Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.08.2012, 03:30 - Jestem jak burza, która nadciąga. Mój głos jest jak grom w oddali.

Moja szczerze umiłowana córko, nie wolno ci nigdy zapomnieć, mimo agonii przeżywanej w Moje Imię, że Mocy Boga nic nie może przewyższyć.
Jestem jak burza, która nadciąga. Mój głos jest jak grom w oddali.
Gdy Moje Święte Słowo przykryje teraz ziemię, jak koc, odgłos grzmotu będzie słychać w oddali.
W miarę rozprzestrzeniania się Mojego Słowa od człowieka do człowieka, burza zacznie przybierać na sile, a huk grzmotu wzrośnie.
Wkrótce grom zagrzmi z pełną siłą i niewielu będzie takich, którym nie uda się usłyszeć Głosu Boga.
Podczas wzmagania się burzy, wiele dusz usiłujących się przed nią zabezpieczyć na wszelkie sposoby, nie będzie w stanie ukryć się przed nawałą Mojego Głosu ani siłą Mojego Miłosierdzia dotykającego ich dusz.
Zaczął się czas na ingerencję z Nieba, aby wylać się na pogański świat pełen ciemności.
Moje Światło podniesie serca, nawet te najbardziej zatwardziałe, gdy Prawda zacznie ich zalewać.
Wszystkie dzieci Boże, które czytają te orędzie, proszę pamiętajcie Moją Obietnicę, którą wam teraz składam.
Daję się wam poznać w tych orędziach przez Moje Święte Słowo.
Mój Duch przeniknie wasze dusze podczas Ostrzeżenia.
Potem Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur na Powtórne Przyjście.
Wtedy wzniosę Nowe Jeruzalem, tak że pokój będzie mógł w końcu zapanować w Nowej Erze, Nowym Świecie bez końca.
Moja Moc jest wszechmogąca.
Szatan może mieć pewne moce, ale one są niczym. Jego moc może być przerażająca, ale on kuli się ze strachu przede Mną w przerażeniu.
Nie wolno wam dodawać mu mocy, przez uleganie tej pokusie. Ani też nie powinniście pozwolić, aby strach przed nim hamował waszą miłość do Mnie.
Kiedy boicie się szatana karmicie jego moc i może on wtedy kontrolować wasze zmysły.
Tylko modlitwa, dużo modlitwy, może osłabić jego moc i jego panowanie nad wami.
Teraz, gdy Moje Słowo jest drukowane szatan zbierze swoją armię, aby przygotować się na straszliwą bitwę.
Wy wszyscy, Moi wyznawcy, musicie Mi oddać swoją wolę i bezgranicznie zaufać, gdy was poprowadzę przez tę krwawą bitwę.
Nie popełnijcie błędu, szatan i jego demony są wściekli z powodu tego planu, ostatecznego Planu Zbawienia.
Będzie on szkodził tej pracy.
Będzie wywoływał dyskusję, będzie rzucał oszczerstwa na tę pracę i zrobi wszystko, by powstrzymać rozpowszechnianie Mojej Księgi Prawdy, Moich Świętych Orędzi.
Oczekujcie także braku przychylności ze strony pewnych grup wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi i szalejących kłótni między Chrześcijanami co do autentyczności Mojego Świętego Słowa.
Gdy burza nabierze tempa, a Moje Słowo będzie pomnażane w każdej mowie i w każdym języku, dźwięk Mojego Głosu będzie ogłuszający.
Mocy Boga nigdy nie wolno lekceważyć, bo Ja jestem Królem Ludzkości.
Przychodzę teraz w imieniu Mojego Ojca Przedwiecznego, aby zebrać wszystkie Jego dzieci w końcowej bitwie, kiedy będę wypędzać szatana do jeziora ognia.
To będzie straszna walka i wiele dusz Mnie odrzuci.
Nie ważne jak bardzo będę się starał i pomimo Mojej Mocy z powodu swojej wolnej woli wybiorą złego ducha.
Ufajcie Mi i pozwólcie Mi teraz oczyścić wasze dusze, abyście byli godni Mojego Nowego Raju na ziemi.
Podajcie sobie ręce w jedności, Moi zwolennicy, aby chronić Moje Święte Słowa tak, by ci, którzy Mnie nie znają mogli przyjść do Mnie.
Kocham was.
Błogosławię was wszystkich.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus


20th August 2012, 03:30 - I am like a storm which is brewing. My Voice is like thunder in the distance

My dearly beloved daughter you must never forget, through the agony which you endure in My Name, that the Power of God cannot be surpassed.
I am like a storm which is brewing. My Voice is like thunder in the distance.
As My Holy Word will now cover the earth, like a blanket, a rumbling sound will be heard in the distance.
As My Word spreads from man to man the storm will begin to get stronger and the rumbling of thunder will increase.
Soon the thunder will roar and few will fail to hear the Voice of God.
As the storm increases in strength many souls who try to baton down the hatches will be unable to prevent the storm of My Voice or the strength of My Mercy from touching their souls.
The time has begun for the intervention from Heaven to pour out over a pagan world full of darkness.
My Light will lift the hearts of even the most hardened of hearts as the Truth will begin to sink in. To all of God's children reading this message please remember My Promise to you now.
I am making myself known to you in these messages through My Holy Word.
My Spirit will invade your souls during The Warning.
Then I, your Jesus, will descend from the clouds at the Second Coming.
Then I will raise the New Jerusalem so that peace can, at last, be achieved in the New Era, the New World without end. My Power is almighty.
Satan may have certain powers but they are nothing. His power can be frightening but he cowers in fear before Me in terror. You must not give him more power by giving into this temptation. Nor should you allow fear of him to block your love for Me. When you fear Satan you are feeding his power and he can control your senses.
Only prayer, and much of it, can weaken his power and his grip over you.
Now that My Word is in print Satan will raise his army to prepare for a terrible battle.
All of you, My followers, must surrender your will and trust in Me completely as I lead you through this bloody battlefield. Make no mistake, Satan and his demons, are furious because of this plan, the final Plan of Salvation.
He will cause havoc with this work.
He will create debate, cast aspersions on this work and will do everything he can to stop My Book of Truth, My Holy Messages from being spread.
You may also expect disapproval from elements within My Church on earth and a raging argument among Christians as to the authenticity of My Holy Word.
When the storm ahead gathers speed, as My Word is multiplied in every tongue and in every language, the sound of My Voice will be deafening.
The Power of God must never be underestimated for I am the King of Mankind.
I now come, on behalf of My Eternal Father, to gather all of His children in the final battle when I will banish Satan into the lake of fire.
It will be a terrible battle and many souls will reject Me.
No matter how hard I will try, and despite My Power, it will be by their own free that they will choose the evil one.
Trust in Me and allow Me now to purify your souls so that you will be worthy of My New Paradise on earth. Link arms My followers in union to protect My Holy Word so that those who do not know Me can come to Me. I love you.
I bless all of you. Your beloved Saviour Jesus Christ