Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.08.2012, 15:45 - Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni

Moja szczerze umiłowana córko, Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni.
Jednakże, z powodu Mojego Wielkiego Miłosierdzia więcej dusz zostanie uratowanych dzięki Ostrzeżeniu.
Nawet więcej dusz może zostać zbawionych również z powodu waszego cierpienia i wszystkich wybranych dusz żyjących dziś na świecie.
Modlitwy Moich wyznawców, wliczając w to odmawianie Moich Modlitw Krucjaty, aby zbawić dusze, będą skutecznym środkiem ratowania nawet najbardziej zatwardziałych dusz.
Dusze, które odrzucą Moje Miłosierdzie mogą być teraz uratowane z powodu obfitego wstawiennictwa tych spośród was, którzy składają ofiary, w tym modlitwę, post i przyjęcie cierpienia, w Moje Święte Imię.
To jest Moja obietnica, takie jest Moje Wielkie Miłosierdzie.
Ofiaruję wiele darów w tym czasie z powodu waszej miłości do Mnie.
Przyjmijcie je z miłością i wdzięcznością.
Błogosławię was. Moja Obietnica udzielenia większej ilości darów z powodu waszej odpowiedzi na tę misję, Moi ukochani uczniowie będzie mogła być zrealizowana dzięki waszej wierności wobec Mnie.
Wasz Ukochany Jezus


20th August 2012, 15:45 - The Book of Life foretold contains the names of all those who will be saved

My dearly beloved daughter the Book of Life foretold contains the names of all those who will be saved. However, because of My Great Mercy, more souls will be saved because of The Warning.
Even more souls can also be saved because of your suffering and that of all chosen souls alive in the world today.
The prayers of My followers, including the recital of My Crusade Prayers to save souls, will be a powerful means of salvaging even the most hardened of souls.
Souls who will refuse My Mercy can now be saved because of the generous intercession of those amongst you who offer sacrifice, including prayer, fasting and the acceptance of suffering, in My Holy Name.
This is My promise such is My Great Mercy.
I bring many gifts at this time because of your love for Me. Accept them with love and thanksgiving.
I bless you. My Promise to bestow more Gifts, because of your response to this mission, My beloved disciples, will and can now be fulfilled because of your loyalty to Me.
Your Beloved Jesus