Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.09.2012, 18:30 - Moje Słowo jest spokojnie przyswajane przez Moje najważniejsze sługi

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Kościół na Ziemi w końcu rozpoznaje, że Ja teraz porozumiewam się ze światem poprzez ciebie, siódmego posłańca.
Moje Słowo jest spokojnie przyswajane przez Moje najważniejsze sługi, którzy jednak publicznie nie ogłoszą, że te Słowa pochodzą z Moich Świętych Ust.
Oni wiedzą, że pochodzą one ode Mnie, i to Ja dotknąłem ich serc i podniosłem ich dusze tak, że będą teraz iść pod Moim przewodnictwem.
Tak wielu Moich wyświęconych sług poszukuje teraz Mojego Słowa kierowanego do ludzkości w tym czasie.
Potrzebują oni obecnie Moich szczególnych łask, gdyż bez nich nie byliby w stanie prowadzić Mojego stada z prawdziwym zaufaniem.
Mój Święty Duch wylewa się na Moje lokalne wyświęcone sługi tak, żeby znaleźli siły by prowadzić Mój Kościół przez ciernistą, gęstą dżunglę, która jest przed nimi.
Nie bójcie się, Moi umiłowani duchowni, nigdy was nie opuszczę.
Będziecie czuć Moją obecność w czasach, które nadchodzą, kiedy Moje Ciało, Mój Kościół będzie prześladowany.
Ta Święta Obecność będzie waszym oparciem, gdyż będziecie potrzebowali wszelkiej Mojej pomocy, aby podtrzymać was w prowadzeniu dzieci Bożych do ich prawowitego dziedzictwa.
Godzę się z tym, że wielu z was nie będzie się wypowiadać publicznie. Rozumiem, jak trudno będzie wam otwarcie głosić Moje Słowo dane przez Mojego proroka końca czasu. Ale pamiętajcie o tym.
Na was spoczywa odpowiedzialność za dzieci Boże, aby prowadzić i kierować je do Prawdy.
Nie wolno wam nigdy przyjmować kłamstwa w miejsce Prawdy.
Wiecie, że Prawda Mojego Nauczania jest wyryta w kamieniu.
Moje Nauczanie nigdy się nie zmieni.
Moje Nowe Objawienia, które są zawarte w Pieczęciach Księgi Apokalipsy, będą wam wkrótce znane.
Zaufajcie Mi.
Zaakceptujcie to, że rozmawiam teraz z wami, ponieważ nigdy was nie opuszczę w tym czasie.
Moim obowiązkiem wobec Mojego Ojca jest zagwarantowanie, że świat się odpowiednio przygotuje na Mój Powrót, aby uratować każde dziecko Boże.
Wasz Jezus


6th September 2012, 18:30 - My Word is being digested quietly by My leading servants

My dearly beloved daughter My Church on Earth is, at last, recognising that I now communicate to the world through you, the seventh messenger.
My Word is being digested quietly by My leading servants who will not, however, publicly proclaim that these Words come from My Holy Lips.
They know that they come from Me and I have touched their hearts and lifted their souls so that they will now follow My lead. So many sacred servants of Mine have now sought My Words to humanity at this time.
They need My special graces now, as without these they would be unable to lead My flock with real confidence.
My Holy Spirit is being poured over My local sacred servants so that they will find the strength to lead My Church through the thorny thick jungle, which lies ahead.
Never fear My beloved clergy for I will never desert you.
You will feel My Presence in the times you face ahead when My Body, My Church, will be persecuted.
This Holy Presence will be your mainstay, as you will need all My help to sustain you in leading God's children towards their rightful inheritance.
I accept that many of you will not speak out. I understand how difficult it will be for you to openly proclaim My Word given to you through My end time prophet. But know this.
You have a responsibility to God's children to lead and direct them to the Truth. You must never accept lies in lieu of the Truth.
You know that the Truth of My Teachings is cast in stone. My Teachings have, and never will, change.
My New Revelations, which are contained in the Seals in the Book of Revelation, will be made known to you shortly. Trust in Me.
Accept that I speak with you now for I would never forsake you at this time.
My duty to My Father is to ensure that the world is prepared adequately for My Return to salvage every single child of God. Your Jesus