Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.08.2012, 20:10 - Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba

Moja szczerze umiłowana córko, deszcze, które spadną na całym świecie są odpowiednikiem potopu łez, które wypływają z Moich oczu, gdy patrzę na dzieci Boże błąkające się tak daleko od drogi zbawienia wiecznego.
Nadchodzące deszcze, powodzie i zniszczenia upraw będą wynikiem kary z Nieba.
Wszędzie powstaną doliny łez, a odpowiedzialnością za nie obarczy się zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie. Ale tak nie będzie.
Tak wielu ludzi na świecie nie wierzy w Boga. Oni nie szanują Mnie, Jego Umiłowanego Syna. Natomiast pochłania ich obsesyjna namiętność do fałszywych bogów.
Co mam na myśli?
Ci ludzie tworzą bohaterów i idoli w świecie telewizji, mody, muzyki i sportu.
Następnie podnoszą ich do poziomu ludzkich idoli oddając im hołd.
Wtedy czczą ich w sposób, który nie tylko im szkodzi, ale także tej osobie, którą wywyższyli.
Oni wierzą, że ci idole są święci i zrobią wszystko, aby naśladować ich styl życia, sposób ubierania się, osobowość, a nawet wygląd.
To sprowadza się do pogaństwa.
Wszystko to zostało przepowiedziane, Moja córko.
Świat będzie czcić fałszywych bogów.
Te osoby kochają swoje ciała, samych siebie, a w ich zatwardziałych sercach mieści się niewiele miłosierdzia czy miłości dla bliźnich.
Ich serca skamieniały.
Oni nie kochają Boga. Zamiast tego, upadli pod urokiem szatana, który umieścił te przekonania i myśli w ich głowach.
Nie mają szacunku do ludzkiego ciała.
Ciało jest stworzone przez Boga i jako takie, jest świątynią, w której powinna mieszkać obecność Boga.
Gdy szatan kusi ludzkość, skupia się na ciele i jego dążeniu do przyjemności przez zmysły.
Dlatego ludzkość kocha teraz swoje ciała do tego stopnia, że umieszcza je na piedestale.
Nie zadowoleni ze sposobu, w jaki to ciało zostało uczynione przez Boga, nieustannie starają się poprawić, zmienić i ulepszyć ludzkie ciało, stosownie do własnego rozumienia doskonałości.
Sposób, w jaki, w szczególności kobiety, zmieniają swoje ciała i pokazują je światu w niemoralny sposób, budzi we Mnie wstręt.
Te kobiety, które grzeszą poprzez pokazywanie swoich ciał bez żadnego wstydu, jednak mogą sobie nie zdawać z tego sprawy. Uważają, że nadużywanie ciała, z którym się urodziły jest do przyjęcia i afiszują się nim w sposób, który może być przyczyną grzechu.
Ich miłość własna jest jednym z największych grzechów pychy. Następnie przekonują młode dziewczyny, że dopuszczalne jest publicznie pokazywanie ich ciał w ten sposób.
Tak wiele grzechami ciała panoszy się w świecie i są one uznawane za dopuszczalne.
Jednak one wszystkie podlegają karze po śmierci. Grzech nie tylko jest popełniany, ale jest przedstawiany jako dobro.
Cudzołóstwo jest dziś dopuszczalne i pochwalane.
Morderstwa już nie wstrząsają i nie ma już szacunku dla ludzkiego życia.
Niemoralność seksualna jest powszechna i usprawiedliwiona.
Dni takiego grzesznego zachowania dobiegają końca.
Dopóki ludzkość nie zaakceptuje tego, że grzech zawsze pozostaje grzechem, nie przysługuje jej prawo do przejścia przez Bramy Raju.
Z powodu każdego grzechu jakiego się dopuszczacie, części ciała używane przy popełnieniu tego grzechu, zostaną spalone i oczyszczone w Czyśćcu.
Jeśli będziecie w stanie grzechu śmiertelnego, na wieczność poczujecie ból ognia przeszywający te części ciała, które zostały użyte do popełnienia grzechu. Nie będzie końca tego cierpienia.
Dlaczego, dlaczego nie słuchają swoich serc. Tak wiele osób wie, że to co robią jest złe, ale bez względu na to dalej grzeszą, ponieważ jest to akceptowane w oczach świata.
