Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.09.2012, 20:00 - Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios

Moja szczerze umiłowana córko, to z miłości proszę wszystkie dzieci Boże, aby przygotowały się na to, że staną się świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios.
Znaki zostaną przedstawione światu w różny sposób, aby obudzić dzieci Boże. Wielu będzie próbowało zaprzeczyć tym znakom i odrzucić je jako przesądy istniejące tylko w wyobraźni wierzących.
Musicie wiedzieć, że dla was, którzy będziecie świadkami tych znaków, będą one pomocą w przygotowaniu wam waszych dusz. Bowiem, kiedy wcześniej zatroszczycie się o wasze dusze i poprosicie o przebaczenie swoich grzechów, wasze cierpienie po Ostrzeżeniu będzie znikome.
Przyjmijcie te znaki, te cuda, jako dar z Niebios.
Nie walczcie z nimi ani nie ignorujcie ich, ponieważ są dowodem Mojej Obietnicy, aby przygotować was wszystkich przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Idźcie teraz i zawierzcie.
Zaufanie jest najważniejszym aktem wierności Mnie, waszemu Jezusowi.
Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.
Wasz Jezus


23rd September 2012, 20:00 - Prepare to witness signs soon to be revealed from Heaven

My dearly beloved daughter it is with love that I ask all of God's children to prepare to witness signs soon to be revealed from Heaven.
Signs will be presented to the world in different ways in order to awaken God's children. Many will try to deny these signs and dismiss them as superstitious and in the imagination of believers.
For those who will witness the signs you must know that they will help you to prepare your souls. For when you have nurtured your souls and have asked for the forgiveness of your sins, your suffering, after The Warning, will be minimal.
Accept these signs, these miracles, as a Gift from Heaven.
Do not fight them or ignore them for they are proof of My Promise to prepare you all before My Second Coming. Go now and have faith.
Trust is the most important act of loyalty for Me, your Jesus. Trust in Me and all will be well.
Your Jesus