Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.08.2012, 03:15 - Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynacja okultyzmem bardzo wspierana

Moja szczerze umiłowana córko, kocham wszystkie dzieci Boże, ale w tym czasie poziom ciemności, która ogarnia świat sprawia, że płaczę ze zmartwienia z powodu stanu ich dusz.
Tak niewielu rozumie Prawdę o ich przyszłym życiu, które czeka ich w Nowej Erze Pokoju w świecie, który ma nadejść. Świecie bez końca.
Gdyby tylko mogli go zobaczyć, dotknąć, posmakować i być świadkiem miłości i pokoju, który ich czeka, modliliby się do Mnie w każdej sekundzie dnia, błagając o prawo wstępu do tego Nowego Świata, Nowej Ery, Nowego Początku.
Jest to idealny stan jedności dla ich rodzin i wszystkich braci i sióstr. To nie jest pusta obietnica. Jest to raj stworzony dla wszystkich dzieci Bożych.
Upadłe anioły, które krążą po świecie, wszędzie szukają dusz, aby je uwieść.
Używają przemocy, nienawiści i innych pokus, aby wspierać rozprzestrzenianie się grzechu, co daje się zauważyć na każdym kroku..
Pornografia jest obecnie rozpowszechniana na najbardziej wyrafinowane sposoby, by nakłaniać i pobudzać do grzechu.
Uchwala się prawa, żeby wszędzie zagwarantować akceptowanie grzechu.
Nawet Mój Kościół popiera ustawy, które obrażają Boga.
Nadal tak będzie, dopóki ludzie będą zachowywać się jak zwierzęta bez uczuć religijnych.
Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynację okultyzmem wspiera się tak, żeby poprzez świat rozrywki przyciągnąć do niej młode dusze.
Obudźcie się teraz, zanim będzie za późno, aby zbawić swoje dusze.
Rodzice muszą wzrastać w jedności, zgodnie z pragnieniem Mojego serca, aby chronić młodych, których dusze są celem numerem jeden dla złego ducha.
On wie, jak cenne są dla Mnie młode dusze i on nieustępliwie ich wyszukuje.
Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (73) za młode dusze, za dzieci.
O Jezu, pomóż mi uratować dusze młodych na całym świecie.
Przez Twoją łaskę pomóż im poznać prawdę o Twoim istnieniu.
Przyprowadź je do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Zachowaj je od ognia piekielnego, a przez moje modlitwy zmiłuj się nad ich duszami. Amen.
Wasz Jezus


16th August 2012, 03:15 - Paganism is rampant and a fascination with the occult is being encouraged

My dearly beloved daughter I love all God's children but, at this time, the level of darkness which sweeps the world means that I weep with worry because of the state of their souls.
So few understand the Truth of their future life which awaits them in the New Era of Peace, in the world to come. The world without end.
If they could only see it, touch it, savour it and witness the love and peace which lies ahead they would pray to Me every second of the day begging Me for the right to enter this New World, the New Era, the New Beginning.
It is the perfect state of unity for their families and all their brothers and sisters. It is not an empty promise. It is the Paradise created for all God's children.
The fallen angels, which sweep the world are seeking out souls everywhere in order to seduce them. They use violence, hatred and other temptations to encourage the widespread sin so evident everywhere. Pornography is now being spread in the most subtle ways to seduce and encourage sin.
Laws are being passed to ensure that sin is accepted everywhere. Even My Church is endorsing laws, which offend God.
It will continue like this until mankind will behave like animals with no sense of godliness.
Paganism is rampant and a fascination with the occult is being encouraged so that through the world of entertainment it will appeal to young souls.
Wake up now before it is too late to save your souls.
Parents must rise in unison in accordance with My Heart's desire to protect the young whose souls are the number one target of the evil one.
He knows how precious young souls are to Me and he will relentlessly seek them out.
I ask you to say this Crusade Prayer (73) for Young souls, Young Children.
O Jesus help me to save the souls of young people all over the world. By Your grace help them to see the Truth of Your existence.
Bring them to Your Sacred heart and open their eyes to Your Love and Mercy.
Save them from the fires of Hell and through my prayers have Mercy on their souls. Amen.
Your Jesus