Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

26.09.2012, 16:40 - Maryja Panna: Wkrótce rozpoczną się wielkie zmiany na świecie

Moje dziecko, wkrótce rozpoczną się wielkie zmiany na świecie.
Czas, aby plan zbawienia został wprowadzony we wszystkich krajach w sercach ludzkości.
Tak wielu ludzi zostanie wstrząśniętych Prawdą skąd pochodzą i jak muszą odkupić się w Oczach Boga.
Jak bardzo dzieci Boże są nieprzygotowane na te wielkie wydarzenia. Dzięki Miłości Boga do wszystkich Jego dzieci, jesteście właśnie teraz ostrzegani.
Ignorujecie te znaki ostrzegawcze na swoje nieszczęście. Śmiech czy szyderstwa z tych Boskich interwencji, które nastąpią, by doprowadzić serca ludzi do Serca Boga, spowodują wasze cierpienie.
Dzieci, musicie zachować czujność w każdym czasie. Znaki z Nieba i cud Boskiej Interwencji, z każdym dniem są coraz bliżej.
Módlcie się, abyście otrzymali łaski otwarcia waszych serc na Wielkie Miłosierdzie mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.
Wszystkie drogi są otwarte, aby zachęcić dzieci Boże do schronienia się z powrotem w Jego Najświętszym Sercu.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


26th September 2012, 16:40 - Virgin Mary: Great changes will commence in the world very soon

My child great changes will commence in the world very soon.
It is time for the plan of Salvation to be introduced across all nations in the hearts of humanity.
So many people will be shaken with the Truth of where they come from and how they must redeem themselves in the Eyes of God.
So unprepared are God's children for these great events. It is because of the Love of God, for all His children that you are being warned.
Ignore these warning signs at your peril. Laugh or sneer at these Divine Interventions, which will take place to bring the hearts of man into the Heart of God and you will suffer.
Children you must stay alert at all times. The signs from Heaven and the miracle of Divine Intervention are drawing closer by the day.
Pray that you will be given the Graces to open your hearts to the Great Mercy of my beloved Son, Jesus Christ. All roads are opening to entice God's children back to the refuge of His Sacred Heart.
Your beloved Mother Mother of Salvation