Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

01.08.2012, 16:45 - Maryja Panna: Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowały miesiąc sierpień za zbawienie dusz

Moje dziecko, jest dużo zmian w świecie, świadkami których właśnie macie się stać, wiele z nich zostało wam już ujawnionych w przeszłości.
Będzie wiele zniszczeń, wiele niepokojów i kar, które nadejdą z powodu grzechu ludzkości.
Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowały miesiąc sierpień za zbawienie dusz.
Oto co macie robić. Iść codziennie na Mszę i przyjmować Komunię Świętą.
A także każdego dnia o godzinie 15 odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Ci, którzy mogą, powinni pościć jeden dzień w tygodniu.
Moje dzieci będą w szoku, gdy te zmiany nadejdą, ale nigdy nie wolno się bać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni nauczaniu Jego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Proszę, trzymajcie Pieczęć Boga Żywego blisko siebie w swoich domach w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż wiele się ujawni.
Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi jest bezczeszczone i będzie strasznie cierpiało.
Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już w toku, ale wkrótce upadną.
Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz widoczne w postaci katastrof ekologicznych, gdy Ręka Mojego Ojca spadnie karząc te narody, których grzeszne prawa nie będą dużej tolerowane.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą cierpieć w trakcie tych wydarzeń.
Poświęćcie ten miesiąc na modlitwy za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi lub podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia.
Moje serce jest splecione z wami dzieci, razem musimy ciężko pracować, aby ratować dusze.
Modląc się o zbawienie dusz wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


1st August 2012, 16:45 - Virgin Mary: I ask of all God's children to, once again dedicate the month of August to save souls.

My child there is much change, much of which has been disclosed to you in the past, about to be witnessed in the world.
There will be much destruction, much unrest and chastisements, all of which will come about because of the sin of humanity.
I ask of all God's children to, once again, dedicate the month of August to save souls. This is what you must do. Go to Mass every day and receive the Holy Eucharist.
Then every day at 3 o'clock say the Divine Mercy chaplet.
For those of you who can you should fast for one day a week.
My children will be shocked as these changes will come about but must never fear the Hand of my Father if you are loyal to the teachings of His Beloved Son, Jesus Christ.
Please keep the Seal of the Living God close to you in your homes in the coming months for much will unfold.
The Body of my Son, Jesus Christ, present in His Church on earth is being violated and will suffer terribly. Many plans to topple my Son's Church are already underway and very soon it will collapse.
Other events foretold will now be seen through ecological disasters as the Hand of my Father will fall in punishment on those nations whose sinful laws will no longer be tolerated.
Pray, pray, pray for souls at this time who may suffer during these events.
Use this month to pray for all souls who may perish in wars, earthquakes or in the forthcoming Confession, The Warning.
My heart is entwined with you children and, together, we must work hard to save souls. By praying for the salvation of souls we are carrying out the Holy Will of my Father.
Your beloved Mother Mother of Salvation