Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.07.2012, 20:00 - Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta

Moja szczerze umiłowana córko, posłuchaj Mnie teraz, gdy mówię ci, że Mój Czas już prawie nadszedł na ten świat.
Wasz czas jest krótki, kiedy dni ciemności przeminą, nowy świt, nowy początek się pojawi.
Wszystkie wasze łzy strachu i niepokoju dobiegają końca i niewiele czasu pozostało do wyłonienia się Chwalebnej Ery pokoju.
Odnowienie Królestwa Ziemi będzie wkrótce mieć miejsce i Moje Panowanie nad wszystkimi dziećmi Bożymi zastąpi siedlisko szatana.
Wasze obecne wątpliwości, Moi wyznawcy, co do autentyczności Mojego Wołania do was, znikną.
Wszystko stanie się jasne, jak krystalicznie czyste wody ze źródła z Mojego Niebiańskiego Ciała, które teraz dalej z niego tryskają, aby porwać ze sobą serca wszystkich dzieci Bożych.
Światło Prawdy rozpali świat, pomimo stale rosnącej ciemności, która usadowiła się w każdym zakątku ziemi, jak ropiejąca choroba.
Wkrótce Prawda was wyzwoli, rozwieje wszystkie wasze wątpliwości, lęki i uwolni w was jasność umysłu i duszy. Wtedy nastąpi powszechne nawrócenie, wypełnione Moim Świętym Duchem.
Ci o słabej wierze będą wzmocnieni i Prawda nowej Chrześcijańskiej Armii zaistnieje w świecie.
Nadzieja, miłość i modlitwa będą was wspierać, gdy będę poprowadził świat do Nowego Dziedzictwa, obiecanego wam od tak dawna.
Ci z was, którzy boją się Moich orędzi pamiętajcie tylko o tym.
Świat, który czeka na was jest wielkim Darem dla was i waszych bliskich. Jest to Raj, za którym powinniście tęsknić, gdyż jest on nieporównywalny z niczym innym, co znacie na ziemi.
Jeżeli Mnie kochacie, ufajcie Mojej Dobroci, Mojej Miłości, Mojej Obietnicy doprowadzenia was do Chwalebnego dziedzictwa, dla którego się urodziliście.
Zostawcie teraz wszystkie swoje obawy i lęki.
Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta.
Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (71) Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań
O Jezu, zbaw nas, dzieci Boże, od antychrysta.
Chroń nas przed planami panowania nad ziemią.
Panie, ratuj nas od prześladowań.
Ochroń ciemne dusze przed antychrystem, aby odkupiły się
w Twoich Oczach.
Pomóż nam w naszej słabości.
Umocnij nas w duchu, abyśmy mogli podnieść się i prowadzić się nawzajem maszerując
w Twojej armii do Bram Raju.
Potrzebuję Cię, Drogi Jezu.
Kocham Cię, Drogi Jezu.
Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.
Unikam ciemności.
Uwielbiam Cię i oddaję się Tobie w ciele i duszy,
abyś mógł wyjawić mi Prawdę Twojej Obecności tak,
żebym zawsze ufał Twojemu Miłosierdziu, w każdym czasie.
Amen.
Idźcie teraz i przygotujcie wasze dusze, aby pozostały silne i wierne Mi, gdy prowadzę was do życia wiecznego.
Wasz Jezus


31st July 2012, 20:00 - Allow Me to lift you, from all harm, to safety away from the Antichrist.

My dearly beloved daughter hear Me now as I inform you that My Time is almost upon the world.
Your time is short as the days of darkness fade and a new dawn, a new beginning will emerge.
All your tears of fear and distress are almost over with little time left for the Glorious Era of Peace to emerge.
The renewal of the Kingdom of the Earth will shortly take place and My Dominion over all of God's children will replace the seat of Satan.
Your confusion, My followers over the authenticity of My Calling to you now, will disappear.
All will become clear, like the crystal clean waters of a spring from My Heavenly Body, as it gushes forth now to consume the hearts of all God's children.
The Light of the Truth will inflame the world, despite the ever growing darkness which has settled like a festering disease over every corner of the earth.
Soon the Truth will set you free, clear away all your doubts, your fears and will release within you a clarity of mind and soul. Then, filled with My Holy Spirit, a global conversion will take place.
Those whose faith is weak will be renewed and the Truth of a new Christian Army will come into being.
Hope, love and prayer will sustain you as I lead the world towards the New Legacy promised to you for so long.
To those of you who are fearful of My messages just remember this.
The world which awaits you is a great Gift for you and your families. It is a Paradise which you should be longing for as nothing on earth, as you know it, can compare.
If you love Me, then trust in My Goodness, My Love, My promise to bring you into the Glorious inheritance for which you were born.
Surrender all your worries and fears now.
Allow Me to lift you, from all harm, to safety away from the Antichrist.
Recite this Crusade Prayer (71) Prayer to save us from the persecution Oh Jesus save God's children from the Antichrist.
Protect us from the plans to control the earth. Lord, save us from the persecution.
Protect dark souls from the antichrist so that they can be redeemed in Your Eyes.
Help us in our weakness.
Strengthen us in spirit to rise and lead each other as we march in Your army to the Gates of Paradise.
I need You Dear Jesus.
I love you Dear Jesus.
I Glorify Your Presence on earth. I shun the darkness.
I adore You and I surrender myself in body and spirit
so that You can reveal to me the Truth of Your Presence so that I will always trust in Your Mercy at all times.
Amen.
Go now and prepare your souls so that you remain strong and loyal to Me as I lead you towards Eternal Life. Your Jesus