Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.08.2012, 22:56 - Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą. Wykorzystaj go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe.

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy cierpisz z Mojego powodu i gdy czujesz się wyizolowana i z dala ode Mnie, wiedz, że tak jest wtedy, gdy jesteś najbliżej Mojego Najświętszego Serca.
Chociaż Moja Księga Prawdy jest darem dla świata ode Mnie i jest chroniona z Nieba, to nie znaczy, że ta droga nie będzie dla ciebie bolesna.
Doświadczysz krytyki i nowego rodzaju ataku, zwłaszcza teraz, kiedy Moje Święte Słowo jest drukowane, aby udostępnić je światu.
Nigdy nie odpowiadaj tym, którzy żądają od ciebie wyjaśnienia dlaczego ta księga jest konieczna. Zachowaj milczenie i kontynuuj Moją pracę.
Nie pozwól nikomu powstrzymywać lub opóźniać rozpowszechniania Mojej Księgi, liczy się każdy dzień, gdyż dusze mają ograniczony czas, aby odkupić się w Moich Oczach.
Zapewniam cię, Moja córko i wszystkich Moich wyznawców, że wyruszacie teraz w podróż, pielgrzymkę, jakiej dotąd nie było.
Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą.
Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe. Rozpowszechniajcie Moje orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty i módlcie się za waszych braci i wasze siostry, aby podczas Ostrzeżenia przyjęli Moje Miłosierdzie.
Zbierzcie Mój Kościół i módlcie się o siłę, gdyż fałszywy prorok się przygotowuje i już jest obecny w Watykanie. Ale bardzo starannie ukrywa swoje prawdziwe oblicze. Mój umiłowany Wikariusz jest izolowany i czas jest krótki.
Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nową litanię modlitw dla ochrony przed fałszywym prorokiem i odmawiali je raz dziennie od teraz.
Modlitwy Krucjaty muszą być podobierane w różne zestawy i odmawiane według waszych możliwości.
Oto pierwsza Modlitwa Litanii Jezus do Ludzkości (1) Ochrona przed fałszywym prorokiem
Najdroższy Jezu, uchroń nas od oszustwa fałszywego proroka.
Jezu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, zbaw nas od prześladowań.
Jezu, zachowaj nas od antychrysta.
Panie, zmiłuj się.
Chryste zmiłuj się.
Najdroższy Jezu, osłoń nas Twoją Najdroższą Krwią.
Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa fałszywego proroka.
Najdroższy Jezu, zjednocz Twój Kościół.
Jezu, chroń nasze sakramenty.
Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Kościół.
Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawdę.
Jezu, daj nam Siłę.
Jezu, daje nam Nadzieję.
Jezu, wylej Ducha Świętego na nasze dusze.
Jezu, broń nas przed bestią.
Jezu, daj nam dar rozeznania, abyśmy podążali
drogą Twojego prawdziwego Kościoła w każdym czasie, na wieki wieków. Amen.

Moja córko, proszę nie czuj się przytłoczona tą misją, gdyż wkrótce przyślę ci pomoc. Musisz przyjąć wszystko, o co cię proszę i pozostać silna w przeświadczeniu, że wszystko jest w porządku.
Nawrócenie już następuje przez te orędzia i osiągnęło już liczbę setek tysięcy dusz. Zatem nie czuj się bezradna ani się nie martw. Cieszę się z wierności i oddania tych, którzy kochają Mnie bezwarunkowo.
Posyłam Ci tych ode Mnie z czystymi sercami, aby ofiarowali ci ochronę.
Będą cię podtrzymywać i pomogą prowadzić Moich wyznawców przez całą drogę aż do bram Nowego Raju.
Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Wytrwajcie ze Mną na tej ciernistej drodze. Przyjmijcie drwiny, którym będziecie musieli bezustannie stawić czoła, podczas rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa.
A zatem jestem zawsze z każdym z was. Znam Moje owce i one Mnie znają. Nic nie może nas rozdzielić.
Wasz Jezus


19th August 2012, 22:56 - This time is likened to the calm before the storm. Use it to prepare as many people as possible.

My dearly beloved daughter when you suffer because of Me, and when you feel isolated and beyond Me, know that this is when you are closest to My Sacred Heart.
Although this, My Book of Truth, is a Gift to the world from Me and is protected from Heaven, it does not mean that this journey will not be painful for you.
You will experience a criticism and a new kind of attack now that My Holy Word is printed for the world to share.
You must never respond to those who demand that you explain why this book was necessary. Remain silent and continue with My Work.
Do not let any one stop or delay the spread of My Book for every day counts as there is limited time for souls to be granted the time to redeem themselves in My Eyes.
Let me assure you, My daughter, and all of My followers, that you are now setting out on a journey, a pilgrimage, like no other. This time is likened to the calm before the storm.
Use it to prepare as many people as possible. Spread My messages, My Crusade Prayers, and pray for your brothers and sisters so that after The Warning they will accept My Mercy.
Gather My Church together and pray for strength for the False Prophet is preparing and is already present in the Vatican. But he hides his true façade very carefully. My beloved Vicar is being isolated and time is short.
I want all of you to begin a new Litany of Prayers for protection against the False Prophet and recite them once a day from now on.
The Crusade Prayers may be selected in different lots and recited as you can.
Here is the first Jesus to Mankind Litany Prayer (1) Protection against the False Prophet
Dearest Jesus save us from the deceit of the False Prophet. Jesus have Mercy on us.
Jesus save us from the persecution. Jesus preserve us from the antichrist. Lord have Mercy.
Christ have Mercy.
Dearest Jesus, cover us with Your Precious Blood.
Dearest Jesus, open our eyes to the lies of the False Prophet. Dearest Jesus unite Your Church.
Jesus protect our Sacraments.
Jesus don't let the False Prophet divide Your Church.
Dearest Jesus help us to reject lies presented to us as the truth. Jesus give us strength.
Jesus give us hope.
Jesus flood our souls with the Holy Spirit. Jesus protect us from the Beast.
Jesus give us the gift of discernment so we can follow
the path of Your True Church at all times forever and ever. Amen.
My daughter, please do not feel overwhelmed with this Mission for I will send you help soon. You must accept all that I ask of you and remain strong in the confidence that all is well.
The conversion is already obtained through these messages and amounts to hundreds of thousands of souls already. So do not feel helpless or worried. I am pleased with the loyalty and dedication of those who love Me without condition.
I am sending you those of Mine with pure hearts to offer you protection.
They will lift you and help you to lead My followers on the entire journey to the Gates of the New Paradise.
I love you My beloved followers. Persevere with Me on this thorny path. Accept the ridicule you will have to face as you continue to spread My Holy Word.
Know that I am always with each one of you. I know My own and they know Me. Nothing can separate us. Your Jesus