ponownie przygotowuję się, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.
Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat.
Ewangelie po raz kolejny, po tak długim czasie, będą rozprzestrzeniane po całym świecie.
Ślepi ponownie zobaczą.
Niemi będą mówić prawdę, która jak miód będzie wylewać się z ich ust.
Głusi będą słyszeć, a Prawda przyniesie im pocieszenie za którym tak długo tęsknili w swoim życiu.
Odstępstwo zostanie przełamane i czyste dusze, głodne Prawdy przyjmą ją w końcu z otwartymi ramionami.
Moc Boża ujawni się wówczas na każdym rogu.
Bądźcie pewni, że narybek szatana i jego zwolennicy zrobią wszystko, aby powstrzymać przekazywanie światu Księgi Prawdy danej z miłości Boga.
Będą oni bezsilni wobec niej, choć pozornie będzie wyglądać inaczej.
Niebiosa oczekują teraz tej chwili zjednoczenia całej ludzkości na Mój Chwalebny Powrót.
Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Przyjmijcie Mnie z radością, gdyż przygotowuję was na Moje Chwalebne Powtórne Przyjście.
Weźcie ze sobą swoje rodziny i pójdźcie w Moje ramiona, gdy przygotowuję do objęcia was ochroną Moich szczególnych łask z Nieba.
Wzywam was wszystkich do rozpoznania ostatniego wołania poprzez Mojego 7 Posłańca, któremu dano władzę ujawnienia siedmiu trąb, zawartości siedmiu pieczęci, kiedy chór aniołów przygotowuje się do spełnienia proroctw.
Wasz Jezus


24th July 2012, 17:39 - The prophecies given to John, and not revealed up to now, are being presented at this time to wake up the world.

My dearly beloved daughter the time is close for the final mysteries of God the Most High to be revealed to the whole world. Your voice, My daughter, will finally complete God's plan on earth to reveal the Truth of My Second Coming.
You, My daughter are the 7th Angel sent to prepare God's children to renew their faith so that they can be saved.
As you reveal the secrets within the seven seals which I, Jesus the Lamb of God now open, you will infuriate many.
The wicked lies perpetrated by those who pretend to be servants of My Church will be exposed by the sound of your voice.
Every vile act committed by Satan's followers who dare to declare themselves followers of Mine will be exposed. Every lie, laid bare, for all to see.
The new false Church, created by the antichrist, will be shown for what it is.
Every attempt made to deceive God's children will be turned upside down as the battle to save humanity intensifies.
The blasphemies uttered by those who do not speak in My Holy Name will be witnessed by all, although many will not accept the Truth of God as it is being given to the world now.
The words, hidden for so long, and shut up until the end are now pouring from My lips.
No man will be excluded from the Truth. All will be shown the True Word as I prepare, once again, to save mankind from eternal damnation.
The prophecies given to John, and not revealed up to now, are being presented at this time to wake up the world.
The Gospels will once again, after so long, be spread throughout the world. The blind will see again.
The dumb will speak with the truth, like honey, pouring from their lips.
The deaf will listen and the Truth will bring them the comfort missing for so long from their lives.
The apostasy will crack open and raw souls, starving for the Truth, will finally accept it with open arms. The power of God will now manifest in every corner.
Be assured that the spawn of Satan and his followers will do everything they can to block the Book of Truth from being given to the world through the love of God.
They will be powerless against it, although it will not seem like that.
The Heavens await now for the time to bring together the whole of humanity for My Glorious Return. Never forsake Me. Welcome Me as I prepare you for My Glorious Second Coming.
Bring your family with you and come into My arms as I prepare to wrap you into the protection of My special graces from Heaven.
I call out to all of you to recognise the last calling, through My 7th Messenger, given the authority to reveal the seven trumpets, the contents of the seventh seal, as the choir of angels prepare for the prophecies to unfold.
Your Jesus