Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.07.2012, 23:30 - Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę omówić znaczenie miłości i tego, że świat bez miłości nie mógłby przetrwać.
Bóg jest miłością. Miłość pochodzi od Boga.
Gdzie odnajdujecie miłość od razu czujecie obecność Boga.
Prawie każdy na świecie odczuwa miłość na pewnym etapie. Miłość uwalnia duszę, a jej czystość daje przebłysk głębi miłości, jaką Bóg ma dla każdego Swojego dziecka.
Miłość pokonuje śmierć.
Miłość pokonuje zło.
Miłość jest wieczna. Nigdy nie umrze, gdyż pochodzi od Boga i trwać będzie na wieki.
Kiedy miłość jest atakowana w tym życiu przez złego, który działa poprzez dusze, to cierpi, więdnie i może być zastąpiona przez obojętność albo czasami nienawiść.
Tylko dzięki miłości, zwłaszcza wzajemnej, pokój może panować na świecie.
Bez miłości ludzie by umarli i stali się jałowi.
Kiedy kochasz dziecko czujesz ten sam rodzaj miłości, jaki Mój Ojciec posiada w Swoim Sercu dla każdego dziecka urodzonego na świecie poprzez Jego stworzenie.
Wyobraź sobie ból rodzica, gdy dziecko zaginie.
Smutek, niepokój i lęk są identyczne z tymi odczuwanymi przez Mojego Ojca, kiedy Jego dzieci błąkają się i stają się zaginione dla Prawdy Jego Istnienia.
Poza tym wyobraźcie sobie przerażenie, które rodzic musi znosić, jeśli nie może znaleźć ich dziecka.
Co wtedy, gdy zostaną stracone na zawsze? Łamie to serce Mojemu Ojcu, kiedy traci swoje dzieci.
Nic go nie pocieszy, dopóki nie odnajdzie ich ponownie lub gdy zawrócą i przybiegną z powrotem do domu, do Niego.
Całe stworzenie zaistniało przez miłość Mojego Ojca.
Jego Miłość wypełnia Niebiosa i ziemię i jest przejmująco potężna.
Wszystko zostało stworzone z Jego Boskiej Miłości i hojności Jego serca, tak aby mógł dzielić się wszystkimi cudami stworzenia ze Swoimi dziećmi.
Jego miłość do Swoich dzieci nigdy nie umrze.
Jego zdrada przez Lucyfera, któremu dał wszystko, sprawiła, że Jego miłość do ludzkości nie została odwzajemniona przez większość ludzkości.
Jego miłość do Swoich dzieci, miłość odwiecznie kochającego Ojca, jest tak silna, że nic nie zdoła jej zabić.
Jego miłość oznacza, że każdy człowiek dostał drugą szansę.
Ostrzeżenie, wielki dar zatwierdzony przez Mojego Ojca, jest szczególnym wołaniem z Nieba.
To wołanie, wielki nadprzyrodzony cud, da każdemu z was szansę zbawienia, powołania i otrzymania klucza do otwarcia drzwi do Nowego Raju na ziemi.
Ci z was, którzy przyjmują Klucz do Raju w rezultacie pokonają bestię.
Świat w końcu pozbędzie się zła, grzechu, cierpienia i każdego bólu.
Zapanuje pokój.
Miłość do Mojego Ojca w końcu rozkwitnie i będziecie żyli zgodnie z Jego Boską Wolą.
Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga.
Jest światłem obecnym w każdej duszy, nawet tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, gdyż Bóg nigdy nie gasi Swojego światła.
Chwyćcie je. Obejmijcie je. Trzymajcie się miłości, która doprowadzi was do Niego.
Miłość uratuje was od ciemności.
Wasz Jezus


25th July 2012, 23:30 - Love is a sign from God. No matter what religion or creed you follow love can only come from God

My dearly beloved daughter I wish to discuss the importance of love and how, without love, the world could not survive.
God is love. Love comes from God.
Where you find love you instantly feel the presence of God.
Nearly everyone in the world feels love at some stage. Love frees the soul and its purity gives you a glimpse as to the depth of the love that God has for every single one of His children.
Love defeats death.
Love defeats evil.
Love is ever lasting. It can never die for it comes from God and will last for eternity.
When love is attacked in this life by the evil one, who acts through souls, it suffers, withers and can be replaced by indifference or, at times, hatred.
It is only through love, especially for each other, that peace in the world can evolve. Without love people would die and become barren.
When you love a child you are feeling the same kind of love that My Father holds in His Heart for each child born in the world through His creation.
Imagine a parent's anguish when a child goes missing.
The grief, the worry and the anxiety are identical that felt by My Father when His children wander and become lost to the Truth of His existence.
Then imagine the horror which a parent has to endure if their child cannot be found.
What if they become lost forever? This is the heartbreak My Father endures when He loses His children. Nothing consoles Him until He can find them again or when they turn and come running home to Him again. The whole of creation was founded through the love of My Father.
His Love floods the Heavens and the earth and is intensely powerful.
All was created by His Divine Love and His generousity of heart so that he could share all the wonders of creation with His children.
His love for His children will never die.
His betrayal by Lucifer, to whom He gave everything, has meant that His love for humanity has not been reciprocated by much of mankind.
But as an ever loving Father, His love is so powerful that nothing can ever kill His love for His children. His love means that every person has been given a second chance.
The Warning, a great Gift sanctioned by My Father, is a special calling from Heaven.
This calling, a great supernatural miracle, will give each of you the chance of being saved; of being called and of being given the key to open the door to the New Paradise on earth.
For those of you who accept the Key to Paradise you will, in effect, defeat the beast. The world will be finally rid of evil, sin, suffering and every pain.
Peace will reign.
Love for My Father will flourish finally and you will all live according to His Divine Will.
Love is a sign from God. No matter what religion or creed you follow love can only come from God.
It is the light present in every soul, even those who are hardened sinners, for God does not extinguish his light ever.
Grasp it. Embrace it. Cling on to love for it will lead you to Him. Love will save you from the dark.
Your Jesus