Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.09.2012, 15:16 - Będą mówić, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem po prostu prorokiem

Jestem waszym Mistycznym Oblubieńcem i jako taki będę nadal cierpiał, aby zbawić dusze.
Moja szczerze umiłowana córko, przyszła pora na kłamstwa o Mnie, aby rozpowszechniły się po całym świecie.
Jak już wam wcześniej mówiłem, będą wymyślać kłamstwa i fałszować fakty dotyczące Mnie, Jezusa Chrystusa, aby zaprzeczyć Mojej Boskości.
Moja Boskość jest wszechmogąca.
Przyszedłem w ciele i upokorzyłem się w taki sposób jakiego ludzie się nie spodziewali.
Nie przyszedłem w ubiorze króla.
Nie krzyczałem ani nie przechwalałem się jak król, aby inni padali do Moich Stóp.
Nie wymagałem aby Mi służono.
Ale przyszedłem, aby służyć.
Przyszedłem błagać o wasze zbawienie. Aby to zrobić musiałem upokorzyć się, stając się człowiekiem, biednym człowiekiem, ze skromnym pochodzeniem.
Chociaż przyszedłem jako człowiek, nie oznaczało to, że Moja Boskość doznała uszczerbku w jakikolwiek sposób. Urodziłem się bez grzechu. Niemożliwe było, abym grzeszył. Mógłbym mieć takie same pragnienia jak człowiek w ciele, ale nigdy nie popełniłem grzechu, gdyż tak być nie mogło. Byłem czysty umysłem, ciałem i duchem.
Byłem podobny do człowieka pod tak wieloma względami. Ale zmartwychwstałem.
Kłamstwa, które się pojawią, gdy będą oni zaprzeczać Prawdzie Mojego istnienia poprzez szereg nieprawd, zaczną zalewać ziemię.
Będą twierdzić, że Moje Ciało może być jeszcze znalezione. Będą mówić, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem po prostu prorokiem.
Następnie będą starali się udowodnić, po raz kolejny, że byłem heretykiem. Że bluźniłem przeciwko Bogu. Będą wyśmiewać Moje Słowa teraz przekazywane światu, a następnie odrzucą Mnie.
Zrobią to z dwóch powodów. Pierwszym jest zbezczeszczenie Mojej Boskości i przedstawienie Mnie jako zwykłego człowieka. Drugim jest wywołanie wątpliwości, co do Mojej Roli jako Mesjasza.
Jak bardzo obrażają Moje Imię.
Jak bardzo zwodzą Moich wyznawców.
Nie słuchajcie kłamstw.
Nie słuchajcie, gdy próbują was przekonać, że Bóg nie stworzył wszechświata.
Ponieważ całe to rozpraszanie was ma osłabić waszą wiarę i ukraść wasze dusze.
Zatkajcie uszy na takie niegodziwości. Zamknijcie oczy na nieprawdę, gdyż każdy wysiłek zostanie podjęty, aby przekonać was, że nie jestem Mesjaszem, Zbawicielem i Odkupicielem ludzkości.
Jakże są ślepi.
Jak niewiele się nauczyli.
Wasz Jezus


20th September 2012, 15:16 - They will say that I was married. They will say that I was simply a prophet.

I am your Mystical Spouse and, as such, you will continue to suffer to save souls.
My dearly beloved daughter the time for the lies about Me to be spread all over the world has begun.
As I told you before they will invent lies and create falsities about Me, Jesus Christ, so that they can deny My Divinity. My Divinity is Almighty.
I came in the flesh and humbled Myself in a way in which people did not expect.
I did not come dressed as a king.
I did not shout or boast like a king so that others would fall down at My Feet. I did not command others to wait on Me.
Instead, I came to serve.
I came to beg for your salvation. To do this I had to humble myself by becoming a man, a poor man, of humble origins.
While I came as a man this did not mean that My Divinity was compromised in any way. I was born without sin. It was impossible for Me to sin. I may have had the same desires of the flesh as man but I never committed sin for this could not be. I was pure in mind, body and spirit.
I was like man in so many ways. But I rose from the dead.
The lies, which will emerge, where they will deny the Truth of My Existence through a series of untruths, will begin to flood the earth.
They will say that My Body can still be found. They will say that I was married. They will say that I was simply a prophet. They will then try to prove, once again, that I was a heretic. That I blasphemed against God. They will ridicule My Words as they are being given to the world now and then dismiss Me.
They do this for two reasons. The first is to defile My Divinity and to present Me as a mere man. The second is to create doubt as to My role as the Messiah.
How they insult My Name.
How they confuse My followers.
Do not listen to lies.
Do not listen when they try to convince you that God did not create the universe. For all of these distractions are designed to weaken your faith and steal your souls.
Block your ears to such wickedness. Close your eyes to untruths as every effort will be made to convince you that I was not the Messiah, the Saviour and Redeemer of mankind.
How blind they are.
How little they have learned.
Your Jesus