Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.10.2012, 14:55 - Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości oczekuje, aby ukarać te rządy, które knują krzywdzenie Moich dzieci

Moja najdroższa córko, chcę, żebyś wiedziała, że choć świat będzie cierpiał wielkie oczyszczenie, które może być dotkliwe, to jednak Moje Miłosierdzie jest wielkie.
Jestem oceanem Miłosierdzia i dokonam wielkich zmian, aby być pewnym, że wszystkie Moje dzieci zostaną uratowane od katastrofy. Katastrofa, o której wam mówię, dotyczy działań ukrytych sił zła na świecie, które starają się panować nad każdym narodem dla własnego, niegodziwego zysku.
Tak wiele dusz odrzuca Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna. Tak wielu Go nie uzna. Oni nadal bezlitośnie zadają cierpienia tym, nad którymi mają władzę w przekonaniu, że ich grzechy pozostaną niezauważone. Mogą walczyć z Potęgą Mojej Ręki, ale Moja Ręka opadnie na nich i zniszczy ich.
Z czasem rozpoznają Moc Boga, ale dla wielu z nich będzie już za późno.
Każdy Mój Czyn, w tym wielkie cuda, zobaczy wkrótce cała ludzkość. Zrobię wszystko w imię Mojego Wielkiego Miłosierdzia, które pochłonie ludzkość jak wielki ocean, aby ją zbawić. Żaden człowiek nie pozostanie nietknięty przez Moje Dary.
Kiedy się to stanie, będę ścigał tych ludzi, którzy Mnie odepchną, chociaż będą wiedzieli kim Jestem.
Następnie, ci przywódcy na świecie, którzy nie wprowadzili Moich Bożych Praw i którzy biczują ziemię swoimi okrucieństwami wobec Moich dzieci, zostaną dopadnięci.
Wtedy już nie pozwolę im uciec przed Moją Bożą Sprawiedliwością.
W tych Orędziach są oni ostrzegani, aby się powstrzymali. Muszą modlić się o prowadzenie, jeśli czują się skrępowani lub pod presją, aby wprowadzać prawa nad narodami, które spowodują ucisk.
Daję im teraz ten czas, aby zaprzestali takich działań i prosili Mnie, abym pomógł im przeciwstawić się niegodziwym reżimom, które są właśnie planowane przeciwko ich rodakom.
Oni wiedzą, co mam na myśli.
Jestem Stwórcą rodzaju ludzkiego. Znam każde Moje dziecko. Wiem, co widzą. Co czują. Co myślą. Znam też tych spośród nich, którzy przyrzekli czynić to, co powoduje ogromne cierpienia ludzi na całym świecie.
Moja Ręka Miłosierdzia czeka, aby z powrotem doprowadzić was do bezpiecznego schronienia Mojego Królestwa.
Moja Ręka Sprawiedliwości oczekuje, aby ukarać te rządy, które knują krzywdzenie Moich dzieci. Nie będzie pozwolenia na to, abyście doprowadzili do tego cierpienia.
Ponieważ, gdy tylko wprowadzicie te odrażające dla Mnie prawa, aby uzyskać kontrolę nad tymi, którym służycie, ześlę taką karę, że nikt nie będzie miał najmniejszych wątpliwości, co było powodem takiej kary.
Jesteście Moimi dziećmi i to do mnie musicie się zwrócić po ochronę. Bez Mojej ochrony, pozostaniecie na łasce szatana.
Żebyście tylko nie zapomnieli o tym, że szatan nienawidzi wszystkich. Jednak z powodu jego potężnych i subtelnych sposobów uwodzenia, naśladujecie jego dążenie do władzy jak niewolnicy.
Przedkładając władzę na tej ziemi, która może was wywyższyć i przynieść uznanie ponad drogi Pana, zostaniecie odrzuceni.
To ostrzeżenie jest po to, aby upewnić się, że rozumiecie, iż jest tylko jeden Stwórca. Tylko jeden, który stworzył ludzkość. Jedyny, który ma moc położenia kresu wszystkiemu, co istnieje na ziemi.
Bóg Najwyższy
Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych


4th October 2012, 14:55 - God the Father: My Hand of Justice is waiting to chastise those governments who plot to hurt My children

My dearest daughter, I wish you to know that, while the world may have to endure a great cleansing, which may not be pleasant, My Mercy is great.
I am an ocean of Mercy and will implement great changes to ensure that all of My children will be saved from catastrophe. The catastrophe I speak to you about involves the work of a secretive evil force in the world, who are trying to control every nation, for their own wicked gain.
So many such souls reject the Mercy of My beloved Son. So many will not acknowledge Him. They continue to inflict heedless suffering over those they control and fail to accept that their sins will not go unnoticed. They may fight against the Power of My Hand but My Hand will swoop down upon them and destroy them.
They will recognise the Power of God, in time, but for many of them it will be too late.
Every Act of Mine, including great miracles, will be witnessed by the whole of humanity shortly. I will do all I can, in My Great Mercy, which will devour humanity like a great ocean, to save humanity. No man will be left untouched by My Gifts.
When that happens, I will pursue those people who will push Me away, although they will know who I Am.
Then, those leaders in the world who fail to implement My Divine Laws and who scourge the earth with their cruelty to My children, will be struck down. By then, I will not allow them escape from My Divine Justice.
They are being warned, in this Message, to stop now. They must pray for guidance, if they feel uncomfortable or under pressure, to introduce laws upon nations, which will cause hardship.
I give them this time now to stop what they are doing and to beg Me to help them stand up to the wicked regimes, which are being planned against their fellow countrymen.
They know what I am talking about.
I am the Creator of the human race. I know each child of Mine. What they see. What they feel. How they think. I also know, those among them, who have sworn allegiance to acts, which cause tremendous suffering to people all over the world.
My Hand of Mercy is waiting to bring you back into the refuge of My Kingdom.
My Hand of Justice is waiting to chastise those governments who plot to hurt My children. You will not be permitted to cause this suffering.
For as soon as you introduce laws, designed to control those whom you serve, which are abhorrent to Me, I will send such a chastisement, that no man will be left in any doubt as to what has caused such a punishment.
You are children of Mine and it is to Me you must turn for protection. Without My protection you will be at the mercy of Satan.
Lest you forget, he, Satan, hates all of you. Yet, because of his powerful and subtle seductive ways you follow his pursuit of power like slaves.
Choose power on this earth, which may exalt you and bring your recognition over the ways of the Lord, and you will be cast away.
This warning is being given to ensure that you understand that there is only one Creator. Only one, which created humanity. Only one who has the power to bring to an end all that exists on earth.
God the Most High
Creator of all that is seen and unseen