Przemysł rozrywkowy i medialny stworzył fałszywą akceptację takich zachowań i wiele niewinnych dusz zostało zepsutych kłamstwami.
Tylko Prawda może je teraz uratować. Otrzymują Księgę Prawdy, ale czy będą słuchać? Szatan i jego upadli aniołowie zrobią wszystko, aby tak się nie stało.
Nastąpi to dopiero wtedy, gdy zostaną zesłane kary z niebios, aby zmusić ich do odrzucenia swoich pustych, bezużytecznych i obrzydliwych nawyków. Albowiem będą zbyt zajęci, aby przetrwać lub i o to, aby mieć co włożyć do ust.
Niestety, tylko poprzez takie kary ludzkość na tej ziemi można oczyścić.
Dzięki darowi oczyszczenia za życia, otrzymują oni szansę uniknięcia jeziora ognia.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th August 2012, 20:10 - The rains, the floods and the destruction of crops to come will be the result of a chastisement from Heaven.

My dearly beloved daughter the rains which will fall all over the world represent the deluge of tears which fall from My Eyes as I watch God's children wander so far off the path of eternal salvation.
The rains, the floods and the destruction of crops to come will be the result of a chastisement from Heaven.
The valleys of tears will spring up everywhere and it will be blamed on climate change and global warming. But this is not so.
So many people in the world do not believe in God. They do not honour me, His Beloved Son. Instead they are consumed with an obsessive passion for false gods.
What do I mean by this?
These people create heroes and idols in the world of TV, fashion, music and sport. They then elevate them into human idols and they pay homage to them.
They then idolise them in ways which damage not only themselves but the person they have elevated.
They believe that these idols are sacred and do all they can to copy their lifestyles, their way of dressing, their personalities and even their physical appearance.
It amounts to paganism.
All of this has been foretold My daughter. The world will idolise false gods.
These people are full of love for their bodies, themselves and with little charity or love shown for their neighbour in their hardened hearts.
Their hearts have turned to stone.
They do not love God. Instead they have fallen under the spell of Satan who has placed these beliefs and thoughts in their minds. There is no respect for the human body.
The body is created by God and, as such, is a temple designed in which the presence of God should reside. When Satan tempts humanity he focuses on the body and the pleasure it seeks through the senses.
This is why mankind now loves his own body to such an extent and he places it on a pedestal.
Never content with the way in which the body was made by God, he continually seeks to improve, change and amend the human body to suit his interpretation of perfection.
They way in which women, in particular, change their bodies and present it to the world in immoral ways disgusts Me.
Those women who have no shame in exposing their bodies commit sin yet they may not realise this. They think it is acceptable to abuse the body they were born with and flaunt themselves in way which can be the cause of sin.
Their love of self is one of the greatest sins of pride. They then convince young girls that it is acceptable to present their bodies in public in this way.
So many sins of the flesh are flaunted in the world and deemed to be acceptable.
Yet they are all punishable after death. Not only is sin being committed but it is presented as being a good thing. Adultery is acceptable today and applauded.
Murder no longer shocks and there is no longer respect for human life. Sexual immorality is rampant and justified.
The days of such sinful behaviour are drawing to an end.
Until humanity accepts that sin will always be sin they forfeit the right to enter the Gates of Paradise.
For every sin you are guilty of, the part of the body used when committing the sin, will be burned and purified in Purgatory.
If in mortal sin you will feel the pain of the fire tearing through that part of your body used to commit the sin for eternity. There will be no end to this torment.
Why, why do they not listen to their hearts? So many people know that what they do is wrong but carry on sinning regardless because it is acceptable in the eyes of the world.
The entertainment and media industries have created a false acceptance of such behaviour that many innocent souls have been corrupted by lies.
Only the Truth can save them now. They are being given the Book of Truth but will they listen? Satan and his fallen angels will do everything to ensure that they don't.
It will be only be when the chastisements are showered down from the heavens that they will have to discard their empty useless and disgusting habits. For they will be too busy trying to survive and put bread in their mouths.
Sadly it will only be through such chastisements that humanity can be purified on this earth.
By being given the gift of purification, while alive, they are being given a chance to avoid the lakes of fire. Your beloved Saviour
Jesus Christ