Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.08.2012, 19:45 - Maryja Panna: Moje dziecko wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już otrzymywać orędzi

Moje dziecko wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już otrzymywać orędzi, aby zrobić miejsce dla tych, najważniejszych orędzi.
Zakończę wkrótce dużo swoich działań, które dokonuję przez wizjonerów, aby ustąpić miejsca Głosowi Ducha Świętego, danemu tobie, prorokowi końca czasu.
Wielu fałszywych proroków, którzy się pojawią, nadal będzie krzyczeć na całe gardło, aby zwrócić na siebie uwagę i ich głosy będą jedynymi, innymi głosami konkurującymi z tymi prawdziwymi, ostatnimi orędziami z Nieba.
Nie bój się, moje dziecko, gdyż ty i ta misja jesteście chronieni.
Nie tylko ty pracujesz dla tej misji. Całe Niebiosa i wszyscy aniołowie oraz święci pracują z tobą. Dlatego nigdy nie czuj się samotna, nawet jeśli cierpisz.
Codziennie jesteś powstrzymywana przez wrogów Boga.
Toczą się plany zablokowania publikacji Księgi Prawdy, ale to prześladowanie ma się ku końcowi.
Trzymaj się blisko mnie, swojej Matki w każdym czasie, wtedy będę mogła okryć cię moim Świętym Płaszczem, aby cię chronić od złego ducha.
Stajesz się coraz silniejsza i odważniejsza, choć czujesz się zmęczona. To minie, a świat powita Księgę Prawdy obiecaną mu od tak dawna.
Idź teraz i dziękuj Bogu za tę wielką misję.
Całe Niebiosa ci błogosławią.
Każdego dnia trzymamy cię za rękę i wszyscy święci cię chronią.
Bitwa rozpoczęła się w momencie sprzedaży pierwszej książki. Rozszerzy się ona na cały świat, więc musisz się odpowiednio przygotować.
Wołaj o pomoc, a ją otrzymasz.
Idź w pokoju i miłości.
Twoja ukochana Matka
Matka Zbawienia


13th August 2012, 19:45 - Virgin Mary: My child soon many of the world prophets, visionaries and seers will no longer receive messages

My child soon many of the world prophets, visionaries and seers will no longer receive messages in order to make way for these most important messages.
Much of my work, through visionaries, will stop soon to leave room for the Voice of the Holy Spirit given to you the end time prophet.
Many false prophets, who have come forward, will still shout at the top of their voices and those will be the only other voices competing for attention with these true final messages from Heaven.
Do not be fearful my child for you and this mission are protected.
It is not just you who works for this mission. The entire Heavens and all the angels and saints are working with you. This is why you must never feel alone even when you suffer.
You are being blocked every day by the enemies of God.
Plans have been underway to block the publication of the Book of Truth but this persecution is almost at an end.
Keep close to me, your Mother, at all times so that I can place my Holy Mantle around you to protect you from the evil one.
You are getting stronger and braver yet you feel tired. This will pass and the world will welcome the Book of Truth promised to them for so long.
Go now and thank God for this great mission. All of the Heavens bless you.
We hold your hand every day and all the saints protect you.
The battle begins the moment the first book is sold. It will spread all over the world so you must prepare adequately. Call for help and you will receive it.
Go in peace and love. Your beloved Mother Mother of Salvation