Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.09.2012, 10:00 - Prawdziwa miłość pochodzi od Boga

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy wątpisz w miłość Boga, wątpisz w istnienie prawdziwej miłości. Pozostaje ci wówczas jedynie błędna miłość.
Prawdziwa miłość pochodzi od Boga. Gdy człowiek nie kocha Boga wystarczająco mocno, nie jest wtedy zdolny, by w pełni pokochać drugą ludzką istotę prawdziwą miłością.
Tylko ci, którzy posiadają ogień miłości Bożej w swoich duszach mogą rzeczywiście przekazać prawdziwy sens miłości drugiej osobie.
Podobnie jest z tymi, którzy żyją w małżeństwach pobłogosławionych w Moim Kościele.
Miłość Boga, oświecająca małżeństwo mężczyzny i kobiety, którzy się nawzajem kochają, przeniknie ich dusze, jeśli kochają Boga z całkowitym oddaniem, co jest niezbędne, aby odczuwali pokój.
Prawdziwa miłość oznacza pokój. Bez miłości nie ma pokoju, bez względu na to, jak bardzo staracie się go odnaleźć. Pokój zapanuje jedynie dzięki miłości jednej osoby do drugiej.
Gdy w życiu brakuje miłości, nie ma też równowagi, a jej miejsce zajmie uczucie martwoty.
Aby znaleźć miłość, musicie znaleźć miejsce w swoim sercu dla Boga.
Aby znaleźć Boga musicie przyjąć Mnie, waszego Jezusa, jako Jego Umiłowanego Syna.
Ponieważ, jeśli Mi pozwolicie, zabiorę was do Niego.
Kiedy to uczynię i kiedy Jego Światło przeniknie wasze dusze łatwo pokochacie drugą osobę.
Miłość Boga obecna w duszy, otworzy serce drugiego.
Miłość przenika światłem boleść, niepokój i rozłam na świecie. Jest to jedyny sposób, aby osiągnąć pokój, nie tylko w waszym życiu osobistym, ale w świecie wokół was.
Miłość przynosi pokój, ale musi pochodzić z prawdziwej miłości do Boga, waszego Stwórcy.
Pokój przynosi zgodę.
Miłość jest ostatnią deską ratunku ludzkości i bez niej jesteście zagubieni, samotni, głodni i nigdy nie znajdziecie spokoju.
Wasz Jezus


9th September 2012, 10:00 - True love comes from God.

My dearly beloved daughter when you doubt the Love of God you doubt the existence of true love. All you are left with is a flawed love.
True love comes from God. When a person does not love God enough they are incapable of loving another human being in the fullness of true love.
Only those with the fire of God's Love in their souls can truly convey the true meaning of love in another person. The same is true for those in a marriage that is blessed in My Church.
The Love of God, which will shine down upon the marriage of a man and a woman, who love each other, will infiltrate their souls if they love God with an abandonment, which is necessary to feel peace.
True love means peace. Without love there is no peace no matter how much you try to find it. Peace can only come about through the love of one person for another.
When love is missing in your life nothing is balanced and, in its place is a feeling of numbness. To find love you must find room in your heart for God.
To find God you must accept Me, your Jesus, as His Beloved Son. For, if you will allow Me, I will take you to Him.
When I do and when His Light invades your soul you will find it easy to love another person. The Love of God, present in a soul, will open the heart of another.
Love shines through heartbreak, unrest and disruption in the world. It is the only way to achieve peace, not only in your personal lives, but in the world around you.
Love brings peace but it must stem from a real love for God, your Creator. Peace brings harmony.
Love is the lifeline of the human race and, without it, you are lost, lonely, hungry and you will never find peace. Your Jesus