Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

21.09.2012, 15.05 - Matka Boża: Moje dziecko, zostało przepowiedziane, że w tych czasach, w których teraz żyjesz, serca ludzi będą zatwardziałe

Moje dziecko, jak szybko przychodzi ludziom uwielbienie dla fałszywych królów, fałszywych bogów.
Wielu ludzi w dzisiejszym świecie nie widzi problemu w czczeniu fałszywych idoli, dlatego nie mają też poczucia winy w swoich sercach, gdy odrzucają jedynego prawdziwego Boga.
Moje dziecko, zostało przepowiedziane, że w tych czasach, w których teraz żyjesz serca ludzi będą zatwardziałe.
Odrzucą oni nawet własne rodziny w pogoni za przyjemnością.
Odrzucą tych w biedzie i tych, którzy głodują, gdyż będą działać z pobudek wszelkiego rodzaju egoizmu i popełniać grzech obżarstwa.
Te dni zbliżają się do was, dzieci. Ponieważ ludzka rasa bezradnie błądzi czując zamęt w głowie, gdy nic nie jest w stanie zadowolić człowieka, będą chwytać się wszystkiego, co ich zdaniem wypełni pustkę. Ta pustka istnieje, ponieważ nie idą za Prawdą, ani nie składają przysięgi na wierność mojemu ukochanemu Synowi.
Nie tylko czczą fałszywych bogów, ale składają przysięgę wierności tym nieszczęsnym duszom, które propagują grzech tak, jak gdyby nie miał on żadnych konsekwencji.
Dlatego, gdy w dzisiejszym świecie przedstawiane są im kłamstwa o moim Synu, szybko przyjmują oni taką nieprawdę.
Akceptuje się drwiny z mojego Syna, jednak, gdy inne doktryny, które nie zawierają Prawdy są krytykowane, to ludzie kulą się ze strachu. Oni nie boją się mojego Syna.
Nie boją się jedynego Prawdziwego Boga, ponieważ Go nie kochają. Ich serca są zamknięte.
Dalej podążają drogą, która nie przynosi im żadnego pocieszenia. Przeciwnie, ta droga pozostawia ich rozczarowanych i pustych.
Jak bardzo płaczę, gdy widzę ich dezorientację. Jak bardzo płaczę za moim Synem, którego tak mocno ranią swoją pogardą. On, który tak wiele wycierpiał za nich i który umiera w największej męce. Jednak oni nadal nie pojmują znaczenia Jego Śmierci na Krzyżu.
Dopiero, gdy człowiek przyjmie Jezusa Chrystusa, prawdziwego Mesjasza, odnajdzie pokój.
Wkrótce mój Syn przedstawi im dowód, jakiego żądają. Kiedy będzie im przedstawiony dowód, wtedy będą musieli dokonać ostatecznego wyboru.
Albo wybiorą mojego Syna i Prawdę albo przyjmą kłamstwa, którymi karmi ich oszust.
Módlcie się dzieci, aby serca zostały otwarte i aby miłość mojego Syna umożliwiła wszystkim dzieciom Bożym przyjęcie Jego Ręki Miłosierdzia.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


21st September 2012, 15:05 - Mother of God: It has been foretold, my child, that in these times you live now that the hearts of mankind will be hardened.

My child, how quick mankind is to idolise false kings, false gods.
Many people in the world today think nothing of embracing false idols and then have no guilt in their hearts when the reject the one true God.
It has been foretold, my child, that in these times you live now that the hearts of mankind will be hardened. They will reject even their own family in pursuit of pleasure.
They will reject those in poverty and those who starve as they practice every kind of self-interest and commit the sin of gluttony.
These days are upon you children. As the human race wanders helplessly, in confusion, where nothing satisfies, they will grasp at anything which they believe will fill the void. This void exists because they do not follow the Truth or pay allegiance to my beloved Son.
Not only do they idolise false gods, they pay allegiance to those poor souls who promote sin as if it is of no consequence.
Then, when they are presented with lies about my Son in the world today, they are quick to accept such untruths.
It is accepted to ridicule my Son yet, when other doctrines which do not contain the Truth, are criticised people cower in fear. They do not fear my Son.
They do not fear the one True God because they do not love Him. Their hearts are closed.
They continue following a path which brings them no comfort. Instead, this path leaves them dissatisfied and empty.
How I weep when I see their confusion. How I weep for my Son whom they hurt so much with their contempt. He who suffered so much for them and who died in the most agonising way. Yet they do not still understand the significance of His Death on the Cross.
It is only when a person accepts Jesus, the Christ, the True Messiah will they find peace.
Soon my Son will present to them the proof they demand. When they are shown the proof they will have to make the final choice.
They will either choose my Son and the Truth or they will accept the lies fed to them by the deceiver.
Pray children that hearts will be opened and that love of my Son will enable all of God's children to accept His Hand of Mercy. Your beloved Mother
Mother of Salvation