Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.09.2012, 18:55 - Komunizm, którego się tak długo obawiano w zachodnim świecie jest obecnie potajemnie przygotowywany przez globalny sojusz

Moja szczerze umiłowana córko, zamierzam wziąć kraje chrześcijańskie w Moje Święte Ramiona, aby dać im siłę, gdyż cierpią z powodu nacisków na nie, aby Mnie odrzucić.
Będą tak zaciekle zwalczać ich chrześcijaństwo, jak żadną inną religię.
Inne religie nie będą prześladowane w taki sposób, jak Moi wyznawcy będą musieli cierpieć.
Prawda Chrześcijaństwa może być poddawana w wątpliwość. Może być atakowana i będzie cenzorowana), ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni.
Jest tylko jedna droga do domu Mojego Ojca. Tą drogą jestem Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości.
Nie możecie przyjść do Ojca bez uznania Mojego istnienia.
Prawda nie może być zmieniona bez względu na to jak będziecie próbowali jej zaprzeczyć.
Kłamstwa wkrótce będą widziane takimi jakimi są w rzeczywistości. Wszystkie religie staną się jednym, gdy ludzie doświadczą prawdy.
Przymierze Mojego Ojca, aby ponownie wysłać Mnie, Syna Jego jedynego, abym doprowadził całą ludzkość do Królestwa Mojego Ojca, teraz się wypełni.
Gdy Prawda zostanie uwidoczniona wszyscy, którzy nadal będą mieli wątpliwości, będą kuszeni, aby się odwrócić.
Błagam was, Moi uczniowie, powiedzcie im teraz Prawdę.
Oni mogą nie słuchać, ale po Ostrzeżeniu będą.
Bitwa wytoczona chrześcijaństwu już zaczyna szaleć.
Wzywam wszystkich Chrześcijan, aby bronili swojego prawa do okazywania wierności Mnie, waszemu Jezusowi. Jeśli tego nie zrobicie, zduszą was i zmuszą do przyjęcia kłamstwa komunizmu.
Komunizm, którego się tak długo obawiano w zachodnim świecie jest obecnie potajemnie przygotowywany przez globalny sojusz.
Ci, którzy wśród waszych narodów, wykrzykiwali swój sprzeciw wobec tego, co nazwali okropnym reżimem, teraz zostaną zwolennikami komunizmu.
Do tego czasu już będą kontrolować wszystko, co robicie, co jecie, ile zarabiacie, czy macie gdzie mieszkać czy nie, czy praktykujecie swoją religię czy nie.
Nigdy się nie poddawajcie. Nigdy nie traćcie nadziei. Wasza siła będzie ważna w tym okresie ucisku. Modlitwa będzie waszą zbroją i pomoże wam wytrwać.
Moi uczniowie muszą Mi zaufać. Nie pozwolę wam długo cierpieć. Będę was podtrzymał, a ten trudny okres szybko minie.
Wasz Jezus


12th September 2012, 18:55 - Communism, for so long feared in the western world, is now being secretly formed through a global alliance

My dearly beloved daughter it is My intention to take Christian countries who are suffering, because of the pressures upon them to deny Me, into My Sacred Arms in order to give them strength.
Their Christianity will be challenged fiercely in a way that no other religion has to endure.
Other religions will not be persecuted in the way in which My followers will have to suffer.
The Truth of Christianity may be questioned. It may be attacked and it will be censored but one thing will never change.
There is only one path to My Father's House. That path is Me, Jesus Christ, the Saviour of mankind. You cannot go to My Father without accepting My Existence.
The Truth cannot be changed no matter how you try to deny it.
Lies will be seen for what they are very soon. All religions will become one when they witness the Truth.
The Covenant of My Father to send Me, His only Son, once again to bring all of humanity into My Father's Kingdom will now be fulfilled.
Just when the Truth will become apparent all those who are still in doubt will be tempted to turn their backs. I beg you, My disciples, tell them the Truth now.
They may not listen but after The Warning, they will. The battle is now beginning to rage against Christianity.
I call on all Christians to defend your right to show allegiance to Me, your Jesus. If you don't you will be suffocated and forced to swallow the lie of communism.
Communism, for so long feared in the western world, is now being secretly formed through a global alliance amongst governments everywhere.
They, who amongst your nations, shouted their opposition to what they called an evil regime will now embrace communism.
By then, they will control everything you do, what you eat, what you earn, whether or not you have a house to dwell in and whether, or not, you can practice your religion.
Never give in. Never give up hope. Your strength will be important during this period of oppression. Prayer will be your armour and will help you persevere.
My disciples must trust in Me. I will not let you suffer for long. I will hold you and the difficult period will be swift. Your Jesus