Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.08.2012, 16:45 - Do odstępców w Kościele katolickim: Profanujecie Prawa Mojego Kościoła i zostaniecie ukarani

Moja szczerze umiłowana córko, ziemia będzie się trząść, gdy gniew Mojego Ojca rozleje się na te narody, które przeciwstawiają się Prawom Mojego Ojca.
Żadne współczucie nie będzie okazane, gdyż Jego cierpliwość się wyczerpała.
Ich grzechy obejmują aborcję, zabójstwa, ustawy, które starają się podważyć chrześcijaństwo, małżeństwa tej samej płci i wielbienie fałszywych bogów.
Są ponadto odstępcy wewnątrz Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie wyrzekną.
Gdy próbują oddalić się od Mojego Kościoła i starają się tworzyć nowe prawa wbrew Mojej Świętej Woli, wyrzekają się Mnie.
Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzenia praw opierających się na grzechu pychy, pożądaniu i światowych ambicjach, nie będą tolerowane.
Czy oni myślą, że uda im się odsunąć dzieci Boże od Mojego Kościoła na ziemi i uniknąć Ręki Mojego Ojca?
Czy myślą, że są ponad Prawami Bożymi?
Oni nie kochają Boga, kochają siebie samych.
Ich publiczne odrzucenie Praw Kościoła katolickiego, które pokazuje ich brak pokory, napawa Mnie obrzydzeniem.
Ich haniebne żądania, którymi starają się zmusić Mój Kościół do przyjęcia praw, które Mnie obrażają, oznacza, że oddali się ciemności.
Ich śluby zakonne nic nie znaczą.
Ich zobowiązanie do czci i posłuszeństwa Mojemu Kościołowi zostały złamane.
Jeśli się nie nawrócą i nie powrócą do Mojego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi, nie mają prawa nazywać się sługami w Moim Kościele.
Zostaliście ostrzeżeni. Wyrzucę was na pustynię.
Profanujcie dalej Prawa Mojego Kościoła, a zostaniecie ukarani.
Wasz Jezus


3rd August 2012, 16:45 - To dissidents in the Catholic Church: Desecrate the Laws of My church and you will be punished.

My dearly beloved daughter the earth is about to shake as My Father's anger will spill over those nations who defy My Father's Laws.
No mercy will be shown as His patience has been tested to the limits.
Their sins include abortion, murder, laws which try to undermine Christianity, same sex marriage and the adoration of false gods.
Then there are those dissidents within My Church who threaten to disown Me.
When they try to distance themselves from My Church, and try to create new laws in defiance of My Holy Will, they disown Me.
I cast them out now for their disloyalty. Their attempts to introduce laws, based on the sin of pride, lust and worldly ambition, will not be tolerated.
Did they think they would be allowed to distance God's children from My Church on earth and avoid the Hand of My Father?
Did they think that they were above the Laws of God?
They do not love God, they love themselves.
Lacking in humility their public rejection of the Laws of the Catholic Church disgust Me.
Their shameful demands where they try to force My Church to accept laws, which offend Me, means they have cast themselves into the darkness.
Their religious vows are meaningless.
Their pledge to honour and obey My Church has been broken.
Unless they repent and come back to My Body, My Church on earth, they have no right to call themselves servants in My Church. You have been warned. I will cast you into the wilderness.
Desecrate the Laws of My church and you will be punished. Your Jesus