Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.08.2012, 17:40 - Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to pamiętajcie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, jest spowodowane przez niego

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do wszystkich, młodych i starych, którzy nie są pewni swojej wiary w Boga.
Apeluję do tych spośród was, którzy wierzą we Mnie, ale nie rozmawiają ze Mną czy nie korzystają z sakramentów lub którzy nie chodzą do kościołów, by oddawać Mi chwałę.
Kocham was. Nigdy was nie opuszczę, a wkrótce otrzymacie specjalny dar.
Doświadczycie jak to jest, gdy staje się przede Mną w Dzień Sądu. Wtedy zapomnicie o swoich wątpliwościach.
Wielu z was, pomimo swojego braku wiary, czci Mnie na wiele sposobów, ale sobie tego nie uświadamia.
Wy, w waszym codziennym życiu obdarzacie innych miłością, troską i współczuciem.
Czujecie potrzebę walki z niesprawiedliwością i czujecie wstręt, gdy jesteście świadkami niegodziwych czynów popełnianych przez innych, na tych, którzy mają mniej szczęścia niż tamci.
Okazujecie miłość innym i dbacie o tych, którzy potrzebują waszej pomocy.
Nienawidzicie wykorzystywać innych i jesteście wrażliwi na potrzeby tych, którzy cierpią w tym życiu.
Kochacie swoje rodziny.
Śmiejecie się i radujecie, kiedy jesteście z przyjaciółmi i darzycie wielką miłością i przyjaźnią tych, którzy są blisko waszego serca.
Kiedy się żenicie czy wychodzicie za mąż, czujecie przemożną miłość do współmałżonka. Potem, kiedy macie dzieci, wasza miłość przewyższa wszystko, co moglibyście sobie kiedykolwiek wyobrazić.
Płaczecie łzami skruchy, gdy kiedyś kogoś zranicie. Przebaczacie, gdy was ktoś obrazi, znieważy czy zrani.
Jak myślicie, skąd ta miłość i te uczucia pochodzą? Czy nie wiecie, że mogą one pochodzić tylko od Boga?
Miłość jest trudna do wyjaśnienia. Trudna do analizy i nigdy nie może zostać udowodniona przez naukę, bo jest darem od Boga.
Nienawiść z kolei, pochodzi od ciemnej strony.
Wielu ludziom szatan wydaje się nierealny, ale on istnieje.
Wielu z was nie wierzy w zło lub istnienie złych duchów, bo one uważają, aby się nie ujawnić.
Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to pamiętajcie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, jest spowodowane przez niego.
On jest królem kłamstwa i ma moc zaślepienia was na prawdę waszego istnienia.
Z powodu waszej ślepoty, Moje Miłosierdzie okryje teraz świat, aby udowodnić, że istnieję.
Bądźcie przygotowani na ten dzień, gdyż wkrótce nadejdzie.
Gdy zobaczycie znaki na niebie i będziecie świadkami zderzenia, hałasu i drżenia w ziemi, wiedzcie, że przyszedłem was obudzić.
Kiedy to nastąpi, proszę zwróćcie się wtedy do Mnie, gdyż chcę was napełnić Moją Miłością, aby przynieść miłość i radość do waszych serc.
Kiedy Moje Miłosierdzie zstąpi na was, wreszcie poczujecie spokój.
Kocham was i nigdy was nie opuszczę.
Czekam na waszą odpowiedź, gdy ten wielki dzień nadejdzie.
Wasz Jezus


5th August 2012, 17:40 - If you believe in the existence of Satan then know that everything that is unjust and evil in the world is caused by him

My dearly beloved daughter I am calling out to everyone, young and old, who is unsure about their faith in God.
I appeal to those amongst you, who do believe in Me, but who do not speak with Me, or avail of the Sacraments, or who do not attend their churches, to honour Me.
I love you. I will never desert you and you are going to be given a special Gift shortly.
You will experience what it is like when you will come before me on the Day of Judgement. Then you will forget your doubts.
Many of you, despite your lack of faith, honour Me in so many ways but you do not realise this.
You, in your daily lives, feel love, concern and sympathy for others.
You feel an urge to fight injustice and are repelled when you witness wicked acts, committed by others over those less fortunate than themselves.
You show love for others and look after those who need your help.
You hate to take advantage of others and are sensitive to the needs of those who suffer in this life. You feel love for your family.
You laugh and rejoice when you are with friends and feel a tremendous love and friendship for those close to your heart.
When you marry you feel an overwhelming love for your spouse. Then, when you have children, the love you feel surpasses anything you could ever have imagined.
You cry tears of remorse if and when you hurt someone. You forgive others when they offend you, insult you or cause you harm. Where do you think this love and these emotions come from? Don't you know they can only come from God?
Love is difficult to explain. Difficult to analyse and it can never be proved by science for it is a Gift from God. Hatred , on the other hand, comes from the dark side.
Satan, to many people, may not seem real but he exists.
Many of you do not believe in evil or the existence of evil spirits for they are careful not to reveal themselves. If you believe in the existence of Satan then know that everything that is unjust and evil in the world is caused by him. He is the king of lies and he has the power to blind you to the truth of your existence.
Because of your blindness My Mercy is now going to cover the world to prove to you that I exist.
Be prepared for this day for it will happen soon.
When the signs in the skies are shown to you and witness the clash, the noise and the shaking in the ground know that I have come to waken you up.
When this happens I beg you to turn to Me then for I want to fill you with My Love so I can bring love and joy into your hearts. When My Mercy comes upon you will you feel peace at last.
I love you and I will never forsake you.
I await your response when this great day comes. Your Jesus.