Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.09.2012, 12:50 - Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie możesz popaść w beztroskę i odczuwać, że kiedy ta praca wydaje się iść dobrze, to choćby przez moment uniknie ona nękania przez złego ducha.
Jest on wściekły. Dobiera się do każdego zadania, które podejmujesz, stwarza problemy i przeszkody, co wywołuje u ciebie sfrustrowanie i bezradność.
Tak wielu ludzi jest ślepych na plagi, które zsyła on na ludzkość. Ponieważ nie mogą go zobaczyć, nie wierzą, że istnieje. Ci, którzy otwierają drogę do niego przez grzech i wpuszczają go do swych dusz, nie będą w stanie uwolnić się od straszliwego bólu i rozgoryczenia jakie wprowadzi on do ich życia.
Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem.
Pierwszy to Sakrament Spowiedzi, który oczyszcza twoją duszę, jeśli naprawdę żałujesz. Ci, którzy nie są katolikami, proszę niech przyjmą Dar Odpustu Zupełnego w Modlitwie Krucjaty (24) danej światu w tej Misji.
Drugim sposobem są codzienne oddawanie się Mojej Matce, która otrzymała moc zmiażdżenia szatana. Jej Święty Różaniec jest ważną tarczą, która osłoni was i wasze rodziny przed jego klątwą.
Ostatnim jest Stan Łaski, który możesz osiągnąć poprzez regularne łączenie się ze Mną poprzez przyjmowanie Mnie w Świętej Eucharystii.
Tak wielu ludzi, którzy chcą uciec ze szponów szatana, a którzy w swoich sercach wiedzą, że zostali wciągnięci w wir zła, muszą zwrócić się do Mnie i prosić Mnie, aby pomógł im tą szczególną Modlitwą Krucjaty (78) Wybaw mnie od złego.
Jezu, chroń mnie od mocy szatana.
Zabierz mnie do swojego Serca teraz, kiedy uwalniam się ze wszystkich moich przywiązań do niego i jego nikczemnych dróg.
Oddaję moją wolę i przychodzę do Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.
Składam moje życie w Twoje Święte Ręce.
Wybaw mnie od złego. Uwolnij mnie i weź mnie do Twojej bezpiecznej przystani schronienia teraz i zawsze.
Amen.
Wasz Jezus


25th September 2012, 12:50 - There are only three ways to protect yourselves from the evil one

My dearly beloved daughter you must never become complacent and feel that this work, when it seems to be going well, will for one moment escape the scourge of the evil one. He is furious. He picks at every task you undertake, creates problems and obstacles, which leave you frustrated and helpless.
So many people are blind to the scourge he inflicts on humanity. Because they cannot see him they do not believe that he exists. Those who open the way to him, through sin, and allow him into their souls will find it impossible to rid themselves of the terrible hurt and discontent he will bring into their lives.
There are only three ways to protect yourselves from the evil one.
The first is, the Sacrament of Confession cleanses your soul, if you are genuine in your remorse. For non-Catholics please accept the Gift of the Plenary Indulgence inCrusade Prayer (24), given to the world through this Mission.
The second way is through the daily devotion to My Mother who has been given the power to crush Satan. Her Holy Rosary is an important shield, which will cover you and your family away from his evil eye.
The last is through the State of Grace, which you can achieve through regular communication with Me by receiving Me in the Holy Eucharist.
So many people who want to escape from the clutches of Satan, and who in their hearts know they have been sucked into a vortex of evil, must turn to Me and ask Me to help them through this special Crusade Prayer (78) Save me from Evil.
O Jesus protect me from the power of Satan.
Take me into Your Heart as I release all my allegiance to him and his wicked ways.
I surrender my will and come before You on my knees with a humble and contrite heart. I leave my life in Your Holy Arms.
Save me from evil. Release me and take me to Your safe haven of protection now and forever. Amen.
Your Jesus