Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.08.2012, 01:00 - To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica

Moja szczerze umiłowana córko, rozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu, tym dniu, który wybrałem na wprowadzenie Mojej Księgi dla świata.
To dzień Wniebowzięcia Mojej Ukochanej Matki, Królowej Niebios, Królowej Ziemi, Matki Zbawienia.
To nie przypadek, że Księga Prawdy jest udostępniona w tym dniu, gdyż Moja Matka jest Matką Zbawienia. Ta Księga ma pomóc uratować dusze całej ludzkości.
Moja Matka odgrywa ważną rolę w zbawieniu dusz.
Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łask i Orędowniczką. Oznacza to, że Moja Błogosławiona Matka została wybrana przez Boga, aby pomóc Mi, Jej Synowi w ostatecznym planie zbawienia.
Jej rola w tym ważnym okresie czasu nie jest zrozumiana.
Urodziła Odkupiciela ludzkości i przyniosła światu Dar Zbawienia dzięki jej zgodzie, aby stać się Moją Matką.
Ona jest teraz Matką wszystkich dzieci Bożych i otrzymała moc do zmiażdżenia szatana, gdy Ja przygotowuję się do ratowania ludzkiej rasy od jego niegodziwego planu, by zwieść dzieci Boże.
Księga Prawdy jest nie tylko księgą. To jest Moje Święte Słowo, pierwsza część z wielu objawień, aby nawrócić świat.
Choć może się to wydawać bardzo trudne do wykonania, z powodu tak wielu przeszkód piętrzących się przed tobą, Moja córko, to zapewniam cię, że to przedsięwzięcie jest chronione z Nieba.
To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica.
Kiedy powiedziałem, że przyjdę znowu, znaczyło to, że przybędę tu ponownie.
Tak jak przyszedłem na świat po raz pierwszy, Bóg Mój Ojciec Przedwieczny przygotowywał wcześniej swoje dzieci przez proroków.
Wielu słuchało. Wielu nie.
Tak czy inaczej światu udało się później zrozumieć Prawdę. Oni poznali i rozumieli znaczenie Mojej Męki na Krzyżu i wolności jaką dała ona światu, żeby mógł otrzymać Dar zbawienia wiecznego.
To samo dzieje się teraz. Świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Teraz.
Święte Słowo Boga jest przekazywane ludzkości przez te orędzia jako wielki Dar.
Wielu będzie słuchać. Wielu nie będzie.
Jedno jest pewne. Tylko nieliczni nie będą o tym wiedzieli.
Albo zaakceptują Moje Słowo w takiej postaci jakie jest im teraz przekazywane albo nie.
Spełniam obietnicę Mojego Ojca.
Mój Ojciec obiecał światu, że w tym czasie otrzyma on Księgę Prawdy.
Wiele przetrawi tę Prawdę i zaakceptuje ją. Dla innych będzie ona miała zbyt gorzki smak i uznają ją za kłamstwo.
Niech wiedzą, że Przymierze zostanie spełnione tak, jak te proroctwa.
Żaden człowiek, nie ważne jak bardzo będzie się sprzeciwiał Mojemu Świętemu Słowu, nie powstrzyma ujawnienia tej Prawdy światu.
Proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy spełniają się na waszych oczach.
Żaden człowiek nie pojmuje pełnego znaczenia Księgi Apokalipsy, gdyż jej treść nie została jasno objawiona światu, jako, że były to jedynie wskazówki.
Teraz, gdy Ja, Baranek Boży, przychodzę tak, jak obiecałem, aby otworzyć Pieczęcie, niewielu to zaakceptuje.
Dlaczego?
Jeśli wierzycie we Mnie, to dlaczego zaprzeczacie Prawdzie, gdy jest wam przekazywana w tych orędziach?
Kiedy nie zdołacie przyjąć Prawdy przekazanej wam o Fałszywym Proroku, Antychryście i innych proroctw spowoduje to, że nie pozwolicie Mi pouczać was co do zbawienia dusz.
Tylko podążając za Prawdą możecie być bezpieczni.
Pamiętajcie, że tylko Prawda uwolni was od kłamstw, którymi szatan zaatakował ludzkość.
Musicie nieustannie wzywać Moją Matkę, aby pomogła przyprowadzić was do Mnie, abyście zostali ochronieni od kłamstw, które szatan użyje do zamknięcia was na Prawdę Moich ostatnich Świętych Słów danych światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Idźcie w pokoju i miłości. Jednoczę was wszystkich chroniąc Moją Najdroższą Krwią w tym czasie.
Raduję się waszą odpowiedzią, Moi umiłowani uczniowie i polegam na waszej wierze, że pomożecie mi w tej szczególnej misji.
Wasz Jezus


