Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.09.2012, 15:55 - Każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga

Moja szczerze umiłowana córko, każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga.
Jak bardzo brzydzę się, widząc obłudę tych, którzy twierdzą, że są pobożnymi wyznawcami Boga.
Te osoby grożą, że zabiją tych, którzy nie zgadzają się z nimi i mordują tych, którzy obrażają ich bogów.
Nienawidzić drugiego jest grzechem. To grzech śmiertelny, gdy zabijacie innego lub próbujecie śmiertelnie ranić inną duszę w imię religii.
Czy nie wiecie, że jeśli tak pośpiesznie skazując drugiego na śmierć, ponieważ obraża Boga, to właśnie nie postępujecie według praw Boga?
Apeluję do wszystkich religii i wszystkich wyznań, którzy twierdzą, że wierzą w Boga. Jeśli wierzycie w Boga, to musicie okazać innym miłość, nawet jeśli was dręczą czy obrażają.
Wiele ścieżek prowadzi do Mojego Ojca, ale jest tylko jeden Bóg. Prawdziwy Bóg jest Stwórcą świata i tylko wtedy zostaniecie przyjęci do Jego Królestwa, gdy będziecie kochać swoich bliźnich, włączając w to waszych wrogów.
Bardzo łatwo jest nienawidzić innego ponieważ złe duchy atakują i dręczą dzieci Boga w każdej chwili. Jak bardzo zły duch się cieszy, gdy człowiek religijny, który otwarcie wyznaje miłość Boga, podżega do nienawiści i który nie zastanawia się dwa razy przed zgładzeniem tych, których uważa za swoich wrogów.
Żaden człowiek nie uniknie kary, jeśli zabije drugiego. Żaden człowiek nie zostanie przyjęty do Nowego Raju, jeśli morduje drugiego w imię Mojego Ojca.
Może to być trudne i może was to ranić, gdy człowiek obraża waszą wiarę, ale musicie modlić się za niego i nigdy nie możecie zapominać o Przykazaniu "Nie zabijaj".
Przykazania Mojego Ojca są bardzo proste. Są one jasne. One nie muszą być zdefiniowane, ale biada człowiekowi, który łamie Prawa Mojego Ojca.
Wasz Jezus


24th September 2012, 15:55 - Any man who hates another, because of their religion, does not truly love God

My dearly beloved daughter any man who hates another, because of their religion does not truly love God. How it disgusts Me to witness the hypocrisy by those who claim to be devout followers of God.
These people threaten to kill those who disagree with them and murder those who insult their gods.
It is a sin to hate another. It is a mortal sin when you murder another or try to mortally wound another soul in the name of religion.
Don't you know that if you are quick to condemn another to death because they insult God that you are not following the Laws of God?
I call out to all religions and all creeds who say they believe in God. If you believe in God then you must show love to others even when they torment you or insult you.
Many paths lead to My Father but there is only one God. The True God is the Creator of the world and you can only be accepted into His Kingdom when you love your neighbour and this includes your enemies.
It is very easy to hate another for evil spirits infest and torment God's children every second. How the evil one rejoices when a religious man, who openly professes to love God, incites hatred and who does not think twice about murdering those he believes are his enemies.
No man will escape chastisement if he kills another. No man will be accepted into the New Paradise if he murders another in My Father's Name.
It may be difficult and it may hurt you when a man insults your faith but you must pray for him and you must never forget the Commandment "Thou shalt not kill."
My Father's Commandments are very simply. They are clear. They do not need to be defined but woe to the man who breaks My Father's Laws.
Your Jesus