Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.09.2012, 10:08 - Wzywam was wszystkich, abyście utworzyli ośrodki, dzięki którym zapewnicie, że Moje Orędzia będą rozpowszechniane

Moja szczerze umiłowana córko, została utworzona armia, a jej szeregi będą rozmieszczone w krajach chrześcijańskich, także w tych kierowanych przez komunistów.
Żaden kraj nie pozostanie nieporuszony przez Moją armię, Moją Armię Reszty.
W Mojej armii będą szczeble z rangami każdego rodzaju, aby zapewnić powodzenie Mojej Misji nawracania dusz.
Wszyscy w Mojej armii, niezależnie od roli, jaką odgrywają będą mieli jedną wspólną cechę.
Będą służyć Mi w pokornym poddaństwie, a i ich miłość do Mnie, ich Jezusa, pozostanie rozpalona poprzez całą tę Misję.
Pochodnia Płomieni, zapalona przez Ducha Świętego, nie będzie słabo migotać, gdyż jest to szczególny Dar dla wzmocnienia Moich żołnierzy.
Pamiętajcie, że ta wojna, będzie wojną ratująca ludzką rasę. Wojna, która dzięki Mojemu Ojcu zostanie wygrana w Imię Boga.
Wzywam was wszystkich, abyście utworzyli ośrodki, dzięki którym zapewnicie, że Moje Orędzia będą rozpowszechniane na różne możliwe sposoby.
Modlitwa jest istotnym elementem takich ośrodków, bo gdy będziecie zakładać grupy modlitewne będziecie wzmacniać siłę Mojej armii.
Będę zwiększał ilość nawróceń w miarę zwiększania się liczby grup modlitewnych ustanowionych w Moje Święte Imię.
Nazywajcie te grupy modlitewne Jezus do Ludzkości, a resztę pozostawcie Mnie.
Mój Duch Święty obejmie was w takich grupach i pokieruje każdym waszym krokiem na tej drodze. Wkrótce dam wam dalsze instrukcje.
Zostańcie w pokoju. Jestem szczęśliwy, że wy, Moi umiłowani uczniowie odpowiedzieliście na Moje wezwanie z taką miłością i zaufaniem.
Wasz Jezus


3rd September 2012, 10:08 - I call on all of you to set up centres where you can ensure that My Messages are spread

My dearly beloved daughter the army has been formed and its ranks will spread across Christian countries as well as those run by Communists.
No country will be left untouched by My army, My Remnant Army.
There will be tiers within My army with ranks of every kind designed to ensure that My Mission to convert souls succeeds. All those in My army, irrespective of the role they play, will have this in common with each other.
They will serve Me in humble servitude and their love for Me, their Jesus, will stay alight throughout the Mission. The Torch of Flames, ignited by the Holy Spirit, will not flicker for this is a special Gift to strengthen My soldiers.
Remember this will be a war, a war to save the human race. A war, which My Father will ensure is won in the Name of God. I call on all of you to set up centres where you can to ensure that My Messages are spread in whatever way you can.
Prayer is an important part of such centres because when you set up prayer groups you will strengthen the power of My army. I will increase conversion as more prayer groups are established in My Holy Name.
Call these prayer groups Jesus to Mankind and leave the rest to Me.
My Holy Spirit will cover you in such groups and guide you every step of the way. I will give you further instructions soon. Be at peace. I am happy that you, My beloved disciples have responded to My Call with such love and trust.
Your Jesus