Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.09.2012, 22:15 - Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

Moja szczerze umiłowana córko, wielkie zmiany w świecie, przepowiedziane przed Moim Powtórnym Przyjściem, odsłaniają się krok po kroku.
Czas na oszustów, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu i przedstawią się światu, jest bardzo bliski.
Tak wielu ludzi zostanie zwiedzionych i uwierzy tym fałszywym prorokom, albowiem oni ogłoszą się z wielką pompą.
Ale jeden z nich oszuka wielu, gdyż przedstawi siebie jako króla, w pokorny sposób, aby przekonać ludzi, że jest Mną, Jezusem Chrystusem.
Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów.
Przedstawią go początkowo jako niezwykłego i współczującego lidera politycznego.
Będzie on postrzegany jako utalentowany rozjemca, jak wam powiedziałem. Jego nienaturalne sposoby zachowania wytworzą mistyczny obraz, który będzie wydawał się być pochodzenia boskiego.
Jego postawny, dobry wygląd i kusząca osobowość będzie przyciągać masy.
Ma się on wkrótce objawić światu, a jego pojawienie będzie nagłe.
Ci przywódcy, którzy przedstawią go jako wybawiciela, człowieka, który przyniesie kres wojnie na Bliskim Wschodzie, są szanowani w wielu częściach świata. Dlatego ten fałszywy mesjasz zostanie tak łatwo przyjęty.
Po pewnym czasie jego siła oddziaływania rozprzestrzeni się. Media będą chwalić jego umiejętności dyplomatyczne, a liczba jego zwolenników będzie duża.
Ten człowiek powie, że jest mesjaszem. Powie wszystkim, że jest Jezusem Chrystusem, który przyszedł ponownie, aby ogłosić swoje powtórne przyjście.
On jest antychrystem.
Nie dajcie się zwieźć ani przez chwilę. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem w ciele po raz pierwszy, aby zbawić ludzkość. Ale pamiętajcie o tym. Tym razem nie przyjdę w ciele. Przyjdę, jak złodziej w nocy. Przygotuję świat, przez te orędzia, ale nie podam wam dnia ani godziny, bo tego nie wiem. Tylko Mój Ojciec zna ten czas.
Ogłoszę Moje Powtórne Przyjście przed znakiem Mojego przybycia, który pojawi się na niebie na całym świecie.
Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Jezusem Chrystusem, a który chodzi po ziemi jako człowiek, jest kłamcą.
Uciekajcie, gdyż on przyniesie nieopisaną nędzę i cierpienie. Oszustwem otumani dusze kierując je ku fałszywej miłości Boga. Będzie przeinaczał Prawdę. Ci, którzy pójdą za nim, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.
Wasz Jezus


28th September 2012, 22:15 - This man will tell the world he is the Messiah and he will be applauded by many leading world figureheads

My dearly beloved daughter the great changes in the world, foretold in advance of My Second Coming, are about to unfold layer by layer.
The time for the imposters who will claim to come in My Name and to present themselves to the world is very close. So many people will be fooled into believing these false prophets for they will announce themselves with great pomp.
But one among them will deceive many for he will present himself as the king, in a humble way, to convince people that he is I, Jesus Christ.
This man will tell the world he is the Messiah and he will be applauded by many leading world figureheads. They will present him, first, as an extraordinary and compassionate political leader.
He will be seen as a talented peacemaker as I have told you. His airs and graces will display a mystical image, which will seem to be of divine origin.
His handsome good looks and his tantalising personality will appeal to the masses.
He is to be revealed to the world soon and his appearance will be sudden.
Those leaders, who will present him as a saviour, the man who will bring an end to war in the Middle East, are respected in many parts of the world. This is why this false messiah will be accepted so easily.
After some time his appeal will spread. The media will praise his diplomatic skills and his following will be large.
This is the man who will say he is the Messiah. He will tell everyone that he is Jesus Christ, who has come back to announce his second coming.
He is the antichrist.
Do not be fooled for one moment. I, Jesus Christ, came in the flesh the first time to save humanity. But know this. I will not come in the flesh this time. I will come, as a thief in the night. I will prepare the world, through these Messages, but I will not tell you the day or the hour for I do not know this. Only My Father knows of the time.
I will announce My Second Coming before the sign of My arrival, which will appear in the skies all over the world. Any man who claims to be Jesus Christ and who walks the earth as a man is a liar.
Run for he will bring untold misery and suffering. His deceit will lull souls into a false love of God. He will twist the Truth. Those who follow him are in great danger.
Your Jesus