Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.09.2012, 15:30 - Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę misję

Moja szczerze umiłowana córko, muszę cię ostrzec przed fałszywymi prorokami, którzy starają się zakłócać tę misję.
Tak wiele biednych, zwiedzionych dusz, które uważają, że otrzymują boskie orędzia, zostało wyprowadzonych na manowce przez złego ducha.
On dokonuje tego żerując na ich miłości do Mnie, a wybiera jako swój cel zwłaszcza święte i pobożne dusze.
Każda osoba, która mówi ci, że dostała przesłanie z Niebios, które poucza cię, abyś zmieniła lub poprawiła jakieś orędzie ode Mnie, jest kłamcą.
Nie zezwalam na tego rodzaju przekazy z Nieba. Jedynymi przesłaniami, na które udzielam pozwolenia, by były przekazywane przez jednego wizjonera dla drugiego jest przesłanie wparcia i miłości, ale tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Orędzia otrzymywane przez prawdziwych proroków lub wybrane dusze są prawdziwe albo fałszywe.
Innych nie ma. Niebiosa nigdy nie wysyłałyby orędzi sprzecznych z innymi orędziami otrzymanymi przez wybraną duszę z Niebios.
Strzeżcie się fałszywych proroków. Ci, którzy nie zdają sobie sprawy, że są fałszywymi, mogą spowodować straszliwe szkody, gdy przeczą Mojemu Świętemu Słowu. Ty, Moja córko, nie możesz zajmować się tymi, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, chyba że pouczę cię inaczej.
Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę misję. Nie należy się nimi zajmować.
Zwróćcie uwagę na te niebezpieczeństwa, a wśród nich największym ze wszystkich będzie człowiek, który przyjdzie i oświadczy, że jest Mną.
Gdy pozwolicie, Moi uczniowie, przyciągnąć się przez fałszywych proroków, to będziecie łatwym łupem dla antychrysta i jego fałszywego proroka.
Zaufajcie Mojemu Świętemu Słowu. Wielu z was nie może jeszcze przyjąć Prawdy i będziecie się ze Mną spierać, ale to nie będzie miało sensu. Ponieważ najbardziej krytykujecie Mnie za to, że kocham wszystkie dzieci Boże, zwłaszcza grzeszników.
Kocham wszystkich jednakowo. Wy, którzy oskarżacie Mnie o sprzyjanie grzesznikom, pamiętajcie o tym.
Nigdy nie próbujcie wprowadzać w błąd innych mówiąc, że Jezus daje przyzwolenie na grzech. Wiecie, że to jest kłamstwo. Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.
Wasz Jezus


22nd September 2012, 15:30 - The false prophets are poised now and will pounce on this mission

My dearly beloved daughter I must warn you about false prophets who try to interfere with this mission.
So many poor deluded souls, who believe that they are receiving divine messages, are being led astray by the evil one.
He does this by preying on their love for me and targets, especially, holy devout souls.
Any person who tells you that they have a message from Heaven which instructs you to change or amend a message from Me is a liar.
This is not the way in which I authorise communications from Heaven. The only messages I allow to be communicated from one visionary to another is one of support and love, but only when this is necessary.
Messages received by genuine prophets or chosen souls are either true or false.
There is no in between. Heaven would never send a message to contradict another message received by a chosen soul from Heaven.
Beware of false prophets. Those who do not realise that they are false can cause terrible harm when they interfere with My Holy Word. You, My daughter, must not engage with those who say they come in My Name unless I instruct you otherwise.
The false prophets are poised now and will pounce on this mission. You must not engage with them.
Be alert to these dangers for the most dangerous of all will be the man who will come and claim to be Me.
Allow yourselves, My disciples, to be drawn to the false prophets and you will be easy prey to the antichrist and his false prophet.
Trust in My Holy Word. Many of you cannot, still, accept the Truth and you will argue with me but it will be of no use. For the biggest criticism you have of Me, is that I love all of God's children, especially sinners.
I love all equally. To those of you who accuse Me of favouring sinners know this.
Never try to confuse others by saying that Jesus condones sin. You know this is a lie. I detest the sin but love the sinner. Your Jesus