Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.08.2012, 12:45 - Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie jest w stanie napełnić

Moja szczerze umiłowana córko, pamiętaj, że kiedy odkładasz modlitwę do Mnie, Twojego Boskiego Jezusa, stajesz się słaba i oddalona ode Mnie.
Nigdy nie pozwalaj sobie na odkładanie modlitwy lub opóźnianie czasu, który powinnaś poświęcić Mi każdego dnia.
Gdy to robisz, zły duch, rozprasza cię i wypełnia twój umysł ziemskimi sprawami, które są pozbawione prawdziwej wartości.
Wtedy czujesz pustkę i uwidoczni się walka w twojej duszy.
Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie jest w stanie napełnić bez względu na to, jak potężny będzie się wydawał urok materialnych cudów.
Kiedy podnoszę duszę, splata się ona z Moim Najświętszym Sercem.
Ale, aby dusza mogła pozostawać zakorzeniona we Mnie, musi być ze mną w kontakcie i stale deklarować swoją miłość i składać dziękczynienie. W przeciwnym razie odłączy się tak, jak dziecko jest oddzielane od matki w chwili urodzenia, gdy jest odcinana pępowina.
Nie odrywaj ode Mnie oczu ani na chwilę, gdyż zły duch tylko na to czeka.
Wówczas w najmniej oczekiwanym momencie rusza do ataku i porywa cię.
Do dręczenia swoich ofiar, wykorzystuje kuszenie przez zmysły oraz przez inne dusze. Jego szczególnym celem są Moi żołnierze, którzy cierpią najbardziej.
Moja córko, podczas pracy dla Mnie, oderwałaś oczy ode Mnie spowodowało to, że cierpiałaś. Zagubiłaś się i byłaś zdezorientowana. Twój niepokój wzrastał ponieważ każda przerwa, spowodowanej przez złego ducha, oznaczała, że twój czas przeznaczony na spotkanie ze Mną, twoim Jezusem odwlekał się.
Kiedy to następuje, musisz iść do spowiedzi, przyjąć Moje Ciało i poświęcić czas na modlitwę.
Nigdy nie możesz zapominać odmawiać Świętego Różańca Mojej Ukochanej Matki, gdyż ofiaruje on pierścień ochrony przed szatanem.
Idź teraz. Przyjdź do Mnie dzisiaj na modlitwie. Następnie w ciągu dnia rozmawiaj ze Mną jak z przyjacielem i dziel się ze Mną wszystkimi swoimi obawami. Potem oddaj Mi je i zostaw Mi wszystkie swoje zmartwienia.
Twój Jezus


10th August 2012, 12:45 - Don't you know that you are nothing without Me? An empty vessel, which nothing can satisfy.

My dearly beloved daughter know that when you postpone prayer to Me, Your Divine Jesus, that you become weak and distanced from Me.
You must never postpone prayer or delay the time you need to devote to Me each day.
When you do, the evil one distracts you and fills your mind with worldly matters which are empty of substance. Then you will feel an emptiness and a struggle will become apparent within your soul.
Don't you know that you are nothing without Me? An empty vessel which nothing can satisfy no matter how powerful the allure of material wonders seem.
When I elevate a soul it entwines itself within My Sacred Heart.
But to stay firmly within Me the soul must communicate with Me and declare its love constantly and offer thanksgiving. Otherwise it can become detached just as a baby is separated from its mother at birth when the umbilical cord is cut.
Do not take your eyes off Me for one minute for the evil one waits.
Then at the most unexpected moment he moves in for the kill and snatches you away.
He uses the senses to tempt and other souls to torment his victims. He especially targets My Soldiers and they suffer the most.
My daughter while busy with My work you took your eyes from Me and this caused you to suffer. You became lost and confused. Your agitation increased as every interruption, caused by the evil one, meant you postponed your appointed time with Me, your Jesus.
When this happens you must go to Confession, receive My Body and spend time in prayer.
You must never forget to say My Beloved Mother's Holy Rosary for it offers a ring of protection against Satan.
Go now. Come to Me today in prayer. Then during your day talk to Me as a friend and share all your concerns. Then hand them over to Me and leave all your worries to me.
Your Jesus