Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.07.2012, 18:30 - Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów

Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem jest zjednoczyć Moich wyznawców w jednej armii, która już przynosi owoce przez te orędzia.
Moja armia jest już utworzona i jest zjednoczona przez moc Ducha Świętego, która rozprzestrzenia się lotem błyskawicy po całym świecie.
Wy, którzy obecnie wykonujecie Moje polecenia, choć może uważacie, że pracujecie w małych grupach, musicie wiedzieć, że Moja armia składa się obecnie z ponad 25 000 oddanych żołnierzy, którzy otrzymują Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.
Wasze poświęcenie dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, przynosi Mi tyle pocieszenia i radości, gdyż wasze modlitwy ratują miliony dusz w każdej sekundzie, każdego dnia.
Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności nigdy nie przestalibyście się modlić, taka jest ich moc.
Szatan cierpi z powodu tej misji i zrobi wszystko, aby jej zaszkodzić.
Dlatego nie możecie dać się zastraszyć tym, którzy oskarżają was o herezję, aby opóźnić was w rozpowszechnianiu Moich orędzi.
Jeśli pozwolicie innym, by mącili wam w głowach, tym, którzy starają się was poniżyć lub którzy szydzą z waszej wiary, wówczas mniej dusz będzie mogło być zbawionych.
Myślcie o tej misji tak, jak gdybyście pracowali dla zagranicznej agencji pomocy, jak grupy ludzi, które udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią głód.
Sprawą najwyższej wagi jest to, abyście pokonali wszystkie przeszkody, aby dostarczyć pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może tu zadecydować o życiu lub śmierci. Tak samo jest z tą misją.
Patrzcie przed siebie, nie zwracajcie uwagi na tych, którzy będą próbowali zakłócać wasze działania chcąc was powstrzymać i maszerujcie naprzód.
Zbierajcie innych po drodze i prowadźcie ich do zwycięstwa. Zwycięstwa zbawienia.
Wasza armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie Mnie za rękę, aż osiągniemy armię jakiej pragnę, złożonej z 20 milionów, która będzie przewodzić w walce przeciw antychrystowi.
Kiedy Moja Armia osiągnie dwadzieścia milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie bestia zostanie ostatecznie zniszczona.
To jest Moja obietnica. Dzieci Boże w wielkiej liczbie, wypełnione Jego Boską Miłością zniszczą zło.
Pamiętajcie, miłość jest silniejsza od nienawiści. Tylko miłość w obfitości, może usunąć zło.
Wasz Jezus


27th July 2012, 18:30 - When the 20 million in My army has been reached I will multiply this number into billions.

My dearly beloved daughter My wish to unite My followers as one army is already bearing fruit through these messages.
My army has already formed and is united through the Power of the Holy Spirit which is spreading like wildfire across the world.
For those of you who now accept My instructions, although you may think you are working together in small groups, you must know that My army now consists of over 25,000 dedicated soldiers who receive My Crusade Prayers each day.
Your dedication to Me, your beloved Jesus, brings Me so much comfort and joy for your prayers are saving millions and millions of souls every second of each day.
Were you to witness their gratitude you would never cease to continue to pray, such is its power. Satan is suffering because of this mission and he will do everything possible to sabotage it.
This is why you must not allow outside bullying by those who accuse you of heresy to delay you with the spreading of My messages.
If you allow others to confuse you, those who try to humiliate you or who sneer at your faith, then fewer souls can be saved.
Think of this mission in the same way as if you were working for an overseas aid agency, those groups of people who go into ravaged countries to save the lives of those suffering from famine.
It is vital that you overcome all obstacles to get aid to the victims. One hour's delay can mean the difference between life or death. The same is true of this mission.
Look in front of you, ignore the interference of who will try to pull you back and then march forward. Gather others in your path and lead them towards victory. The victory of salvation.
Your army swells every day. Hold on to My Hand until we reach the army I desire of 20 million which will spearhead the battle against the antichrist.
When the 20 million in My army has been reached I will multiply this number into billions. And when this happens the beast will finally be destroyed.
This is My promise. For in great numbers God's children, filled with His Divine Love will destroy evil. Love, remember is stronger than hatred. Only love, in abundance, can wipe out evil.
Your Jesus