15th August 2012, 01:00 - This is My Book. My Word. My Promise.

Video Message
My dearly beloved daughter I speak with you of this, the most important day, the day which I chose to launch My Book for the world.
This is the day of the Assumption of My Beloved Mother, Queen of the Heavens, Queen of the Earth, Mother of Salvation.
It is no coincidence that the Book of Truth is being made available on this date for My Mother is the Mother of Salvation. The Book is to help salvage the souls of the whole of humanity.
My Mother plays an important role in the salvation of souls.
She is the Co-Redemptrix, Mediatrix of Grace and Advocate. This means that My Blessed Mother has been chosen by God to help Me, her Son, in the final plan of salvation.
Her role in this significant period of time is not understood.
She gave birth to the Redeemer of Mankind and brought into the world the Gift of Salvation because of her acceptance to become My Mother.
She is the Mother of all God's children now and she has been given the power to crush Satan as I prepare to salvage the human race from his wicked plan to deceive God's children.
The Book of Truth is not merely a book. It is My Holy Word, the first part of many revelations, to convert the world.
While it may have seemed very difficult to produce, with so many obstacles placed before you My daughter this work is, I assure you, protected from Heaven.
This is My Book. My Word. My Promise.
When I said I would come again I meant that I would come again.
Just as I came into the world the first time, God My Eternal Father prepared His children, in advance, through the prophets.
Many listened. Many did not.
Either way the world did not fail, afterwards, to understand the Truth. They knew and understood the meaning of My Passion on the Cross and the freedom it gave the world to be given the Gift of eternal salvation.
The same is happening now. The world is being prepared for My Second Coming. Now. The Holy Word of God is being given to mankind, through these Messages, as a great Gift. Many will listen. Many will not.
One thing is clear. Very few will not know about it.
They will either accept My Word as it is being given to them now or they won't.
I have fulfilled the promise of My Father.
My Father promised the world they would be given the Book of Truth at this time.
Many will digest the Truth and accept it. Others will find the Truth too bitter to taste and will deem it to be lies. Let them know that the Covenant will be fulfilled as will these prophecies.
No man, no matter how he argues against My Holy Word, will prevent the Truth being from being revealed to the world. The prophecies contained in the Book of Revelations are unfolding before your eyes.
No man understands the full meaning of the Book of Revelation for its contents were not revealed to the world clearly as they were
only guidelines.
Now that I, the Lamb of God, come as promised to open the Seals few will accept this. Why?
If you believe in Me, in these Messages, why do you deny the Truth when it is being given to you?
Failure to accept the Truth given to you about the False Prophet, the antichrist and other prophecies will mean that you will not allow Me to instruct you in the salvation of souls.
Only by following the Truth can you be safe.
Remember that only the Truth will free you from the lies, which infest mankind through Satan.
You must continually call on My Mother to help bring you to Me so that you are protected from the lies, which Satan will use to block you from the Truth of My final Holy Words given to the world before My Second Coming.
Go in peace and love. I unite you all in the protection of My Precious Blood at this time.
I rejoice at your response, My beloved disciples and I rely on your faith to help Me in this special mission. Your Jesus