Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024

02.10.2012, 15:30 - Maryja Panna: Wielu przywódców Kościoła mojego Syna nic nie mówi. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia mojego Syna.

Moje dziecko, działania obrażające Imię mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa nasilają się.
Nie wystarczy, że zapierają się Go, wielu chce obrażać Jego wizerunek w umysłach tych, którzy w Niego wierzą.
Ukrzyżowanie Ciała mojego Syna, Ukrzyżowanie Jego Kościoła, potęguje się.
Wielu przywódców Kościoła mojego Syna nic nie mówi. Już nie bronią publicznie Świętego Imienia mojego Syna. Brakuje im odwagi, aby bronić Ciała mojego Syna, Jego Kościoła na ziemi.
Wielu nie chce przyciągnąć niepotrzebnej uwagi z powodu grzechów księży w przeszłości. Wielu z nich po prostu nie ma silnej wiary niezbędnej, aby być prawdziwym świadkiem Prawdy Nauczania mojego Syna.
Tak wielu na świecie nie wierzy w istnienie mojego Syna i to powoduje Jego płacz.
Tak wielu, którzy dobrze znają Prawdę, sądzi, że dopuszczalne jest okazywanie braku szacunku przez słuchanie bluźnierstw w całkowitym milczeniu.
Dzieci, musicie otwarcie i bez strachu potwierdzać Prawdę o Ukrzyżowaniu mojego Syna. Ludzie będą słuchać. Będziecie słuchani. Gdyby każdy sługa mojego Syna miał milczeć, kto wówczas będzie mówił o moim Synu?
Kto będzie rozpowszechniał Jego Święte Słowo w tym czasie, gdy tak wiele dzieci Bożych zaprzecza istnieniu Boga?
Wkrótce nie będą mieli wymówki. Gdy zobaczą stan swoich dusz, po raz pierwszy zrozumieją, że mają dusze.
Módlcie się, aby stali się po tym silniejszymi i aby zostali prawdziwymi żołnierzami Chrystusa.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


2nd October 2012, 15:30 - Virgin Mary: Many of my Son's Church leaders say nothing. They no longer defend, publicly, the Holy Name of my Son.

My child, the moves to insult the Name of my beloved Son, Jesus Christ, are increasing.
Not enough is it that they deny Him, many want to insult His image in the minds of those who believe in Him.
The Crucifixion of the Body of my Son, the Crucifixion of His Church, is escalating.
Many of my Son's Church leaders say nothing. They no longer defend, publicly, the Holy Name of my Son. They lack the courage to defend the Body of my Son, His Church on earth.
Many do not want to draw unwanted attention because of the sins of priests in the past. Many, simply, do not have the strong faith required to be a true witness to the Truth of my Son's teachings.
So many in the world do not believe in the Existence of my Son and this makes Him weep.
So many who do know the Truth, think it is acceptable to show disrespect by listening to blasphemy and still they remain silent.
You must, children, acknowledge the Truth of my Son's Crucifixion openly and without fear. People will listen. You will be heard. If every servant of my Son were to remain silent, then who will speak of my Son?
Who will spread His Holy Word at this time when so many of God's children deny the Existence of God?
Very soon they will have no excuse. When they see the state of their souls they will understand that they have a soul for the first time.
Pray that they become stronger after this and that they become true soldiers of Christ. Your beloved Mother
Mother of Salvation